382 проверки е извършила Инспекцията по труда за второто тримесечие на 2015 г. в гр.Ловеч

         Дейността на Дирекция „Инспекция по труда" със седалище гр. Ловеч през второто тримесечие на 2015 г. е ориентирана към изпълнение на оперативна цел „Осъществяване на ефективен контрол относно спазване на законодателството в областта на труда, заетостта и държавната служба", съобщи Мирослава Ангелова, Директор на Дирекция „Инспекция по труда" със седалище гр. Ловеч.
         През второто тримесечие на 2015 г. Д ИТ Ловеч е извършила проверки в 351 предприятия, като 51 предприятия са проверени за първи път от Инспекция по труда.

        От проверените предприятия 200 са с нает персонал до 9 души, 103 са с нает персонал от 10 до 49 души, 39 предприятия са с персонал от 50 до 249 души, 5 от предприятията са с персонал от 250 до 499 души и 4 предприятия с персонал над 500 души. Общият брой на заетите лица в проверените предприятия е 11 765, от които 6234 мъже и 5531 жени. От посочения общ брой на наетите лица, 231 са трудоустроени, като 215 от тях са с трайно намалена работоспособност.
         От посочените предприятия, 255 са изпълнили основните изисквания по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. С извършена оценка на риска са 297 предприятия, с утвърдена програма за минимизиране на риска са 288 предприятия, с осигурено обслужване от служба по трудова медицина са 296 предприятия, с изградени органи по здраве и безопасност при работа са 298 предприятия и с изградени комитети/групи по условия на труд са 196 предприятия. Застраховани за риск „трудова злополука" са 5499 работници и служители.
        През второто тримесечие на 2015 г. Д ИТ Ловеч е извършила общо 382 проверки, от които 1 е по нареждане на вишестояща организация. Извършени са 8 проверки, съвместно с представители на други контролни органи - 1 с представители на МВР, 1 с представители на НОИ, 2 с представители на Агенция по заетостта и 4 с представители на Изпълнителна агенция по горите.

        От общия брой на извършените проверки 167 са за осъществяване на последващ контрол по изпълнение на задължителни предписания, дадени от Д ИТ Ловеч, а 31 проверки са за проучване на искания и сигнали за нарушения на трудовото законодателство. Извършени са 3 проверки на предприятия, ползващи преференции по Закона за насърчаване на заетостта и една проверка на предприятие, осъществяващо посредническа дейност. 

        През второто тримесечие на 2015 г. инспектори от Д ИТ Ловеч са извършили разследване на 5 трудови инцидента. Четири от инцидентите са признати за трудови злополуки, а един не е признат, тъй като не е установена причинна връзка с извършваната от работника работа. При три от злополуките е установено, че уврежданията на работниците са настъпили в резултат на липса на предпазни устройства на работното оборудване, които да препятстват попадане на части от тялото на работника в опасните зони на машините или попадане на частици от използваните суровини върху работника.
         През периода са извършени 12 проверки на рискови обекти в следните дейности: производство на цимент, склад за пропан-бутан, леене на цветни и черни метали, добив на скални материали, амонячни хладилно-компресорни инсталации.
Най голям брой проверки са извършени в предприятия от икономически дейности „Търговия на дребно, без търговия с автомобили и мотоциклети" - 53, „Ресторантьорство" - 29, „Строителство на сгради" - 15, и „Хотелиерство" - 15 проверки.
         В резултат на извършените проверки през периода са констатирани 1931 нарушения, от които 1135 са свързани с неизпълнение на задължения по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и 795 са по осъществяване на трудовите правоотношения. Установено е неизпълнението на 10 задължителни предписания, 7 от които са свързани с осъществяване на трудовите правоотношения, а 3 предписания касаят безопасност на работно оборудване и технологичните процеси.


 

         От общия брой на нарушенията на правилата за осигуряване на ЗБУТ, 615 нарушения са свързани с организацията на дейността на работодателите по осигуряване на ЗБУТ, 395 нарушения са свързани с осигуряване безопасността на работното оборудване и технологичните процеси и 125 нарушения са свързани с нормите по хигиена на труда.
От общия брой на нарушенията по осъществяване на трудовите правоотношения, 122 са свързани с възникване на трудовото правоотношение, като през периода са установени 30 случая на предоставяне на работна сила без сключен писмен трудов договор и 11 случая на допускане до работа преди трудовият договор да е регистриран в НАП. Констатирани са 92 нарушения на правилата за работното време, от които 2 са свързани с полагането на извънреден труд, 111 са свързани с отпуските и 9 са свързани с почивките на работещите.

         Установени са 175 нарушения по заплащане труда на работниците и служителите, от които 92 са свързани с основното трудово възнаграждение и 79 със заплащането на допълнителни трудови възнаграждения. Установено е неизплащане на трудови възнаграждения в размер на 496 420,82 лв., а в резултат на дадени задължителни предписания от Д ИТ Ловеч са изплатени възнаграждения на обща стойност 380 859,86 лв.
          Като цяло най-голям брой нарушения са констатирани при проверките в предприятия, развиващи дейност в икономически дейности „Търговия на дребно, без търговия с автомобили и мотоциклети" - 213, „Ресторантьорство" - 162, „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене" - 117, и „Хотелиерство" - 95 нарушения.

          За отстраняване на констатираните нарушения и за предотвратяване и ограничаване на вредните последици от тях, Д ИТ Ловеч е наложила 1906 принудителни административни мерки. Дадени са 1870 задължителни предписания, от които 1112 са за отстраняване на нарушения на правилата за осигуряване на ЗБУТ и 758 са за отстраняване на нарушения по осъществяване на трудовите правоотношения. Спрени от експлоатация са 5 машини и съоръжения и един обект. Отстранен от работа е един работник /поради липса на правоспособност/. Издадени са 26 постановления за обявяване съществуването на трудови правоотношения.


          През второто тримесечие на 2015 г. инспекторите от Д ИТ Ловеч са съставили 63 акта за установяване на нарушения на трудовото законодателство, от които 27 акта са за нарушения по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и 36 акта са по осъществяване на трудовите правоотношения. Съставени са 8 акта за неизпълнение на задължителни предписания, дадени от Д ИТ Ловеч. На работодатели са съставени 60 акта, на работници и служители са съставени 2 акта и един акт е съставен на длъжностно лице. За периода са издадени 40 наказателни постановления, от които 22 са за нарушения на правилата за осигуряване на ЗБУТ и 18 са за нарушения на правилата за осъществяване на трудовите правоотношения.
          През второто тримесечие на 2015 г. Д ИТ Ловеч е дала 589 консултации, от които 388 са свързани с трудовите правоотношения, като най-често задаваните въпроси касаят прекратяване на правоотношенията, заплащане на труда и работно време, 200 консултации относно изпълнението на правилата за осигуряване на ЗБУТ и 1 консултации относно спазване изискванията на ЗНЗ.
          С настъпването на летния сезон и края на учебната година започва наемането на работа на непълнолетни лица. През тримесечието са издадени 11 разрешения за работа на лица, ненавършили 18-годишна възраст. Най-голям дял имат разрешенията за работа в икономически дейности „Ресторантьорство" и „Хотелиерство".
          По постъпилите в Дирекцията 4 искания за разрешения за уволнение е постановен един отказ и три производства са прекратени, тъй като не са били налице основанията за ползване на закрила по чл. 333 от КТ.
           През тримесечието Д ИТ Ловеч е издала 3 разрешения за специални и технологични взривни работи и едно разрешение за извършване на технологични взривни работи.

Източник: Ловеч днес
24.07.2015г.