Оценка на риска от евентуална зараза от коронавируса (2019-nCoV)

Оценка на риска на работодателите от евентуална зараза от коронавируса (2019-nCoV)

Във връзка с препоръки на Министерството на труда и социалната политика, работодателите, да предприемат мерки в оценката на риска от поява на нововъзникнал риск, в случая от разпространение на коронавируса (2019-nCoV).
Служба по трудова медицина Медик Консултинг ООД е подготвила оценка на риска заедно с програма за минимизиране на риска разпространение на коронавируса (2019-nCoV).

В оценка на риска са обхванати:

 • Оценка на риска от евентуална зараза от коронавируса (2019-nCoV).
 • Дейност на работодателя;
 • Степента на риска зависи в голяма степен от големината и дейността на предприятието;
 • Струпване на голям брой работници в едно помещение;
 • Обслужване на клиенти;
 • Прилагане на работа от разстояние;
 • Информиране на всички работещи в случай на заболяло лице, с което те са били в контакт.
 • Информиране на работещите за риска и прилаганите мерки за защита в предприятието;
 • Провеждане на извънреден инструктаж във връзка от евентуална зараза от коронавируса (2019-nCoV)
 • Определяне на лицата, за които, предвид служебните им задължения, контактите с потенциални вирусоносители не могат да бъдат ограничени.
 • Специфични технически мерки за защита, в т.ч. осигуряване на лични предпазни средства.
 • Почистване и дезинфекциране на работните места и санитарните възли.
 • Въвеждане на физиологичен режим на труд и почивка, позволяващ по-чести почивки за прилагане на хигиенни мерки, включително дезинфекциране на работните помещения.
 • Разработване на специални писмени инструкции/указания относно процедура, която следва да се прилага в случай на контакт с лице, за което е установено, че е вирусоносител.
 • Ревизиране на списъка с работните места и видовете лични предпазни средства за защита от биологичен риск.
 • Определяне на ред за съхраняване и унищожаване без риск на използваните лични предпазни средства, включително и работно облекло, които са били в контакт с вирусоносител.
 • Осигуряване на дезинфектанти и измиващи препарати, включително средства за измиване на очите и/или антисептични средства за кожата.
 • Осигуряване на подходящи лични предпазни средства, като маски за защита на горните дихателни пътища, при необходимост - защитни ръкавици, и др.
 • Осигуряване на специални контейнери за съхранение на използваните личните предпазни средства и използваните хигиенни материали.