Постановление № 34 от 19 февруари 2014 г.

Източник: "Държавен вестник"
Постановление № 34 от 19 февруари 2014 г. за изменение и допълнение на Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки, приета с Постановление № 263 на Министерския съвет от 1999 г.


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 34 ОТ 19 ФЕВРУАРИ 2014 Г.
за изменение и допълнение на Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки, приета с Постановление № 263 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 6 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 61 от 2000 г. и бр. 19 от 2002 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:
§ 1. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. (1) Когато има данни за настъпила трудова злополука, довела до временна неработоспособност, осигурителят/предприятието ползвател представя в териториалното поделение на НОИ и копие от първичния болничен лист.
(2) Копието от първичния болничен лист се изпраща на териториалното поделение на НОИ в 3-дневен срок от представянето му пред осигурителя/предприятието ползвател.“
§ 2. В чл. 12, ал. 2 думите „органите, осъществяващи експертизата на работоспособността“ се заменят с „органите на медицинската експертиза“.
§ 3. Член 13 се изменя така:

„Чл. 13. Причинната връзка между увреждането и настъпилата временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност или смърт се установява от органите на медицинската експертиза.“

§ 4. В чл. 17, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 думата „станали“ се заменя с „регистрирани“, а след думите „професионална болест“ се добавя „за отчетния период“.
2. В т. 2 думата „станали“ се заменя с „регистрирани“.
3. В т. 3 думата „станали“ се заменя с „регистрирани“.
4. В т. 4 думата „станали“ се заменя с „регистрирани“.

Допълнителна разпоредба
§ 5. Навсякъде в наредбата думата „осигурителя“ се заменя с „осигурителя/предприятието ползвател“, думата „осигурителят“ се заменя с „осигурителят/предприятието ползвател“ и думите „Кодекса за задължително обществено осигуряване“ се заменят с „Кодекса за социално осигуряване“.

Заключителни разпоредби
§ 6. В чл. 2, ал. 2, изречение трето от Наредбата за трудоустрояване, приета с Постановление № 72 на Министерския съвет от 1986 г. (обн., ДВ, бр. 7 от 1987 г.; изм. и доп., бр. 52 от 1988 г., бр. 47 от 1990 г., бр. 111 от 2001 г. и бр. 78 от 2005 г.), думите „на териториалното поделение на НОИ и“ се заличават.
§ 7. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2014 г.
За министър-председател: Зинаида Златанова
За главен секретар на Министерския съвет: Галина Маринска