Заповед № РД-01-898 от 9 ноември 2015 г.

Беше обнародвана новата заповед на Министъра на труда и социалната политика за определяне на коефициента на трудов травматизъм по икономически дейности за 2016 г. ( Заповед № РД-01-898 от 9 ноември 2015 г. - ДВ брой 91 от 24.11.2015 г.)

Заповедта се издава ежегодно и определя икономическите дейности и коефициента на трудов травматизъм на база на които се прави задължителна застраховка "Трудова злополука".
Икономически дейности, които отпадат от задължителна застраховка "Трудова злополука" за 2016 година:

  • Социална работа без настаняване;
  • Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации;
  • Дейности на екстериториални организации и служби;
  • Възстановяване и други услуги по управление на отпадъците.

В заповедта на Министъра на труда и социалната политика има няколко изцяло нови икономически дейности:

  • Радио и телевизионни дейности;
  • Даване под наем и оперативен лизинг;

При осъществяване на застраховането следва да се има предвид Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука", обн.ДВ бр. 15/2006 г., изм. и доп. бр. 68/2006 г, изм. бр. 46/ 2007 г.
В тази връзка е необходимо да се свържете с Вашата Служба по трудова медицина за съвместно определяне на подлежащите на застраховане длъжности.
01.12.2015г.

Изтегли:Заповед № РД-01-898 от 9 ноември 2015 г.