Орган по безопасност и здраве - ОБЗР

Кой отговаря пред Инспекция по труда?

ОБЗР - Орган по безопасност и здраве

Основните функции и задължения на органите за безопасност и здраве при работа. Орган по безопасност и здраве при работа ОБЗР като част от с-та за ЗБУТ. 

Изискванията за безопасност стават все по-строги. Често организациите не разполагат с достатъчно ресурс, за да се справят с непрекъснато променящия се регламенти, свързани с тяхната индустрия. Ако не разполагате с квалификациран персонал, за да осигурите управлението на ЗБУТ, ние можем да помогнем - 

Задължения на органа за безопасност и здраве при работа

Органът за безопасност и здраве при работа има следните основни задължения:
1. организира и участва в работата по установяването и оценката на професионалните рискове;
2. сътрудничи и подпомага службите по трудова медицина при изпълнение на функциите и задачите им;
3. организира и участва в разработването на правилник за вътрешния трудов ред относно задълженията на длъжностните лица, работниците и служителите;
4. координира работата на длъжностните лица и на звената за управление на предприятието при реализиране на задълженията им по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
5. организира разработването на проекти, програми и конкретни мерки за предотвратяване на риска за живота и здравето на работещите;
6. организира и участва при подготовката и изготвянето на оценки и становища относно съответствието с изискванията за безопасност и здраве при работа на проекти и при въвеждането в експлоатация на обекти, производства, технологии, работно оборудване и работни места;
7. извършва проучване за възможностите и качеството на предлаганите услуги от звената, включени в националната инфраструктура за оказване помощ на работодателя (служби по трудова медицина, измервателни лаборатории, центрове за обучение, лицензирани юридически и физически лица и др.), и при необходимост подготвят предложения за сключване на договори;
8. изисква от съответните длъжностни лица създаване на организация на работата, при която работниците и служителите да могат да извършват възложената им работа, без да е застрашена тяхната безопасност и здраве;
9. изисква разработването и прилагането на оперативни планове за действия, насочени към осигуряване на безопасността в зони с високо ниво на професионален риск.
10. организира изготвянето на аварийни планове в предприятието.
11. координира действията по изпълнение на задълженията за осигуряване на безопасност и здраве при съвместна работа на работници от различни предприятия;
12. изисква въвеждането на съоръжения за колективна защита и осигуряване на подходящи средства за индивидуална защита;
13. организира и участва в разработването на фирмените документи, свързани с безопасността и здравето при работа;
14. организира и участва при разработването и реализирането на програми за квалификация, преквалификация и инструктажи на работниците и служителите;
15. консултира длъжностни лица, работници и служители по прилагането на правилата за безопасни и здравословни условия на труд;
16. организира и участва в разследването на причините за трудовия травматизъм;
17. подпомага осъществяването и участва в социалния диалог между партньорите в предприятието;
18. организира и участва при провеждането на проучвания за мнението на работниците и служителите относно условията на труд и предприеманите мерки за опазване на тяхното здраве;
19. организира разпространението на информация и на мерки, свързани със здравето и безопасността на работниците и служителите;
20. организира поддържането и правилното оформяне на изискващата се от нормативните актове документация;
21. осъществява взаимодействието със службите за пожарна безопасност и защита на населението, гражданска защита, РЗИ и Дирекции "Инспекции по труда".

Основните функции на органите за безопасност и здраве при работа са:

1. организиране и координация на дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
2. консултиране и подпомагане на работодателя и другите длъжностни лица по прилагане на изискванията за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд при организиране и осъществяване на трудовата дейност;
3. контрол от името на работодателя за спазване на нормите и изискванията на законодателството и за изпълнението на задълженията на работниците и служителите;
4. предлагане и прилагане на мерки за въздействие при нарушения на норми и изисквания и при неизпълнение на определените задължения.

 • ЗБУТ Обучения, Сертификати и Удостоверения

  Курсове по ЗБУТ
  48.00 лв.
  Преглед
 • Курс за Длъжностно лице по здравословни и безопасни условия на труд

  Курсове по ЗБУТ
  48.00 лв.
  Преглед
 • Онлайн (дистанционно) обучение на длъжностно лице по ЗБУТ

  Курсове по ЗБУТ
  48.00 лв.
  Преглед
 • Онлайн (дистанционно) обучение на лице управляващо трудовите процеси

  Курсове по ЗБУТ
  48.00 лв.
  Преглед
 • Онлайн (дистанционно) обучение за лица провеждащи инструктаж

  Курсове по ЗБУТ
  48.00 лв.
  Преглед
 • Онлайн (дистанционно) обучение на орган по безопасност и здраве

  Курсове по ЗБУТ
  48.00 лв.
  Преглед