Подаване на декларация по чл.15 от ЗЗБУТ през 2018 година

2018-02-25 06:33:16


Подаване на декларация по чл.15 от ЗЗБУТ през 2018 г.
Декларация по чл.15 от ЗЗБУТ се подава за предходната година от нови предприятия, стартирали дейност през предходната година и от тези, при които има промяна на данни в точки 1, 2, 7, 8, 9, 22, 24, 25, 33 от декларацията.

От 2018 година отпада задължението за подаване на уведомление по чл. 15, ал. 3 от ЗЗБУТ.
Крайният срок за подаване на декларация по член 15 от ЗЗБУТ (Закон за здравословни и безопасни условия на труд) е 30.04.2018 г.

Декларация подават всички задължени по смисъла на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) лица, които:
 • са регистрирали фирма през 2017г.;
 • нямат подадена декларация за предходните години;
 • имат подадена декларация/уведомление за предходни години, но през 2017 г. са настъпили промени в обстоятелствата, подлежащи на деклариране.
Начини за подаване на декларация по чл.15 от ЗЗБУТ:
Декларация може да подадете на място в съответната ИТ на хартиен и електронен носител или по електронен път с УЕП от упълномощено лице.
Декларацията се генерира чрез портал за електронни услуги на Инспекция по труда. Налични са също така подробни инструкции за генериране и изпращане на декларацията. На сайта на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда", в рубриката „Административно обслужване", http://www.gli.government.bg/page.php?c=9, са публикувани подробни указания относно попълването и подаването на декларацията, включително и по електронен път. За улеснение на потребителите е публикувано и видео за конфигуриране на Java за работа в портала за електронни административни услуги на ИА ГИТ.

Ако желаете ние да попълним и подадем декларацията или уведомлението по чл. 15 от ЗЗБУТ през 2018 г. на Вашата фирма или имате нужда от допълнителна консултация можете да се свържете с нас:
 • Лице за контакт: Иван Петков.
 • Да попълните въпросника, който ще ви изпратим.
 • Да попълните, подпишете и подпечатате Пълномощното, което ще ви изпратим като (НЕ се налага нотариална заверка).
Служба по трудова медицина „Медик Консултинг" ООД
гр.София, бул.„Владимир Вазов" № 66, офис 7
Национален номер 
0700 20 744
тел. +359 2 4900361 (мтел)
моб. тел.: +359 87 8272999 (м-тел)

www.bgtrudovamedicina.com
www.cpomc.eu
www.zbut.bg

e-mail: office@bgtrudovamedicina.com
e-mail: info@cpomc.eu
e-mail: info@zbut.bg

Адрес: гр. София (1836), бул.„Владимир Вазов" № 66, офис 7


Работно време:
Понеделник / Петък: 09:00 - 18:00 часа
Събота: Почивен ден
Неделя: Почивен ден

Да заплатите съответната такса:
Попълване и подаване на Декларация - 30,00 лв;
Посочените цени са без начислено ДДС.

Крайният срок, до който поемаме ангажимент за попълване и подаване на декларация/уведомление, е 25.04.2018 г. След този срок ние само ще Ви консултираме, ако имате въпроси.
Обръщаме внимание на всички, че тази година попълването и подаването на декларация се извършва по нов начин и съветваме да не се чакат крайните срокове.
 • Указания за попълването и подаването на декларация
 • Указания за попълването и подаването на уведомление
Във връзка с въвеждането на новата информационна система на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда" попълването на декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ за 2017 г. ще се извършва през новия портал за електронни услугиhttps://public.gli.government.bg/GIT_Public/EAdminService/ServiceIndex .

Системата позволява:
 • Директно подаване - формулярът се подписва с електронен подпис и се изпраща, след което системата връща входящ номер и код за достъп на посочения от Вас електронен адрес;
 • Разпечатване на попълнената декларация - при подаване по седалище и адрес на управление на фирмата. В този случай е необходимо и запазване на данните. За целта се избира бутона „Изтегли" и записвате полученият „xml" файл.
 • Указания за попълване и подаване можете да намерите в меню e-Услуги.
#Подаване на декларация по чл.15 от ЗЗБУТ през 2018 година