Заповед застраховка трудова злополука за 2018 година.

⚡️Заповед застраховка трудова злополука за 2018 година. Нови и отпаднали икономически дейности за 2018 г. Заповед № РД-01-883 от 3 ноември 2017 г. за определяне коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2018 г. ☎️070020744 ☎️024900361 ☎️0878272999. ⚡️Застраховка трудова злополука за 2018 година

Задължителна застраховка трудова злополука през 2018 година

В неофициалния раздел на ДВ, бр. 92 от 17.11.2017 г. е публикувана Заповед № РД-01-883 от 3 ноември 2017 г. , с която се определя коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2018 г. както и икономическите дейности, при които е задължително застраховането на работниците и служителите за риска „Трудова Злополука".
Заповед № РД-01-883 от 3 ноември 2017 г. за определяне коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2018 г.
На основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда във връзка с параграф единствен от заключителната разпоредба на Постановление № 24 от 6 февруари 2006 г. на Министерския съвет за приемане на Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука" (обн., ДВ, бр. 15 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 68 от 2006 г.; изм., бр. 46 от 2007 г. и бр. 5 от 2010 г.) определям коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2018 г. съгласно приложението, съставляващо неразделна част от тази заповед.
Министър: Б. Петков

Заповедта се издава ежегодно и определя икономическите дейности и коефициента на трудов травматизъм на база на които се прави задължителна застраховка "Трудова злополука". При осъществяване на застраховането следва да се има предвид Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука", обн. ДВ бр. 15/2006 г., изм. и доп. бр. 68/2006 г, изм. бр. 46/ 2007 г.

Задължителна застраховка трудова злополука през 2018 година Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2018 г.

 изтегли 

2017-11-22
Задължителна застраховка трудова злополука през 2018 година