Имате нужда от Оценка на риска съгласно Наредба РД-07-3 от 18.07.2014 г.

Имате нужда от Оценка на риска съгласно Наредба РД-07-3 от 18.07.2014 г.

Ние предлагаме Оценка на риска съгласно Наредба РД-07-3 от 18.07.2014 г. при сключване на едногодишен договор със СТМ „МЕДИК КОНСУЛТИНГ" ООД.
Оценката на риска се извършва в съответствие с Наредба РД-07-3 от 18.07.2014 г. и Наредба №5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска.

Наредбата влиза в сила от 01.11.2014г.
         Наредбата определя:
• граничните стойности на параметрите на микроклимата: температура, влажност;
• скорост на движение на въздуха и топлинно облъчване;
• минималните изисквания за защита на работещите от рискове за здравето и безопасността, причинени от параметрите на микроклимата на работни места в сгради и от неблагоприятни климатични условия при работа на открито.
Наредбата е разработена въз основа на два стандарта, които се прилагат при оценяване на риска от микроклимата на работните места:

  • БДС 14776-87 Охрана на труда. Работни места в производствени помещения. Санитарно-хигиенни норми за температура, относителна влажност, скорост на въздуха и топлинно облъчване.
  • БДС 16686-87 Охрана на труда. Методи за измерване на температурата, относителната влажност и скоростта на движение на въздуха в работните помещения на сградите.

          С наредбата не се утвърждават нови норми за параметрите на микроклимата и не се въвеждат нови методи за изчисляване и оценка.
В отделни членове са определени изискванията, с които работодателят следва да се съобрази при оценяването на риска както от параметрите на микроклимата на работни места в сгради, така и при работа на открито.
          Посочени са и основните технически и организационни мерки, които той следва да приложи за защита на работещите, когато при оценката на риска се установи, че резултатите от измерванията не съответстват на установените оптимални или допустими гранични стойности, или когато се установи, че съществува риск от слънчев/топлинен удар, преохлаждане и измръзване и др. (при работа на открито).
Въвежда се ново задължение за работодателя за преустановяване на работата на открито при опасно ниски или високи температури, гръмотевични бури, обилен валеж, силен вятър и гъста мъгла, когато са определени от Националния институт по метеорология и хидрология с код "оранжево" или "червено" и ако създават заплаха за живота и здравето на работещите и за безопасното изпълнение на трудовата дейност.

  • Длъжностните лица по БЗР трябва да актуализират вътрешноведомствените си документи и да определят в заповед на работодателя кое е длъжностното лице което следи информацията за опасно ниски или високи температури, гръмотевични бури, обилен валеж, силен вятър и гъста мъгла, когато са определени от Националния институт по метеорология и хидрология с код "оранжево" или "червено".

      Също така трябва да се определи длъжностно лице, което е оторизирано да взема решение за преустановяване на работата на открито.
Информацията от Националния институт по метеорология и хидрология е достъпна от сайта им намиращ се на адрес: www.meteo.bg

          Карта на опасните явления

         Ново в наредбата е, че необходимостта от измервания се определя след консултации с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда и с комитета/групата по условия на труд.
         Друго ново изискване в наредбата е измерванията на всеки от параметрите - температура, влажност и скорост на движение на въздуха, на определените постоянни и непостоянни работни места през топлия и студения период на годината се извършват така, че да се обхванат най-неблагоприятните микроклиматични условия. Тези условия се определят след консултации с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда и с комитета/групата по условия на труд.
        Температурата, относителната влажност и скоростта на движение на въздуха на дадено работно място за определен период на годината отговарят на граничните стойности за микроклимат на работното място, когато окончателните резултати от измерванията и на трите параметъра (температура, влажност и скорост на движение на въздуха) отговарят на съответните оптимални или допустими гранични стойности, определени в раздел II на наредбата.
         Плътността на потока на топлинно облъчване отговаря на граничните стойности за микроклимат на работното място, когато стойността съгласно чл. 17, ал. 4 е по-малка от допустимата норма съгласно чл. 13, ал. 1 от наредбата.
        С допълнителните разпоредби са дадени дефиниции на основните термини от наредбата, така че да не се допуска неправилно тълкуване и прилагане на основни изисквания и задължения.
Важно е да се знае, че наредбата дава основание протоколите за резултатите от измерванията на параметрите на микроклимата на работни места в сгради, съставени в съответствие с двата стандарта БДС 14776-87 и БДС 16686-87 от звена и специалисти на работодателя и/или от лица, акредитирани от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" да важат, доколкото не противоречат на нормите в тази наредба.
         Само след консултации с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда и с комитета/групата по условия на труд се определя необходимостта от измерваният.
Трябва да се извършват така, че да се обхванат най-неблагоприятните микроклиматични условия, следователно задължително трябва да направим нови измервания на параметрите на микроклимата, при това два пъти- веднъж през топлия и веднъж през студения период на годината.
        Трябва да се оформи в писмена форма консултациите с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда и с комитета/групата по условия на труд.