Примерна процедура по изготвяне на График за отпуски

               Долните стъпки не са изискване на Кодекса на труда или друг закон! Те са само предложение за процедура, чрез която да изготвите законово - съобразен График за ползване на платените годишни отпуски.

             1. Управителят на фирмата (или друго отговорно лице) издава Заповед за съставяне на График за отпуски. В заповедта е нужно да се назначи отговорно лице за процедурата, което да уведоми всички служители и да им предостави образец „Заявление за датите на ползване на платен годишен отпуск”.
Заповед за съставяне на график за отпуски
             2. Всеки служител получава бланка „Заявление за датите на ползване на платен годишен отпуск”, попълва документа, подписва го и го предава. При заявяване на датите се взема предвид и натрупаната отпуска от предходни години. Прехвърлената отпуска от стара в настояща година на трябва да надвишава 10 дни.
Заявление за датите за ползване на годишен отпуск
             3. Заявленията на всички служители се сумират в предварителен график. Този предварителен график се съгласува и обсъжда между ръководството на организацията, представители на работниците и служителите и представители на синдикалните организации. Обсъждането е възможно да се проведе и устно.
Ако е нужно, в графика се внасят промени, съобразени с работните процеси в организацията, при условие че всички страни стигнат до съгласие.


График за ползване на платения годишен отпуск
           4. Съставя се окончателен График за ползване на отпуски. Документът се утвърждава чрез заповед от управителя на фирмата (или друго отговорно лице).
Заповед за утвърждаване на графика на датите за ползване на годишен отпуск
           5. Утвърденият график за отпуски се свежда до знанието на всеки служител/работник. Това се документира чрез подпис на всеки служител в Списък на запознатите с графика.
Списък на запознатите с графика
           6. Графикът за отпуски се разполага на видно място, достъпен и удобен за ползване от всички служители.

Заповед
№ ………………….. 20… г.

Адресат/и: всички служители на Фирма ООД
Относно: Изготвяне на годишен график за ползване на платен годишен отпуск

С ъдържание: настоящата заповед, на основание чл.173, ал.1 от Кодекса на труда:
НАРЕЖДАМ:
1. Възлагам на ……………………………., на длъжност „…………………………..” да организира и проведе процедура по изготвяне на График за ползване на платен годишен отпуск;

2. Длъжностното лице по т.1 да изготви и представи на всички работници и служители образец на Искане за заявяване на датите на ползване на платен годишен отпуск. Работниците и служителите да заявят датите за ползване на отпуск в срок до ………….20….. г. ;

3. Проект на График за ползване на платен годишен отпуск да бъде изготвен и представен от длъжностното лице по т.1 на работодателя и останалите заинтересовани страни в срок до ……...20….. г. Представеното от работниците и служителите Искане да бъде взето предвид при изготвяне на проекта, доколкото заявените дати и периоди не създават пречка за организацията на труда и спазването на технологичните и производствени правила, както и не създават рискове за здравето и безопасността при работа;


Дата на влизане в сила: ……….20….. год.

Издател (подпис): _______________Запознати със Заповедта (име, фамилия и подпис):

_____________________________________________

Искане
за заявяване на датите на ползване на платен годишен отпуск
Служител: ________________________________________
Длъжност: ________________________________________
Дружество: ________________________________________
Относно изготвяне на График за ползване на платен годишен отпуск във връзка с чл. 172 и чл.173 от КТ заявявам, че желая да ползвам моя полагаем платен годишен отпуск за 20…… год. и остатъка от 20……. год. на части, както следва:
1. от ____________________ до ____________________ год.
2. от ____________________ до ____________________ год.
3. от ____________________ до ____________________ год.
4. от ____________________ до ____________________ год.
5. от ____________________ до ____________________ год.

Дата: ___.___._______ год.

С уважение:____________________________

Заповед
№ ………………… 20 ………г.


Адресат/и: всички служители на ...........................
Относно: Утвърждаване на годишен график за ползване на платен годишен отпуск
          Съдържание:
Във връзка с изискванията на член 173 от Кодекса на Труда утвърждавам график за ползването на платения годишен отпуск за 20….. година.
Графикът е изготвен така, че да се даде възможност на всички работници и служители да ползват платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се полага.
Графикът е утвърден след консултации с работниците и служителите в предприятието.
Графикът за ползването на платения годишен отпуск се актуализира през годината при назначаване на нови служители и работници в предприятието, както и при настъпили промени във връзка с ползването на платените годишни отпуски.
Копие от утвърдения график да бъде предоставен на разположение на всички служители в секретариата на компанията.

Издател (подпис): _______________

Списък на служителите, запознати с утвърдения график за използване на платените годишни отпуски за 20….год.
1. ……………………………………… _______________________
2. ……………………………………… _______________________
3. ……………………………………… _______________________

С подписа си декларирам, че съм запознат с утвърдения на ……..20…… год. График за ползване на платен годишен отпуск във връзка с чл. 172 и чл.173 от К

График за ползване на платен годишен отпуск на …………………. за 20…… год.


Имена на работника /служителя/
Длъжност
Неизползван пл. год. отпуск за предходни години.
Полагащ се пл. год. отпуск за 20…. г.
Период на отпуската
Бр. раб. дни
Период на отпуската
Бр. раб. дни
Период на отпуската
Бр. раб. дни

Дата:……...20……год. Утвърдил:________________________________
(управляващ съдружник)