Наредба за изменение и допълнение на Наредба №РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа (ДВ, бр.3 от 2009 г.)

§ 1. Член 2 се изменя така:

„Чл. 2. Наредбата не се прилага за обозначаване на опасни вещества и смеси, продукти и/или оборудване, предназначени за пускане на пазара, освен ако други нормативни актове изрично препращат към нея.“

§ 2. Член 23 се изменя така:

„Чл. 23. (1) Пространства, помещения или оградени места, които се използват за складиране на значителни количества опасни вещества или смеси, се обозначават с подходящи предупредителни знаци съгласно т. 3, буква „б“ на приложение № 2 или се маркират съгласно т. 1 на приложение № 3, освен в случаите, когато етикетирането на отделните пакети или контейнери e подходящо за тази цел.

(2) В случаите, когато няма равностоен предупредителен знак за опасни химични вещества или смеси в т. 3, буква „б“ на приложение № 2, се използва съответната пиктограма за опасност, посочена в приложение V към Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ L 353 от 31.12.2008 г.) (Регламент (ЕО) № 1272/2008).“

§ 3. В допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:

1. Наименованието „Допълнителна разпоредба“ се заменя с „Допълнителни разпоредби“.

2. Създава се § 1а:

„§ 1а. С тази наредба се въвеждат разпоредбите на:

1. Директива 92/58/ЕИО на Съвета от 24 юни 1992 г. относно минималните изисквания за осигуряване на знаци за безопасност и/или здраве при работа (Девета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) (ОВ L 245 от 26.8.1992 г.);

2. Директива 2014/27/EC на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за изменение на директиви 92/58/ЕИО, 92/85/ЕИО, 94/33/ЕО, 98/24/ЕО на Съвета и на Директива 2004/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, за да се приведат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (OB L 65/1 от 5.3.2014 г.).“

§ 4. В заключителните разпоредби се правят следните изменения:

1. В § 2 думите „и въвежда изискванията на Директива 92/58/ЕИО от 24 юни 1992 г. за минималните изисквания за осигуряване на знаци за безопасност и/или здраве при работа“ се заличават.

2. Параграф 3 се изменя така:

„§ 3. Контролът по изпълнението на тази наредба се възлага на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и на областните дирекции на Министерството на вътрешните работи.“

3. Параграф 4 се изменя така:

„§ 4. Указания по прилагане на наредбата дават министърът на труда и социалната политика и министърът на вътрешните работи съобразно тяхната компетентност.“

§ 5. В т. 3, буква „б“ на приложение № 2 към чл. 10, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

 

1. Заличава се предупредителен знак

Вреден или
дразнещ
материал“.
2. След наименованието на
предупредителен знак

Внимание!
Опасност“

 

се добавя знакът „*“, а в края на буква „б“ се добавя забележка:

„Забележка:

* Този предупредителен знак не се използва за предупреждаване за опасни химични вещества или смеси, с изключение на случаите, когато предупредителният знак се използва за обозначаване на складирането на опасни вещества или смеси съгласно т. 7, второ изречение на приложение № 3.“

§ 6. В приложение № 3 към чл. 10, ал. 2 се правят следните изменения:

1. Точка 1 се изменя така:

„1. Контейнерите, които се използват при работа с опасни вещества или смеси, класифицирани като опасни според критериите за някой от класовете на физическа опасност или опасност за здравето съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008, и контейнерите, използвани за съхраняване на опасни вещества или смеси, заедно с видимите тръби, съдържащи или транспортиращи такива опасни вещества и смеси, се обозначават със съответните пиктограми за опасност съгласно посочения регламент.“

2. Точка 3 се изменя така:

„3. Етикетите по т. 1 могат да се:

a) заменят с предупредителни знаци съгласно приложение № 2, като се използват същите пиктограми или символи; в случаите, когато няма равностоен предупредителен знак съгласно т. 3, буква „б“ на приложение № 2, се използва съответната пиктограма за опасност, посочена в приложение V към Регламент (ЕО) № 1272/2008;

б) допълват с информация за името и/или формулата на опасното вещество или смес и подробности за съществуващата опасност;

в) допълват или заменят със знаци за транспортиране на опасни вещества или смеси, прилагани във всички държави – членки на Европейския съюз, при транспортиране на контейнерите на работното място.“

3. Точка 7 се изменя така:

„7. Пространства, помещения или оградени места, използвани за складиране на значителни количества опасни вещества или смеси, се обозначават с подходящ предупредителен знак съгласно т. 3, буква „г“ на приложение № 2 или съгласно т. 1 от това приложение, освен ако етикетирането на индивидуалните пакети или контейнери е адекватно за тази цел, като се вземат предвид изискванията за размерите съгласно т. 1, буква „д“ на приложение № 2.

Складирането на определено количество опасни вещества или смеси може да се обозначи и с предупредителния знак „Внимание! Опасност“.“

Министър на труда и социалната политика: Ивайло Калфин

За министър на вътрешните работи: Красимир Ципов
23.06.2015г.