Закон за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания

Източник: "Държавен вестник"

УКАЗ № 50
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания, приет от ХLIІ Народно събрание на 11 март 2014 г.
Издаден в София на 20 март 2014 г.
Президент на републиката: Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Зинаида Златанова

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания
(обн., ДВ, бр. 81 от 2004 г., изм., бр. 28, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 33, 37, 63, 95, 97 и 108 от 2006 г., бр. 31, 46 и 108 от 2007 г., бр. 41 и 74 от 2009 г., бр. 24, 62 и 98 от 2010 г., бр. 15, 66 и 68 от 2013 г.)

§ 1. В чл. 9, ал. 3 думите „за здравна информация“ се заменят с „по обществено здраве и анализи“ и след думите „Държавната агенция за закрила на детето“ се поставя запетая и се добавя „Националната агенция за приходите“.

§ 2. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:

„(1) Агенцията за хората с увреждания води регистър на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания. Регистърът е публичен и се поддържа в електронен вид.

(2) В регистъра по ал. 1 се вписват и поддържат данни за всички специализирани предприятия и кооперации за хората с увреждания, които отговарят на изискванията на чл. 28, ал. 1.“

2. Създават се ал. 3, 4 и 5:

„(3) За вписване в регистъра по ал. 1 лицата, представляващи специализираните предприятия и кооперации за хората с увреждания, или упълномощени от тях лица подават заявление по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания.

(4) Към заявлението по ал. 3 се прилагат следните документи:

1. декларация за обстоятелствата по чл. 28, ал. 1, т. 2 по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания;

2. декларация за обстоятелствата по чл. 28, ал. 1, т. 3 по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания;

3. документ, удостоверяващ правото на лицата да извършват дейност, подлежаща на регистрационен, разрешителен или лицензионен режим по специален закон.

(5) Заявлението по ал. 3 заедно с документите по ал. 4 се подават лично, по пощата с обратна разписка или по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.“

§ 3. Създава се чл. 29а:

„Чл. 29а. (1) В 10-дневен срок от датата на подаване на заявлението и документите по чл. 29 изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания или упълномощено от него длъжностно лице извършва проверка на изискуемите документи и на условията по чл. 28, ал. 1.

(2) При констатиране на пропуски в изискуемите документи Агенцията за хората с увреждания дава на заявителя 10-дневен срок за отстраняването им. В този случай срокът по ал. 1 се удължава със срока за отстраняване на нередностите, но не повече от 20 дни от датата на подаване на заявлението за вписване.

(3) В срок до три дни след изтичане на сроковете по ал. 1 и 2 изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за вписване в регистъра по чл. 29, ал. 1 или мотивирана заповед, с която се отказва вписване.

(4) Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания или упълномощено от него длъжностно лице в тридневен срок от издаване на заповедта извършва вписване в регистъра по чл. 29, ал. 1 и издава удостоверение за регистрация.

(5) Заповедта по ал. 3 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(6) Обжалването на заповедта по ал. 3 не спира изпълнението й.“

§ 4. Създава се чл. 29б:

„Чл. 29б. (1) В регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания се вписват следните обстоятелства:

1. данни за специализираното предприятие или кооперация на хората с увреждания – ЕИК, име и адрес на осъществяване на дейността;

2. данни за представителство на специализираното предприятие или кооперация на хората с увреждания по регистрация от компетентен орган – име, постоянен и/или настоящ адрес;

3. предмет на дейност на специализираното предприятие или кооперация на хората с увреждания;

4. данни по чл. 28, ал. 1, т. 2;

5. данни по чл. 28, ал. 1, т. 3;

6. дата на заличаване на регистрацията и основанието за това;

7. промени в обстоятелствата по т. 1 – 6;

8. забележки по вписаните обстоятелства.

