Подаване на декларация по чл.15 от ЗЗБУТ през 2016 година

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, Уведомяваме Ви, че срокът за подаване на годишните декларации и уведомления по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд е 30 април 2016г. Декларацията и уведомлението могат да бъдат подавани по електронен път директно през сайта на главна инспекция или на място / на хартиен и електронен носител / в съответната териториална дирекция „Инспекция по труда” по седалище и адрес на управление на предприятието. На сайта на Главна инспекция по труда www.gli.government.bg в раздел „Административно обслужване” е създадена специална рубрика „Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ”. Във връзка с въвеждането на новата информационна система на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ попълването на декларация/уведомление по чл. 15 от ЗЗБУТ за 2015 г. ще се извършва през новия портал за електронни услуги https://public.gli.government.bg/GIT_Public/EAdminService/ServiceIndex .

Системата позволява:

Директно онлайн подаване – формулярът се подписва с електронен подпис и се изпраща, след което системата връща входящ номер и код за достъп на посочения от Вас електронен адрес;

Разпечатване на попълнената декларация/уведомление - при подаване по седалище и адрес на управление на фирмата. В този случай е необходимо и запазване на данните. За целта се избира бутона „Изтегли“ и записвате полученият „xml“ файл. При подаване на уведомление на място – в случай, че ще подавате уведомление е необходимо да изтеглите бланката („Уведомление по чл. 15 от ЗЗБУТ“) да я разпечатате, подпишете, подпечатате и да я занесете или изпратите по поща или по куриер до дирекция „Инспекция по труда“ по седалище и адрес на управление на фирмата.

Ако имате нужда от съдействие, не се колебайте да се свържете с нас на  024900361

Указания за попълването и подаването на декларация

Указания за попълването и подаването на уведомление

Нормативна уредба

Декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) се подава от юридическите и физическите лица, които самостоятелно наемат работещи, и от юридическите и физическите лица, които ползват работещи, предоставени... Още

Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ - Помощ

1. Нормативна уредба 2. Указания на Министъра на труда и социалната политика 3. Технически указания за подаване на Декларацията по чл. 15 от ЗЗБУТ 4. Инструкция за попълване на Декларацията по чл. 15 от ЗЗБУТ 5. Декларация по чл. 15 от. Още

Указания на министъра на труда и социалната политика

Инструкция за попълване

1. ОБЩИ УКАЗАНИЯ В декларацията и приложенията към нея верните твърдения се маркират, а в текстовите полета се вписват конкретно данни, факти и обстоятелства. В инфо бутони към всяка секция е дадена помощната информация за попълване. Правилата за.  Още

Контакти

Информация за контакти с представители на ИА ГИТ относно попълването и подаването на Декларацията по чл. 15 от ЗЗБУТ Още