Изтича срокът за подаване на декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ през 2017г.

Здравейте!

Напомняме, че срокът за подаване на декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ ще изтече на 2-ри май 2017 г.

Срок за подаване на данни за 2016 г. : 1-ви януари 2017 г. - 2-ри май 2017 г.
Във връзка с въвеждането на новата информационна система на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда" попълването на декларация/уведомление по чл. 15 от ЗЗБУТ се извършва през новия портал за електронни услуги https://public.gli.government.bg/GIT_Public/EAdminService/ServiceIndex .


Внимание !!!
Услугата работи най-добре с Internet Explorer.
Ако при влизане порталът изиска ел. подпис и пин код, изберете "cancel".
При работа с Internet Explorer на екрана за подписване преди натискане на бутона "Подпиши" ако се визуализира списък с няколко сертификата изберете "cancel".
Необходимо е добавяне на адрес https://public.gli.government.bg в доверени сайтове в контролния панел на Java.
За да проверите, дали вашата Java е включена коректно моля да посетите интернет страница https://www.java.com/verify/.


Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ се подава за нови предприятия, стартирали дейност през предходната година, т.е. отчетната година и при промяна на данни от точки 1, 2, 7, 8, 9, 22, 24, 25, 33 от декларацията, в останалите случаи се подава уведомление за неподаване на декларация.
Системата позволява:
- Директно подаване - формулярът се подписва с електронен подпис и се изпраща, след което системата връща входящ номер и код за достъп на посочения от Вас електронен адрес;
- Разпечатване на попълнената декларация/уведомление - при подаване по седалище и адрес на управление на фирмата. В този случай е необходимо и запазване на данните. За целта се избира бутона „Изтегли" и записвате полученият „xml" файл.
При подаване на уведомление на място - в случай, че ще подавате уведомление е необходимо да изтеглите бланката („Уведомление по чл. 15 от ЗЗБУТ") да я разпечатате, подпишете, подпечатате и да я занесете или изпратите по поща или по куриер до дирекция „Инспекция по труда" по седалище и адрес на управление на фирмата.


Санкцията за неподаване на Декларацията в срок е в размер от 100 до 500 лв., а при повторно нарушение - от 500 до 1000 лв.