(2) Регистрираните специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания са длъжни да уведомяват писмено Агенцията за хората с увреждания за всички промени в обстоятелствата, вписани в регистъра, в 14-дневен срок от настъпването им, като прилагат и съответните документи, които ги доказват.“

§ 5. Създава се чл. 29в:

„Чл. 29в. (1) Регистрацията в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания се заличава:

1. по искане на специализираното предприятие или кооперация на хората с увреждания;

2. при прекратяване на специализираното предприятие или кооперация на хората с увреждания и при заличаване от търговския регистър или от регистъра по чл. 3 от Закона за кооперациите;

3. при неспазване изискванията на чл. 28, ал. 1, т. 2;

4. при неспазване изискванията на чл. 28, ал. 1, т. 3;

5. при извършване на две или повече нарушения в рамките на една година на разпоредбите на чл. 29б, ал. 2.

(2) Заличаването на регистрацията се извършва със заповед на изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания или на упълномощено от него длъжностно лице.

(3) Заповедта по ал. 2 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(4) Обжалването на заповедта по ал. 2 не спира изпълнението й.

(5) В случаите по ал. 1, т. 3 – 5 подновяването на регистрацията на специализираното предприятие или кооперация може да се извърши в срок, не по-малък от 6 месеца от датата на заличаване. Подновяването на регистрацията се извършва по реда на чл. 29а.“

§ 6. Създава се чл. 29г:

„Чл. 29г. Регистърът по чл. 29, ал. 1 се използва за наблюдение и контрол на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания и на дейността, извършвана от тях при изпълнението на целеви проекти и програми по чл. 28, ал. 2. Наблюдението и контролът се извършват от Агенцията за хората с увреждания и се уреждат с правилника за прилагане на закона.“

§ 7. Член 35 се изменя така:

„Чл. 35. (1) Агенцията за хората с увреждания води регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения и медицински изделия, предназначени за хора с увреждания. Регистърът е публичен и се поддържа в електронен вид.

(2) Дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения и медицински изделия, предназначени за хора с увреждания, се извършват от лица, които са регистрирани като търговци по националното законодателство на държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария и нямат публични задължения.

(3) В регистъра по ал. 1 се вписват и поддържат данни за лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения и медицински изделия, предназначени за хората с увреждания.

(4) За вписване в регистъра по ал. 1 лицата или упълномощени от тях лица подават заявление по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания, и прилагат следните документи:

1. единен идентификационен код (ЕИК) на лицето;

2. декларация за липса на задължения към Националната агенция за приходите;

3. списък на медицинските изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения, предназначени за хората с увреждания, за които ще се осъществява дейността, с описание на моделите от съответния вид на хартиен или електронен носител;

4. списък на обектите, в които ще се осъществяват дейности по предоставяне на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания, с посочени адрес, телефон, факс/електронна поща и лице – отговорник за обекта;

5. декларация, че помещенията, в които ще се извършва дейност, отговарят на условията за съхранение на медицинските изделия в зависимост от спецификата им и указанията на производителя, определени в инструкцията за употреба;

6. списък на сервизните бази, в които ще се осигурява гаранционен и извънгаранционен сервиз, когато такъв се изисква, с посочени адрес, телефон, факс/електронна поща и лице – отговорник за базата;

7. декларация за съответствие на обектите, в които се извършва дейността по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения и медицински изделия, предназначени за хората с увреждания, с критериите и изискванията съгласно наредбата по чл. 35а, ал. 9;

8. декларация за съответствие на обектите, в които се извършва гаранционен и извънгаранционен сервиз на помощните средства, приспособления и съоръжения и медицинските изделия, предназначени за хората с увреждания, с критериите и изискванията на наредбата по чл. 35а, ал. 9.

(5) Към документите по ал. 4 лицата, които желаят да се регистрират за осъществяване на дейност по предоставяне на слухови апарати, предоставят и списък на центровете по слухопротезиране с посочени адрес, телефон, факс/електронна поща и лице – отговорник за центъра, както и декларация за осигурен минимум двугодишен гаранционен срок на изделията.

(6) Заявлението и документите по ал. 4 и 5 се подават лично, по пощата с обратна разписка или по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

(7) Лицата по ал. 2, които не са регистрирани по реда на българското законодателство, подават в Агенцията за хората с увреждания и легализиран превод на документите, удостоверяващи търговската регистрация по националното им законодателство.

