Координатор ЗБУТ - Длъжностно лице по ЗБУТ

Курс Координатор по безопасност и здраве

Длъжностното лице по безопасност и здраве в строителството може да бъде Координатор, само ако е преминал през обучение и отговаря на горе изброените изисквания, но това са две различни функции и отговарят на различни нормативни изисиквания по безопасност и здраве - 

Работодателите приемат като едно и също нещо - Координатор по безопасност и здраве в строителството и Длъжностно лице по ЗБУТ.

В Камара на строителите в България има изискване във фирмата да е определено длъжностно лице по ЗБУТ, преминало съответния курс. Работодателите приемат, че преминаването на курс за координатор по безопасност и здраве при работа е равносилно на изпълнение на изискванията относно квалификация на длъжностното лице по ЗБУТ, но за съжаление това са две различни квалификации.

 • „Лицето, което следва да има на трудов договор всеки един строител съгласно чл. 15, ал.1, т. 4, б. „в“, е длъжностно лице по безопасност и здраве при работа. Това лице следва да е преминало ежегодно обучение съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. В прецизираните критерии на Комисията също е записано: „Наличие на поне едно лице по трудово правоотношение за контрол по спазването на здравословни и безопасни условия на труд с техническо или друго подходящо образование.“
 • Координаторът е друго длъжностно лице – представител на възложителя, с други функции и те са регламентирани в Наредба № 2 от 22.03.2004 г.

Курс за Координатор по безопасност и здраве в строителството

Кой задължително трябва да премине обучение за Координатор по безопасност и здраве в строителството?

Наредба № 2 от 22 март 2004 г. изисква Възложителят (или упълномощено от него лице), да избере Координатор по безопасност и здраве за етапа на инвестиционното проектиране (възлага проектирането на повече от един проектант) и/или по време на изпълнението на строежа (ако възлага изпълнението на строежа на повече от един строител или на строител, който наема подизпълнител/и).

Кого да назначите за Координатор по БЗР?

Правоспособни лица с доказани съответно с диплома, лицензи, удостоверения и други:

 • квалификация,
 • професионален опит,
 • техническа компетентност в областта на проектирането, строителството и безопасното и здравословно изпълнение на СМР;Длъжностното лице по безопасност и здраве в строителството може да бъде Координатор, само ако е преминал през обучение и отговаря на горе изброените изисквания, но това са две различни функции и отговарят на различни нормативни изисиквания по безопасност и здраве.

Може да прочетете повече в курса за Длъжностно лице по безопасност и здраве -  


 • ЗБУТ Обучения, Сертификати и Удостоверения

  Курсове по ЗБУТ
  48.00 лв.
  Преглед
 • Курс за Длъжностно лице по здравословни и безопасни условия на труд

  Курсове по ЗБУТ
  48.00 лв.
  Преглед
 • Онлайн (дистанционно) обучение на длъжностно лице по ЗБУТ

  Курсове по ЗБУТ
  48.00 лв.
  Преглед
 •  

   

   

   

   

   

  Обърнете внимание:

  - Удостоверение за завършен курс ще трябва да представите при проверка от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда".
  - При участие в конкурси, търгове и други, също е възможно да поискат Удостоверенията на лицата, които ще отговарят за ЗБУТ във фирмата / предприятието.
  - Ако Възложителя на строителен обект е възложил изпълнението на строежа на повече от един строител/проектант, или на строител, който наема подизпълнител/и.


   


 • Курс за Длъжностно лице по ЗБУТ в строителството

  Курсове по ЗБУТ
  78.00 лв.
  Преглед

 • Обучение на координатор по ЗБУТ в строителството

  Курсове по ЗБУТ
  78.00 лв.
  Преглед