Над 500 строителни предприятия са проверили инспекторите по труда през януари – април

609 проверки при строителството на автомагистрали „Марица”, „Струма”, „Хемус”; големи строителни обекти - „Метрополитен, „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, и строителни обекти с голям обем изкопни работи, са извършили инспекторите по труда през първите 4 месеца на годината. Наетите в тях са 24 297 работници и служители, което е около 1/5 от всички към 124 000 наети в сектор „Строителство” според данните на НСИ. Тези обекти са особено рискови заради опасността от свличане на земни маси и работата на височина. На тези обекти много често работят по няколко фирми, което също създава рискове за безопасността на работещите при липса на съгласуван план за безопасност при работа между всички работодатели.

По време на проверките са констатирани 3128 нарушения, от които 2314 бр. са свързани с безопасните и здравословни условия на труд, а 814 – с трудовите правоотношения. Секторът е един от малкото, в който делът на нарушенията по безопасността на труда е по-голям от този по трудови правоотношения (нередности в трудовите договори, проблеми със заплащането, почивките и отпуските, по разпределението на работното време).

За отстраняване на нарушенията са дадени 3025 задължителни за изпълнение предписания с конкретни срокове за изпълнение. При последващи проверки се установява, че в повечето случаи те се отстраняват. Спрени от експлоатация до отстраняване на нарушенията са 36 обекта, работни места, машини и съоръжения, които са създавали пряка опасност за живота и здравето на работещите. Отстранен от работа е един работник без нужната квалификация. Дадени са три предписания за въвеждане на специален режим за безопасна работа, тъй като мярката „спиране“ е била неприложима по технологични причини или има основание, че спирането ще доведе до по-голяма опасност за живота и здравето на работещите.

Съставени са 177 акта да установяване на административни нарушения, които се санкционират от 1500 лв. до 15 000 лв., според Кодекса на труда. 111 от актовете са били за нарушения на изискванията за безопасни и здравословни условия на труд, а 66 – за нарушения в областта на трудовите правоотношения.

Най-честите нарушения при проверките в строителството са:

 • Неукрепени по подходящ начин изкопи или оформяне на откоси.
 • Необезопасени срещу падане от височина изкопи, контури на плочи и конструктивни отвори.
 • Неосигурени стълби за слизане и качване в и от изкопа, които да отговарят на определените изисквания - широчина 0.7 м и дължина не по-малко от 1.0 м над ръба на изкопа.
 • Складиране на земни маси и строителни материали в зоната на естественото срутване на откоса на изкопа.
 • Преминаване на хора и моторни превозни средства в обсега на действие на строителната механизация.
 • Липса на схема за временна организация и безопасност на движението по транспортните пътища и пешеходни пътеки на строителната площадка и подходите към нея.
 • Незащитена изолация на използваните захранващи ел. кабели от механични увреждания.
 • Невключване на новоназначените работници и служители в обхвата на застраховката за риска „трудова злополука”.
 • Провеждане на началният инструктаж на работниците и служителите в деня на сключване на трудовите договори с тях, а не в деня на постъпването им на работа.
 • В случаите на едновременна работа на работещи от няколко предприятия на строителния обект не се изготвя писмена договореност между работодателите за съвместно осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите, взаимно информиране за рисковете при работа и координиране на дейностите за предпазване на работещите от тези рискове.
 • Работодателите не осигуряват условия за санитарно–битово и медицинско обслужване на работещите на строителните обекти, като не са осигурени дори химически тоалетни.
 • В сключените трудови договори между работодателите и работниците и служителите, както и в допълнителните споразумения към трудовите договори, не е определена периодичността на изплащане на основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, като по този начин е неясен моментът, в който трябва да се извърши плащане на трудовите възнаграждения или определената периодичност в договорите не съответства на тази, определена в утвърдените от работодателя Вътрешни правила за работната заплата.
 • На заетите в автомобилния транспорт на обекта (шофьори на автомобили над 12 тона) не се отчита работното време в индивидуален дневник.

Данните показват, че благодарение на постоянния контрол от страна на Инспекцията по труда, проблемът с неизплащане навреме на трудовите възнаграждения във фирмите, изграждащи големите инфраструктурни обекти, вече е овладян и в момента подобни нарушения са инцидентни.

ИА ГИТ отчита, че сектор „Строителство” е сред най-рисковите, поради което контролът в него е засилен, особено през топлия период на годината, когато строително-монтажните работи се активизират. От години в плана на Агенцията се залага и специална мярка „Извършване на проверки относно осигуряването на безопасност и здраве при строително-монтажни работи”, каквато е планирана и през 2015 г. В момента до края на юни са активизирани проверките в цялата страна по изграждането на сгради. Продължава да се следи и за безопасността на труда на големите строителни обекти. Извършените проверки на автомагистрали „Марица”, „Струма”, „Хемус” и строителни обекти с голям обем земни (изкопни) работи, както и резултатите от тях ежемесечно се отчитат пред министъра на труда и социалната политика и министъра на регионалното развитие и благоустройство. 

Източник: Главна инспекция по труда
27.05.15