Заповед за координатор по безопасност и здраве в строителството

Определяне на координатор по безопасност и здраве на строителен обект

Как се определя лицето, което изпълнява функциите на координатор по безопасност и здраве по време на строителството?

Длъжността "Коор­ди­на­тор по безопасност и здраве в строителството" е въведена с Наредба №2/2004 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Всеки изпълнител на строителния обект е задължен да осигурява здравословни и безопасни условия на труд. Ако на обекта има само един строител, такъв координатор не е необходим, защото задълженията на изпълнителя за осигуряване на безопасност обхващат всички работещи на този обект. Но когато на обекта има повече от един изпълнител, при едновременното или при последователното изпълняване на СМР са възможни рискове от злополуки или аварии вследствие на некоординирани действия на различните изпълнители. Затова разпоредбата на чл. 5 от посочената Наредба № 2 задължава възложителя да осигури необходимата координация чрез определен от него служител - координатор по безопасност и здраве.

Съгласно чл. 160, ал. 2 от Закона за устройство на територията взаимоотношенията между участниците в строителството се уреждат с писмени договори. Поради това възложителят на строителната дейност е длъжен с писмен договор да възложи функциите на координатор по безопасност и здраве на лице, отговарящо на изискванията на наредбата.

Как може да бъде определен орган за безопасност и здраве при работа?

Работодателят има право да прецени в зависимост от вида и характера на упражняваните дейности, броя на работещите, условията на труд и рисковите фактори какъв да бъде органът по безопасност и здраве при работа. Законът дава възможност това да стане по един или повече от следните начини:

Чрез възлагане функциите на орган по БЗР като допълнително задължение на едно длъжностно лице и то да съвместява две длъжности - чрез заповед за съвместяване или чрез втори трудов договор (по реда на чл. 110 от Кодекса на труда). В този случай задължително се определя и минималното необходимо време за изпълнение на възложените му задачи.
Чрез назначаване на лице за длъжността „орган по БЗР" или изграждане на специализирана служба от няколко такива лица.
Чрез сключване на договор с външни за предприятието юридически или физически лица, като в този случай обхватът на функциите и задачите, които ще бъдат изпълнявани, се определя с договор.
Работодателят има право сам да изпълнява функциите на „орган за БЗР" - задължително това се упоменава в писмен документ.

Каква е длъжността и кода по НКПД при назначаване на ОБЗР?

Съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите съществуват 3 позиции, свързани с изпълнение на дейности по здравословни и безопасни условия на труд.

„Работодателят пряко ръководи и контролира дейността на органите за безопасност и здраве при работа, осигурява необходимата информация и условия за ефективното изпълнение на задачите им"

 • 1212 6007 Ръководител, здравословни и безопасни условия на труд

Длъжността е към клас 1 „ръководители". За заемането й се изисква минимална степен „бакалавър".

Задачите на ръководителите са свързани с планиране, управление, координиране и оценка на цялостната дейноста на предприятието, Ръйководителите формулират и прераглеждат политики, вътрешнофирмени правила и др.

Важно е да се знае, че ръководителите носят цялата отговорност за дейностите на структурната единица/направлението, а приложните специалисти с контролни функции (супервайзъри) са отговорни само за контрола на други работещи. Степента на автономност на ръководителите при изпълнение на техните задължения също може да варира.

„Ръководител, здравословни и безопасни условия на труд" е 1212 „Ръководители по управление на чивешките ресурси". Подклас 12 Административни ръководители и ръководители в търговски дружества

Други длъжности, свързани с изпълнение на задължения по безопасност и здраве при работа са:

 • 2263 6005 Експерт, здравословни и безопасни условия на работа

За заемане на тази длъжност се изисква минимална степен „бакалавър".

Тази длъжност е към клас 2 - специалисти. Специалистите изпълняват следните основни задачи: провеждат изследвания и анализират резултатите от тях; разработват концепции, теории, оперативни методи и методики; прилагат съществуващите знания в областта; провеждат обучения и др.

