Промени в наредбата на разрешения за работа на лица под 18г.

Промените в Наредбата на разрешения за работа на лица под 18 години са с цел улесняване на процедурите и съкращаване на сроковете.

Така вече става възможно подаване на заявлението по електронен път, като се запазват същите изискуеми документи, както до сега.Срокът за отговор от Инспекция по труда е намален на 7 дни, а освен това Инспекцията ще уведомява при непълните или нередовни подадени документи. В 5-дневен срок от това уведомление, подателите ще могат да отстранят нередностите.

Наредба № 6 за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица ненавършили 18 години, работа за деца под 18 години /Обн. ДВ. бр.64 от 8 Август 2006г., изм. и доп. ДВ. бр.46 от 23 Юни 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.64 от 8 Август 2017г./
За процедурата и необходимите документи за издаване на разрешение за работа на лица под 18г.