Warning: Illegal string offset 'bg' in /home/bgtrudov/public_html/admin-page/php/functions.php on line 238
Режим на работа при високи температури
Режим на работа при високи температури

          Във връзка с предстоящите летни горещини Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда" напомня на работодателите, че трябва да предприемат мерки за защита на живота и здравето на работещите от неблагоприятните климатични условия.
        Изискванията към работните места във връзка с микроклимата са подробно описани в Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места.
        При работа на открито работодателят е длъжен да се съобразява с подадените червени и жълти кодове за опасни метрологични условия - вятър, висока температура, дъжд, мъгла.
        Да прецени доколко неблагоприятните климатични въздействия могат да застрашат живота и здравето на работниците му и да вземе съответните мерки. Такива могат да бъдат промяна на работното време, тип работа, която е по-безопасна при дадени условия, подходящи лични предпазни средства, да осигури помещения с условия за възстановяване на топлинния баланс на организма.
Всички тези мерки са описани в Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места, а именно:

  • създаване на подходяща организация на работния процес и/или работното време, вкл. осигуряване на почивки с подходяща честота и продължителност;
  • създаване на подходяща организация на работните места;
  • осигуряване на колективни средства за защита при работа на открито, особено по отношение на риска от слънчев/топлинен удар, преохлаждане и измръзване;
  • осигуряване на подходящо работно облекло;
  • осигуряване на места за почивка с подходящи условия за възстановяване на топлинния баланс на организма;
  • достатъчно количество питейна вода, както и топли и студени напитки и други течности за възстановяване на водно-солевия и топлинния баланс на организма;
  • осигуряване на наблюдение или средства за комуникация за работещите на открито на изолирани работни места;
  • осигуряване на долекарска и първа медицинска помощ, както и подходящо транспортиране на работещите с внезапно влошено здравословно състояние за оказване на медицинска помощ.

В закрити помещения оптималната температура през топлия период трябва да бъде между 18 и 25 градуса. Допустимата температура през лятото на работните места не може да бъде над 28 градуса.
В Наредбата са определени и изключения, според които при жеги навън, температурата в помещенията може да е с от 3 до 5 градуса над допустимата, но не повече от 33 градуса.

Оптималните гранични стойности за температура на въздуха се определят с минимални и максимални стойности и са:

1. през студения период на годината в интервала:

а) от 20 до 23 °C – за лека физическа работа;

б) от 17 до 20 °C – за средно тежка физическа работа;

в) от 16 до 18 °C – за тежка физическа работа;

2. през топлия период на годината в интервала:

а) от 22 до 25 °C – за лека физическа работа;

б) от 20 до 23 °C – за средно тежка физическа работа;

в) от 18 до 21 °C – за тежка физическа работа.


(2) Оптималните гранични стойности за скорост на движение на въздуха:

1. през студения период на годината са:

а) до 0,2 m/s – за лека физическа работа;

б) до 0,3 m/s – за средно тежка физическа работа;

в) до 0,3 m/s – за тежка физическа работа;

2. през топлия период на годината са:

а) до 0,2 m/s – за лека физическа работа;

б) до 0,4 m/s – за средно тежка физическа работа;

в) до 0,5 m/s – за тежка физическа работа.

(3) Оптималните гранични стойности за относителна влажност на въздуха са в интервала от 40 % до 60 %.


Допустимите гранични стойности за температура на въздуха за студения период на годината се определят с минимални и максимални стойности и са:

1. на постоянни работни места в интервала:

а) от 18 до 25 °C – за лека физическа работа;

б) от 15 до 23 °C – за средно тежка физическа работа;

в) от 13 до 19 °C – за тежка физическа работа;

2. на непостоянни работни места в интервала:

а) от 15 до 26 °C – за лека физическа работа;

б) от 13 до 24 °C – за средно тежка физическа работа;

в) от 12 до 19 °C – за тежка физическа работа.


Допустимите гранични стойности за температура на въздуха за топлия период на годината се определят с минимални и максимални стойности.

 Максималната гранична стойност на температурата на въздуха на постоянни работни места е:

1. не по-висока от 28 °C – за лека и средно тежка физическа работа;

2. не по-висока от 26 °C – за тежка физическа работа.


Когато на работни места в сгради се извършва лека и средно тежка физическа работа и температурата на външния въздух в 14 ч. през топлия период на годината превишава 25 °C, както и когато на работни места в сгради се извършва тежка физическа работа и температурата на външния въздух в 14 ч. през топлия период на годината превишава 23 °C, максималните гранични стойности за температурата на въздуха на постоянни работни места по ал. 1 се повишават, както следва:

1. в помещения с незначително топлинно натоварване – с 3 °C, но не повече от 31 °C за лека и средно тежка физическа работа, и 29 °C за тежка физическа работа;

2. в помещения със значително топлинно натоварване – с 5 °С, но не повече от 33 °С за лека и средно тежка физическа работа, и 31 °С за тежка физическа работа;

3. в помещения, в които технологичния процес изисква изкуствено поддържане на температурата и влажността на въздуха – с 2 °С, но не повече от 30 °С.

 

Максималната гранична стойност на температурата на въздуха на непостоянни работни места през топлия период е равна на:

1. температурата на външния въздух в 14 ч., превишена с не повече от 3 °C за помещения с незначително топлинно натоварване;

2. температурата на външния въздух в 14 ч., превишена с не повече от 5 °C за помещения със значително топлинно натоварване.

              В нея са въведени още определения за постоянно работно място, помещения със значително и незначително топлинно натоварване, за лека, средно тежка и тежка физическа работа, от която зависят параметрите на микроклимата, за климатизирано помещение, студен и топъл период на годината, когато средната денонощна температура е под и над 10 градуса.
             Обяснено е подробно и как трябва да стават измерванията - в два последователни дни или в един, но когато климатичните условия са най-неблагоприятни.
Кога климатичните условия са най-неблагоприятни се определя след съгласуване с представителите на работниците и служителите.
08.07.2015г.
Източник: Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда"