Инспекцията по труда проверяват санирането на жилища

Главна инспекция по труда подготвя инспекционна кампания във връзка с началото на масовото саниране по проект "Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради" на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.С цел по-ефективно изпълнение на кампанията е организирано обучение на инспектори от всички дирекции в страната. Разработено е и Методическо помагало за инспектиране по здравословни и безопасни условия на труд при работа чрез въжен достъп, тъй като се предполага, че това ще бъде най-използваният начин при санирането на сградите.

Това съобщиха от пресцентъра на ГИТ. ГИТ обръща внимание, че въженият достъп е изключително рисков и трябва да бъде избиран като способ за дейностите по саниране само в краен случай, когато не е възможно да се използва никакъв друг по-сигурен начин за работа. Техники за въжен достъп са характерни най-вече за краткосрочни работи, когато не могат да се използват повдигателни платформи поради височината на работното място или неравния терен, а монтирането на скеле не е оправдано, отбелязват от ГИТ.

От Инспекцията предупреждават, че въженият достъп е един от най-рисковите за падане от височина, което е сред основните причини за трудовия травматизъм. За да се сведат рисковете до минимум, е важно всяко работно място, което се намира на височина повече от 1,5 м, да се обезопаси срещу падане. Затова при кампанията на санираните обекти инспекторите ще установяват дали са предвидени мерки за защита срещу падане от височина.

Инспекторите ще проверяват дали въжената система е двойно осигурена чрез най-малко две поотделно закрепващи се въжета - основно и предпазно. Въжетата трябва да са с подходяща защита, за да се избегне тяхното повреждане. Ще се проверява и за предпазни средства за изкачване и слизане и наличието на самоблокираща система. Всеки работещ трябва да е снабден с обезопасителен колан, свързан с обезопасяващото въже.Рискът от падане или изпускане на инструменти трябва да се сведе до минимум, затова се изисква малките инструменти да са прикрепени към коланите на работещия, а за по-големите да се използва отделна система за окачване.

Цялата екипировка при работа с въжета е важно да премине предварителна визуална и ръчна проверка за годност от компетентно лице, за да се гарантира, че е в добро състояние и функционира правилно. Производителят е длъжен да даде указания за работа с екипировката, които трябва да се спазват стриктно. При оценяването на риска от падане от височина и вземането на мерки за минимизирането му трябва да се има предвид, че влияние оказват както височината на падане, така и структурата на повърхността, върху която е възможно да се падне - дали е бетон, краища на арматура, насипен материал и т.н., степента на физическото натоварване и продължителността на работата (краткосрочна или продължителна). Метеорологичните условия като влага, лед, сняг или вятър също създават потенциална опасност от падане.

За успешната работа с въжета са важни обученията и инструкциите за използването им. Обученията включват и оказване на първа долекарска помощ на паднал и висящ на колана човек. Важно е да има ефективна комуникация между работещите, за да може в случай на инцидент да се окаже незабавна помощ на пострадалия.

Въженият достъп намира приложение в почти всички области на строителството, инфраструктурни проекти, телекомуникации, индустрия, почистване, подготовка на събития и спектакли, в спортните дейности и туризма и др. Практиката за работа чрез този способ е сравнително нова, въведена е от алпинисти, планински водачи и спелеолози през 70-те и 80-те години на 20-и век.

През 2015 г., поради липса на масова дейност по саниране, проверките, извършени от ИА ГИТ, на сгради, които се обновяват цялостно, са единични и резултатите от тях са част от общата статистика за контрола в строителството. Специалната кампания се планира за 2016 г.  Публичността на договорите, сключени по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, дава възможност на инспекторите по труда да идентифицират по-лесно обектите за контрол. За по-ефективното им идентифициране ИА ГИТ разчита много и на кметовете, както и на регионалното министерство.

 Източник: Главна инспекция по труда

10.11.2015г.