Резултати от националната кампания на Главна инспекция по труда

Известни са резултатите от кампанията на Главна инспекция по труда, проведена в отрасъл „Строителство" в цялата страна в периода юни - август 2011 г.

За спазване на трудовото законодателство са проверени 1 084 предприятия, които извършват строителни и монтажни работи с общ брой на заетите в тях лица 55 587.

При осъществяване на кампанията е акцентирано върху въпросите, свързани с осигуряването на безопасността на труда, а именно: степен на обезопасеност при дейности с опасност от падане от височина; обезопасеност срещу удар от падащи предмети; обезопасеност на изкопи с дълбочина по-голяма от 1,5 м и обезопасеност срещу поражения от електрически ток. В областта на трудово-правните отношения са проверени наличието на трудови договори, заплащането на труда и режимът на работното време.

При изпълнените 1 292 проверки са констатирани 6 451 нарушения, за отстраняването на които са дадени 6 159 задължителни предписания. Спрени са от експлоатация 75 площадки, машини и съоръжения и са отстранени 5 работещи, без необходимата правоспособност за извършваната работа. За отстраняване на нарушенията, констатирани в хода на проверките, са дадени и 89 устни разпореждания, на които е реагирано своевременно и нарушенията са отстранени преди приключване на проверките.

В рамките на кампанията за допуснатите нарушения на трудовото законодателство са съставени 791 акта за установени административни нарушения.

Продължават нарушенията, свързани с обезопасяването на строителните обекти, независимо от налаганите принудителни административни мерки. Длъжностните лица по обектите не упражняват ефективен контрол по използването на колективните и лични предпазни средства. Проблем остава осигуряването на безопасността на работещите строители, които работят сами за своя сметка, а възложители са граждани (при извършване на довършителни работи, топлоизолации, разрушаване на сгради и др.). Негативна тенденция в строителния бранш е текучеството и ниската професионална култура на работещия по строежите персонал, което води до риск от допускане на трудови злополуки.

Въпреки констатираните нарушения, резултатите от извършените проверки сочат, че осъществяваната инспекционна дейност допринася за повишаване на безопасността при извършване на строително-монтажните дейности и спазване на трудовото законодателство в строителните обекти. Макар и все още не в желаните размери, се наблюдава процес на повишаване на културата на безопасност на труда както на работодателите, така и на работниците.

Голяма част от работодателите са закупили и използват нови и обезопасени строителни скелета. Ограничен е достъпа до тоководещите части от случайни неквалифицирани лица. Осигуряват се безопасни източници на светлина за изпълнение на временни строителни дейности. Предоставят се лични предпазни средства (ЛПС) на работниците.

Наблюдава се тенденция на намаляване на относителния дял на нарушенията за работа без сключени писмени трудови договори в сравнение с предходни години.

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда" чрез контролната си дейност и прилаганите принудителни административни мерки се стреми да мотивира и ангажира работодателите да спазват трудовото законодателство, както по отношение изпълнение изискванията по здравословни и безопасни условия на труд, така и за законността на трудовите правоотношения.