Warning: Illegal string offset 'bg' in /home/bgtrudov/public_html/admin-page/php/functions.php on line 238

Warning: Illegal string offset 'bg' in /home/bgtrudov/public_html/admin-page/php/functions.php on line 238

Warning: Illegal string offset 'bg' in /home/bgtrudov/public_html/admin-page/php/functions.php on line 238

Warning: Illegal string offset 'bg' in /home/bgtrudov/public_html/admin-page/php/functions.php on line 238

Warning: Illegal string offset 'bg' in /home/bgtrudov/public_html/admin-page/php/functions.php on line 238

Warning: Illegal string offset 'bg' in /home/bgtrudov/public_html/admin-page/php/functions.php on line 238
Електронно подаване на декларация за трудова злополука в НОИ през интернет
Електронно подаване на декларация за трудова злополука в НОИ през интернет

Електронно подаване на декларация за трудова злополука в НОИ през интернет
Нова електронна услуга на НОИ - подаване на Декларация за трудова злополука през Интернет

Услугата е активна от 01 Юли 2014 и може да се намери през официалната страница на НОИ - www.noi.bg

Трябва да отидете на раздела "Е-Услуги"
В страничното меню на „Административни услуги" следва да изберете дирекцията на НОИ.
Следва „Административни услуги"
"Подаване на декларация за трудова злополука"
Най - долу в дясно на страницата има бутон "Заяви" и след това излиза елекронната форма за попълване.

Подаване на декларация за трудова злополука
Правно основание
Чл.57 от Кодекса за социално осигуряване.

Характеристика
Административната услуга цели намаляване на административната тежест за бизнеса и гражданите, чрез осигуряване на възможност за:
Подаване на декларацията за трудова злополука в ТП на НОИ по електронен път и спазване на срока по чл.57, ал.1 от КСО;
Незабавно уведомяване, по електронен път, на ТП на НОИ за настъпила трудова злополука.

Процедура
Компетентен орган
Териториално поделение на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ) по седалище и адрес на управление на осигурителя/предприятието ползвател.

Заявител
Юридическо лице - осигурител/предприятие ползвател;
Физическо лице - пострадал, наследници;
Нотариално упълномощено лице.
Начини за подаване на заявление
в Интернет, с Квалифициран електронен подпис (КЕП);
в Интернет, с въвеждане на Персонален идентификационен код (ПИК) за физическите лица с ЕГН/ЛНЧ или Идентификационен код на осигурителя (ИКО) за лицата с БУЛСТАТ/ЕИК.
Особености при подаване на Декларация за трудова злополука:
За всяко пострадало лице се подава отделна ДТЗ;
Подава се в ТП на НОИ по седалище и адрес на управление на осигурителя/предприятието ползвател.

Документи
Необходими документи:
Декларация за трудова злополука за едно пострадало лице - от Интернет-страницата на НОИ → рубрика "За потребителя", раздел "Формуляри" → "Формуляри и образци за трудови злополуки и професионални болести" → "Декларация за трудова злополука";
Удостоверение за наследници, ако се подава от наследниците;
Нотариално заверено пълномощно от заявителя, в случай на упълномощаване.
Начини за подаване на електронни документи:
Чрез Интернет страницата - www.noi.bg (раздел "Е-Услуги");
Чрез официалната електронна поща на ТП на НОИ - по седалище и адрес на управление на осигурителя/предприятието ползвател.

Изисквания към електронните документи:
Документите да са изготвени във формат текст (*.doc, *.docx, *.rtf, *.odt), електронна таблица (*.xls, *.xlsx, *.ods), Portable Document Format (*.pdf), изображения (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.tif) и Microsoft Outlook/Outlook Express (*.eml);
Документите да съдържат прав (некриптиран) текст;
Документи с препратки към други електронни адреси няма да бъдат разглеждани;
Файлът, съдържащ документа, да не е заразен с вируси;
Общият обем на заявлението и файловете не трябва да надхвърля 5 МБ.
Документите подавани през електронната поща на НОИ да са подписани с Квалифициран електронен подпис (КЕП).


Такса и заплащане на услугата
Услугата е безплатна.

Получаване на резултата от услугата
на място в приемната на ТП на НОИ се получава регистрирано копие на ДТЗ. Изисква се нотариално заверено пълномощно при упълномощаване.
по Интернет - на посочен електронен адрес като документ, подписан с електронен подпис от оторизиран служител на ТП на НОИ.

Вътрешен ход на услугата
След автоматичното регистриране на ДТЗ, на заявителя се изпраща съобщение, което съдържа информация за входящия номер - уникален регистров индекс (УРИ) от деловодната система на НОИ, на който е регистрирана ДТЗ;
По регистрираната ДТЗ се открива процедура за установяване на трудова злополука, по реда определен в "Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки";
В хода на процедурата за установяване на трудова злополука се изискват оригиналните документи, които се прилагат в досието по чл.59, ал.1 от КСО.
В случай на установени недостатъци (необходимост от допълнителна информация и/или документи с невярно съдържание, невалиден електронен подпис и други подобни) до автора на ДТЗ се изпраща съобщение за отстраняването им. В този случай ДТЗ трябва да бъде попълнена отново с отстранените недостатъци, като се посочи УРИ на първоначално подадената ДТЗ.
Отказ за извършване на услугата
ДТЗ се връща за отстраняване на недостатъци.


Резултат от услугата
Регистрирана декларация за трудова злополука в ТП на НОИ;
ТП на НОИ е официално уведомено за настъпила трудова злополука.