Работа с необезопасени машини е най-честото нарушение в селското стопанство

Експлоатация на земеделски машини с необезопасени движещи се и въртящи се механизми е сред най-често срещаните нарушения в селското стопанство, показват данните на Главна инспекция по труда от специалната инспекционна кампания в сектора. Използва се подвижна земеделска техника (трактори, ремаркета и комбайни) с липсващи или неизправни системи за контрол и сигнализация, в нарушение на нормите за безопасност при работа. При извършване на ремонт не се вземат мерки за обезопасяване на използваните електрожени, подвижни ел. съоръжения и инструменти. Захранващите кабели на ел. обзавеждането не се защитават от механични повреди. Не се осигурява електротехнически персонал с необходимата квалификационна група по електробезопасност. Допускат се до работа механизатори без необходимата правоспособност.

Голям брой от нарушенията са свързани с организацията на безопасността на труда. Въпреки употребата на препарати за растителна защита, често няма оценка на опасностите от използването и работата с химични вещества. Не се изготвят инструкции или указания за безопасно боравене с тях. Пренебрегват се ежедневните инструктажи на лицата, работещи с отровни вещества. На наетите не се осигурява работно облекло и лични предпазни средства, съобразно съществуващия химически риск. На местата, където се извършват дейности, свързани с използването на отровни вещества, не се осигурява вода, миещи препарати и неутрализиращи вещества.

Не се правят задължителните застраховки за рисковете „професионално заболяване” и „трудова злополука” на наетите работници. В голяма част от предприятията работодателите не спазват изискването постъпващите работници да са преминали предварителен медицински преглед.

Нарушения има и на нормите на Кодекса на труда, като работа без договор, нерегламентирано полагане на извънреден труд, незаплащане на по-високо възнаграждение за работа в почивни и празнични дни. Секторът обаче е един от малкото, в които през годините на криза делът на нарушенията на изискванията за осигуряване на безопасни условия на труда остана по-висок от тези, свързани с трудовите правоотношения. От началото на годината до края на август в рамките на кампанията са извършени 1073 проверки и са констатирани 5280 нарушения. От тях 3251 са свързани с изискванията за безопасни условия на труд. Нарушенията по трудовите правоотношения са 2029, макар че проверките за наличие на трудови договори, за спазване на работното време и за полагане и заплащане на извънреден и нощния труд са сред основните приоритети на инспекционната кампания в селското стопанство.

По-малкият брой нарушения на изискванията, свързани с трудовите правоотношения, може да се търси и в естеството на полагания труд в сектора. В селското стопанство част от дейностите е допустимо да се извършват както по трудови договори, така и по граждански договори: за изработка, за услуга и др. При проверките се установи, че преобладаващата част от договорите са сключени съгласно Закона за задълженията и договорите, т.е. това са граждански договори. ГИТ не контролира тези договори. Инспекторите по труда се намесват само в случаите, когато между работник и работодател няма сключен никакъв договор или е подписан граждански, а взаимоотношенията им имат елементи на трудови (постоянно работно място и работно време например). В тези случаи инспекторите имат правомощия да обявят съществуване на трудови правоотношения. Размерът на трудовото възнаграждение в селското стопанство най-често се определя според изработеното, т.е. според трудовата норма.

Специализираната инспекционна кампания в селското стопанство се провежда вече трета година. При старта й през 2012 г. акцентът на кампанията беше информационният. Тогава трудовите злополуки в сектора, свързани с условията на труд на работното място, са били 46. През 2013 г. те са 30.  Предприятията, подлежащи на контрол, се определят със съдействието на Министерството на земеделието и храните и на местните кметове, откъдето ГИТ получава информация за земеделските производители и действащите земеделски предприятия. От сезонността на произвежданата селскостопанска продукция зависи и в кой период кои териториални дирекции „Инспекция по труда” ще се включат най-активно в кампанията. В рамките на кампанията най-много проверки правят трудовите инспектори в Сливен, Силистра, Плевен, Стара Загора и Добрич, което е показателно за регионалното разпределение на предприятията в сектора.

Източник: ГИТ