В някои случаи към задълженията им се включват и задачи по осъществяване на контрол на други работещи.

Интересното е, че по незнайни причини от човешки ресурси вече се прехвърляме към подклас 22 Медицински специалисти и по-специално единична група 2263 Специалисти по медицинска екология, хигиена и здравословни условия на труд.

Ето какво правят тези специалистите съгласно националната класификация на професиите и длъжностите:

 • разработват, внедряват и изпълняват програми и политики с цел минимизиране на потенциалния екологичен риск за здравето и безопасността на хората;
 • изготвят и внедряват планове и стратегии за безопасно, икономично и подходящо отстраняване на търговски, промишлени, медицински и битови отпадъци;
 • внедряват програми и стратегии за превенция на заразни болести, безопасността на храните, пречистване на отпадъчните води, системи за сметосъбиране, качеството на водата за битови нужди, замърсители и опасни вещества;
 • идентифицират, отчитат и документират опасности, оценяват и контролират рисковете в околната среда и на работното място и съветват за съответствието с настоящи закони и разпоредби;
 • съветват относно методи за предотвратяване, елиминиране, контролиране и намаляване на радиологичното замърсяване и влиянието му върху работници, ученици и околната среда;
 • промотират ергономични принципи на работното място, например подходящи мебели, оборудване и условия на труд съобразно нуждите на персонала;
 • осигуряват обучение и информация и предоставят съвети на хората относно медицинската екология, хигиената и здравословните условия на труд;
 • записват и разследват повредите и щетите върху оборудването, както и докладват за безопасността;
 • координират решения за компенсации, рехабилитация и връщане на работа на пострадали работници.

 • 3257 3002 Инспектор, здраве и безопасност при работа

Клас 3 „Техници и приложни специалисти", но след задълбаваме към Подклас 32 „Приложни специалисти в здравеопазването" и Група 325 „Други приложни специалисти в здравеопазването", за да стигнем до единична група 3257 „Инспектори по медицинска екология, здравословни и безопасни условия на труд и сродни на тях".

Минималната степен за заемане на тази длъжност е срено образование.

Какво правят инспекторите здраве и безопасност при работа съгласно НКПД:

 • съветват представители на работодатели и служители за внедряване на правилници и разпоредби, свързани със здравословни и безопасни условия на труд;
 • извършват проверки на работни места за осигуряване на съответствие на условия на труд, оборудване, машини и съоръжения с хигиенно­санитарни и екологични правилници, разпоредби и стандарти;
 • извършват проверки на работни места за получаване на информация за работни практики и трудови злополуки за определяне на съответствие с правилници и разпоредби чрез събеседване, наблюдение и други средства;
 • извършват проверки на производствени помещения, места за обработка, транспорт, складиране, съхраняване и продажба на продукти за осигуряване на съответствие с правилници, разпоредби и стандарти;
 • изчисляват количества и разходи за материали и работна ръка, необходими за осъществяване на проекти, свързани със здравословни и безопасни условия на труд.

Заповед за координатор по безопасност и здраве в строителството

[ВЪВЕДИ ИМЕ НА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ]

ЗАПОВЕД
№.................... 2020г.

Относно: Обект: .................................

Във връзка монтаж метални конструкции на обект ....................... гр......................

ОПРЕДЕЛЯМ :

Координатор по безопасност и здраве лицето .................................. на длъжност ....................................... по време на изпълнение на строежа, който:

 • Да отговаря за ПБ, ЗБУТ и всички задължения, произтичащи съгласно чл. 5 и чл.7 от Наредба №2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г.за условията и реда за провеждането на пери¬одично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, обн. Дв БР.102 от 2009 г.
 • Същият се задължава да изпълнява посочените клаузи в сключваните Споразумения за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд съгласно чл.18 от ЗЗБУТ.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на .................................. на длъжност .......................................

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

Управител: .................

/ ................. /