Изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 212 ОТ 13 АВГУСТ 2015 Г.
за изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските, приета с Постановление № 72 на Министерския съвет от 1986 г. (обн., ДВ, бр. 6 от 1987 г.; изм. и доп., бр. 31, 55 и 59 от 1991 г., бр. 59 и 67 от 1993 г., бр. 38 от 1994 г., бр. 54 от 2001 г.; Решение № 9353 на Върховния административен съд от 2002 г. - бр. 103 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 72 от 2004 г., бр. 24 и 103 от 2005 г., бр. 96 от 2006 г., бр. 1 от 2007 г., бр. 10 и 67 от 2009 г., бр. 21 от 2011 г., бр. 19 от 2012 г. и бр. 110 от 2013 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

§ 1. В чл. 4а се създава ал. 2:
„(2) В Правилника за вътрешния трудов ред се уреждат условията и редът за въвеждане и начинът на отчитане на работното време при променливо работно време, когато извън времето на задължителното присъствие работникът или служителят отработва неотработеното дневно работно време в следващия или в други дни от същата работна седмица."

§ 2. В чл. 6, ал. 1 думите „ал. 3" се заменят с „ал. 4".

§ 3. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се отменя.
2. В ал. 3, изречение първо запетаята след думите „началната и крайната дата на периода на удължаване" се заменя със съюза „и" и думите „и номерът на уведомителното писмо до инспекцията по труда" се заличават.

 4. Член 37а се изменя така:
„Чл. 37а. В началото на всяка календарна година, но в срок не по-късно от 31 януари, работодателят е длъжен да уведоми писмено всеки работник или служител за размера на платения годишен отпуск, който има право да ползва през календарната година, включително отложен или неизползван от предходни календарни години."

§ 5. Член 37б се изменя така:
„Чл. 37б. (1) В случаите по чл. 173, ал. 4 КТ работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника или на служителя и без негово съгласие, когато:
1. е обявил престой повече от 5 работни дни;
2. едновременното ползване на отпуска от всички работници и служители е предвидено в нормативен акт или в правилника за вътрешния трудов ред;
3. писмено е поканил работника или служителя да поиска да ползва отпуска си до края на календарната година, за която се полага, но работникът или служителят не е направил това до края на същата календарна година.
(2) В случаите на ал. 1, т. 3 работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя до изтичане на давностния срок по чл. 176а, ал. 1 КТ."

§ 6. Член 37в се отменя.
§ 7. В чл. 37г се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „ал. 1" се поставя запетая и се добавя „т. 1".
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В случаите по чл. 173, ал. 4, чл. 176, ал. 1, т. 1 КТ и когато по искане на работника или служителя ползването на платения годишен отпуск е отложено със съгласието на работодателя по чл. 176, ал. 1, т. 2 КТ, работодателят предоставя или отлага ползването на отпуска в писмена форма и своевременно уведомява работника или служителя."
§ 8. Член 37д се изменя така:
„Чл. 37д. В случаите по чл. 176, ал. 3 КТ работникът или служителят има право сам да определи времето за ползване на платения годишен отпуск до изтичане на давностния срок по чл. 176а КТ."

§ 9. Член 38 се изменя така:
„Чл. 38. В случаите по чл. 176, ал. 1, т. 2 КТ работникът или служителят подава писмено искане до работодателя за отлагане на ползването на платения годишен отпуск за следващата календарна година. Когато работникът или служителят ползва друг вид законоустановен отпуск, писмено искане до работодателя за отлагане на ползването на платения годишен отпуск за следващата календарна година не е необходимо."

§ 10. Член 38а се изменя така:
„Чл. 38а. Когато ползването на платения годишен отпуск е отложено по реда на чл. 176, ал. 1, т. 2 КТ поради ползване на друг вид законоустановен отпуск от работника или служителя, давностният срок за ползване на отложения отпуск започва да тече от края на календарната година, през която работникът или служителят се е завърнал на работа."

§ 11. Член 47 се отменя.
§ 12. В чл. 48, ал. 3 думите „чл. 163, 164 и 165 КТ" се заменят с „чл. 163 и 164 КТ".
§ 13. Член 49б се отменя.
§ 14. В чл. 49г, ал. 2 думите „по чл. 165, ал. 1 КТ преди изменението му и" се заличават.
§ 15. В § 6 от заключителните разпоредби запетаята след думите „чл. 163, ал. 11" се заличава и думите „чл. 167а, ал. 9 и чл. 173, ал. 1 от Кодекса на труда" се заменят с „и чл. 167а, ал. 9 от Кодекса на труда".

§ 16. В декларацията - приложение № 2 към чл. 46, ал. 3, в наименованието думите „и чл. 165, ал. 1" се заличават.
§ 17. В справката - приложение № 3 към чл. 46, ал. 3, в основния текст думите „и 165 КТ" се заличават.
§ 18. Приложение № 5 към чл. 49б, ал. 1, т. 1 се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 19. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник".

Министър-председател: Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет: Мария Томова

18.08.2015г.