Сезонните работници трябва да отстояват правата си

С над 60 000 се увеличават наетите през юли спрямо март в областите с морски курорти

Във връзка с пика на сезонната заетост през летния сезон, който по данни на статистиката е през юли, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” напомня на търсещите работа лица да бъдат внимателни за своите права при започване на работа. Според данните на НСИ за 2014 г., наетите в областите с черноморски курорти - Бургас, Варна и Добрич, са се увеличили с почти 64 000 през юли спрямо март.

За да имат гаранция за трудовите и осигурителните си права, започващите работа трябва да изискат от работодателя някои основни документи преди да започнат да полагат труд. Освен екземпляр от сключен трудов договор, подписан и от двете страни, наетите трябва да изискат и копие от уведомлението, с което той се регистрира в НАП. Приходната агенция издава и персонален идентификационен код (ПИК), с който лицата могат по всяко време да установят дали договорите им наистина са регистрирани. Само след регистрация работещите могат да бъдат допускани до работните им места. Липсата на регистрация дава възможност на работодателя да не внася дължимите данъци и осигурителни вноски върху възнагражденията, от което работещите губят осигурителни права. В трудовия договор трябва да са регламентирани основни параметри на трудовото правоотношение, като: място на работа; наименование на длъжността и характера на работа; дата на сключване и начало на изпълнението; времетраене; размер на основния и удължен платен годишен отпуск; основното и допълнителните трудови възнаграждения; продължителността на работния ден или седмица. Ако работникът е назначен със срок за изпитване, той трябва да е наясно, че трудовите му правоотношения могат да бъдат прекратени без предизивестие и нямат право на обезщетение, освен за неизползван платен годишен отпуск.

Според Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж, трудовата книжка се съхранява от работника или служителя. В тридневен срок от постъпване на работа лицата трябва да я предоставят на работодателя за вписване на данни, който е длъжен веднага след това да я върне. Важно е работещите да имат документ от работодателя, че са му предоставили книжката. Така при евентуално изгубване, ще могат да докажат, че вината за това е негова и той ще има задължение да изпълни процедурата по възстановяването й. Трудовата книжка се предоставя на работодателя и при прекратяване на трудовото правоотношение, който трябва да нанесе незабавно данните в нея и да я върне веднага, заедно със заповедта за прекратяването му. При загубена трудова книжка, има процедура за възстановяването й. Ако тя е загубена по вина на работодателя, той трябва да събере всички документи и да ги подаде в дирекция „Инспекция по труда“ по регистрация на фирмата. Ако е загубена от работещия, възстановяването е по негова инициатива и в дирекция „Инспекция по труда“ по адресната му регистрация. Повече информация за процедурата може да се намери на този линк: http://gli.government.bg/page.php?c=53&d=99.

Основните нарушения, за които гражданите, в това число и сезонните работници, се обръщат към инспекцията по труда, са неизплатени трудови възнаграждения и обезщетения, липса на допълнително възнаграждение за положен извънреден труд, работа на пълен работен ден при сключен договор за непълен работен ден, неиздадени от работодателя документи, свързани с трудовите правоотношения. За съжаление се затвърждава тенденцията сигналите да се подават, когато трудовите правоотношения са прекратени. В тези случаи правомощията на инспекторите са силно ограничени, а работниците и служителите трябва да търсят правата си по съдебен ред. Дейността на инспекцията обаче е най-ефективна при действащи правоотношения. Инспекторът има право да издаде постановление за обявяване на трудовите правоотношения за лица, за които е установено, че в момента на проверката полагат труд без регистриран в НАП трудов договор. Ако работникът претендира, че има неизплатени възнаграждения, само при действащ трудов договор инспектори биха могли да задължат работодателя да му ги изплати. Работниците могат да претендират само за суми, посочени в трудовите им договори.

Инспекцията няма правомощия да задължи работодателя да изплати уговорени устно суми, които се получават от работниците и служителите нерегламентирано. Особено когато от тяхна страна няма съдействие и те не декларират пред контролните органи допълнително получаваните суми. Трудно се установява и полагането на извънреден труд без съдействие на работещите, които отказват да декларират, че работят извънредно. В тези случаи инспекторите посещават по няколко пъти по различно време предприятието - преди и след началото на работния ден, за да се установи, че определени лица работят повече от договореното работно време.

С изключение на трудовата книжка и заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение, които трябва да се връчат веднага при освобождаване на работниците, останалите документи, свързани с трудовите правоотношения, работодателят е длъжен да издава в 14-дневен срок след писмено искане (чл. 128а от Кодекса на труда). Само ако лицата могат да докажат писменото си искане и е изтекъл 14-дневният срок, инспекцията по труда може да се намеси, като задължи работодателя да ги издаде. Във връзка с наличието на регистър на осигурените лица, от началото на годината само след писмено искане се издават от работодателя и документи за пенсиониране. При отказ от негова страна, компетентният орган да го контролира, е НОИ.

Напоследък зачестяват случаите на измамени за работа в чужбина българи. Главна инспекция по труда вече няколко пъти публикува информация за измамните схеми, на които могат да попаднат търсещи работа в чужбина българи и как да се предпазват от тях. Най-важните сигнали, че може би става въпрос за измама, е нежеланието на лицата, предлагащи работа, да се срещнат очи в очи с търсещите, комуникация само по телефон и онлайн, непредоставяне на договори - посреднически, както и трудови с чуждия работодател, преведени на български, искане на суми за различни такси и услуги, което е забранено от закона, и неиздаване на документи за тях.

Полезна информация може да се намери на:

http://gli.government.bg/page.php?c=47&d=1423 – за работа във Великобритания

http://gli.government.bg/page.php?c=13&d=1801 – за работа в Словения

http://gli.government.bg/page.php?c=47&d=1766 – за работа в Чехия

Главна инспекция по труда апелира при нарушения работещите да сигнализират своевременно, докато са в трудови правоотношения, на горещия телефон 0700 17 670, да подадат сигнал чрез електронния формуляр „Сигнали за нередности“, по имейл delovodstvo@gli.government.bg или на място в териториалните дирекции на Главна инспекция по труда в страната.

Източник: Главна инспекция по труда
30.06.2015г.