Контролът върху строителните обекти в София

ГИТ напомня на работодателите да вземат мерки за защита на работниците във връзка с прогнозите за опасни горещини

Масови проверки на строителните обекти на територията на София стартира Главна инспекция по труда. Създадена е организация за осъществяване на контрол както в извънработно време, така и в събота, и неделя. С цел обхващане на повече обекти в проверките са включени екипи от три дирекции - Главна дирекция „Инспектиране на труда“ и дирекциите „Инспекция по труда“ София и София-област.

Секторът е един от най-рисковите по отношение на трудовия травматизъм и в него по принцип се планира засилен контрол през лятото от всички териториални дирекции. Новата организация с повече проверяващи екипи в София е създадена, тъй като според постъпилите в ИА ГИТ данни от информационни табели в столицата има сериозно раздвижване при строителството на сгради. При проверките ще се следи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, за работа без трудов договор и за нарушения, свързани с работното време.

Според резултатите от досегашната контролна дейност на ИА ГИТ, в строителството най-често се констатира неподходящо обезопасяване или пълната липса на такова на отворите на строителните и конструктивните елементи, на изкопите, на мостчетата за преминаване, на площадките за складиране на материали и т.н. Това засилва риска от падане от високо или от удар от падащи предмети. Не се осигуряват подходящи лични предпазни средства или не се използват. Не е организиран редът и чистотата, както и складирането на строителните отпадъци на обекта, което е предпоставка за спъване, подхлъзване и падане. Допуска се разполагането на земна маса, строителни материали, съоръжения и др., както и движението на строителни машини, в опасна близост до ръбовете на изкопите, което създава риск от свличане на земни маси. Не се обезопасяват кабелите за захранване на временните ел. уредби, което може да доведе до нарушаване на изолацията им или до спъване и падане. Липсва писмена договореност за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и предприемане на съвместни мероприятия между предприятия, работещи едновременно на една и съща площадка. Не се прави периодична оценка на риска, съобразена със съответния етап на строителство, както и съвместно между строител и подизпълнители.

Секторът е един от рисковите и за работа при неблагоприятни климатични условия, тъй като се работи на открито. Във връзка с предупрежденията за високи температури ИА ГИТ напомня на работодателите не само в строителството, че трябва да предприемат мерки за защита на живота и здравето на работещите. Изискванията към работните места във връзка с микроклимата са подробно описани в Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места.

При работа на открито работодателят е длъжен да се съобразява с подадените червени и оранжеви кодове за опасни метрологични условия – вятър, висока температура, дъжд, мъгла. Да прецени доколко неблагоприятните климатични въздействия могат да застрашат живота и здравето на работниците му и да вземе съответните мерки. Такива могат да бъдат промяна на работното време, на тип работа, като се изпълняват задачи, които са по-безопасни при дадени условия, да се осигурят подходящи лични предпазни средства, помещения с условия за възстановяване на топлинния баланс на организма. Всички тези мерки са описани в Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места, а именно:

- създаване на подходяща организация на работния процес и/или работното време, вкл. осигуряване на почивки с подходяща честота и продължителност;

- създаване на подходяща организация на работните места;

- осигуряване на колективни средства за защита при работа на открито, особено по отношение на риска от слънчев/топлинен удар, преохлаждане и измръзване;

- осигуряване на подходящо работно облекло;

- осигуряване на места за почивка с подходящи условия за възстановяване на топлинния баланс на организма;

- осигуряване на достатъчно количество питейна вода, както и топли и студени напитки и други течности за възстановяване на водно-солевия и топлинния баланс на организма;

- осигуряване на наблюдение или средства за комуникация за работещите на открито на изолирани работни места;

- осигуряване на долекарска и първа медицинска помощ, както и подходящо транспортиране на работещите с внезапно влошено здравословно състояние за оказване на медицинска помощ.

В закрити помещения оптималната температура през топлия период трябва да бъде между 18 и 25 градуса. Допустимата температура през лятото на работните места не може да бъде над 28 градуса. В Наредбата са определени и изключения, според които при жеги навън, температурата в помещенията може да е с от 3 до 5 градуса над допустимата, но не повече от 33 градуса.

Източник:Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"