(8) Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания или упълномощено от него длъжностно лице може да проверява заявените данни и обстоятелства служебно, като компетентните държавни органи и администрации и заявителите са длъжни да оказват необходимото съдействие.“

§ 8. Създава се нов чл. 35а:

„Чл. 35а. (1) Подадените заявления по чл. 35 се разглеждат от комисия, определена със заповед на изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания.

(2) В 14-дневен срок от датата на постъпване на документите по чл. 35 комисията прави мотивирано предложение за вписване или отказ до изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания, с което приключва своята работа.

(3) При констатиране на нередности в документите по чл. 35 на лицето се предоставя 10-дневен срок за отстраняването им. В този случай срокът по ал. 2 се удължава със срока за отстраняване на нередностите, но не повече от 20 дни от датата на подаване на заявлението за вписване.

(4) По преценка на комисията по ал. 1 могат да бъдат извършвани проверки за достоверността на представените документи и декларираните обстоятелства. В този случай срокът по ал. 2 се удължава със срока на проверката, но не повече от 20 дни от датата на подаване на заявлението за вписване.

(5) Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания или упълномощено от него длъжностно лице в тридневен срок от датата на приключване на работата на комисията издава заповед за вписване в регистъра по чл. 35, ал. 1 или мотивирана заповед, с която се отказва вписване.

(6) Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания или упълномощено от него длъжностно лице в тридневен срок от издаването на заповедта извършва вписване в регистъра по чл. 35, ал. 1 и издава удостоверение за регистрация.

(7) Заповедта по ал. 5 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(8) Обжалването на заповедта по ал. 5 не спира изпълнението й.

(9) Условията и редът за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, предназначени за хора с увреждания, се определят с наредба на министъра на труда и социалната политика.“

§ 9. Създава се чл. 35б:

„Чл. 35б. В регистъра на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения и медицински изделия, предназначени за хората с увреждания, се вписват следните обстоятелства:

1. единен идентификационен код, име, седалище и адрес на осъществяване на дейността;

2. вид и обхват на дейността;

3. вид и модел на помощните средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания;

4. номер и дата на удостоверението за регистрация;

5. други обстоятелства.“

§ 10. Създава се чл. 35в:

„Чл. 35в. (1) Регистрацията на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, се заличава:

1. по искане на лицето;

2. при прекратяване регистрацията на лицето като търговец;

3. при извършване на две или повече нарушения на разпоредбите на наредбата по чл. 35а, ал. 9 в рамките на една година.

(2) Заличаването на регистрацията се извършва със заповед на изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания или на упълномощено от него длъжностно лице.

(3) Заповедта по ал. 2 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(4) Обжалването на заповедта по ал. 2 не спира изпълнението й.

(5) В случаите по ал. 1, т. 3 подновяването на регистрацията на лицето, осъществяващо дейност по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения и медицински изделия, предназначени за хората с увреждания, може да се извърши в срок, не по-кратък от 6 месеца от датата на заличаването. Подновяването на регистрацията се извършва по реда на чл. 35 и 35а.“

§ 11. Досегашният чл. 35а става чл. 35г.

§ 12. В чл. 54а, ал. 1 думите „чл. 35, ал. 5“ се заменят с „чл. 35а, ал. 9“.

Допълнителна разпоредба

§ 13. Навсякъде в закона думите „чл. 35а“ се заменят с „чл. 35г“.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 14. Издадените удостоверения за вписване в регистрите, водени от Агенцията за хората с увреждания преди влизането в сила на този закон, продължават своето действие до отпадане на някое от основанията за това.

§ 15. Започнатите процедури по вписване в регистрите, водени от Агенцията за хората с увреждания преди влизането в сила на този закон, се довършват по досегашния ред.

§ 16. В срок три месеца от влизането в сила на този закон се приемат необходимите изменения в подзаконовите нормативни актове.

Законът е приет от 42-то Народно събрание на 11 март 2014 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков