Декларация по чл.15 през 2015 г.

Ако желаете ние да попълним и подадем Декларацията или Уведомлението по чл. 15 от ЗЗБУТ за 2014 г. на Вашата фирма е необходимо да последвате връзката по долу:

От 01.01.2015 г. заработи новата информационна система на ИА ГИТ. С въвеждането й в действие Агенцията увеличи с още три предлаганите електронни административни услуги за физическите и юридическите лица. Заедно със съществуващите до момента 2 електронни административни услуги (Вписване в публичен регистър на ежегодна декларация по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Вписване в публичен регистър на уведомление за не подаване на ежегодна декларация по чл. 15, ал. 1 от ЗЗБУТ), от началото на 2015 г. чрез електронната страница на Агенцията може да се подават заявления и документи по следните административни услуги:

1.     Издаване на разпореждане за прекратяване на трудов договор на работник или служител, когато работникът или служителят не може да подаде писменото си заявление за прекратяване на трудовия договор пред работодателя (чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда);

2.     Издаване на  разрешение или отказ за уволнение на някои категории работници или служители, ползващи специална закрила по чл.333, ал.1 и ал.5 от КТ

3.     Издаване на разрешение за приемане на работа на непълнолетни лица (чл. 302-303 от Кодекса на труда).

Достъпът до електронните административни услуги се осъществява чрез портала за електронни услуги на адрес:

https://public.gli.government.bg/GIT_Public/EAdminService/ServiceIndex

За да ползвате електронните административни услуги е необходимо да разполагате с квалифициран електронен подпис и инсталиран софтуер Java, който можете да свалите от тук.

Също така, чрез портала за електронни услуги:

https://public.gli.government.bg/git_public , секция "Електронни услуги"  вече можете по електронен път да се възползвате от:

·         Отчитане на данни за положения извънреден труд от работодател

·         Изпращане на уведомление от работодател за удължаване на работното време

·         Уведомяване за откриване на строителна площадка и въвеждане на данни от информационната табела

·         Преглед на регистър на издадените разпореждания за прекратяване на трудовия договор или за отказ за прекратяването

·         Подаване на информация за броя работници и служители полагащи нощен труд, нощни часове, както и за предприетите мерки за осигуряване на бесопасни и здравословни условия на труд

·         Подаване на информация за случаите, в които работниците или служителите са дали съгласие да работят повече от 48 часа седмично

Само за услугите в секция "Електронни услуги" е необходимо да си направите потребителска регистрация в съответната регионална дирекция.

11.02.15

Указания за попълването и подаването на декларация

11.02.15

Указания за попълването и подаването на уведомление

ВАЖНО!!!   Без ЗБУТ + през 2015 г.

Във връзка с въвеждането на новата информационна система на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ попълването на декларация/уведомление по чл. 15 от ЗЗБУТ за 2014 г. ще се извършва през новия портал за електронни услугиhttps://public.gli.government.bg/GIT_Public/EAdminService/ServiceIndex .

Системата позволява:

-          Директно подаване – формулярът се подписва с електронен подпис и се изпраща, след което системата връща входящ номер и код за достъп на посочения от Вас електронен адрес;

-          Разпечатване на попълнената декларация/уведомление - при подаване по седалище и адрес на управление на фирмата. В този случай е необходимо и запазване на данните. За целта се избира бутона „Изтегли“ и записвате полученият „xml“ файл.

 При подаване на уведомление на място – в случай, че ще подавате уведомление е необходимо да изтеглите бланката („Уведомление по чл. 15 от ЗЗБУТ“) да я разпечатате, подпишете, подпечатате и да я занесете или изпратите по поща или по куриер до дирекция „Инспекция по труда“ по седалище и адрес на управление на фирмата.

Указания за попълване и подаване можете да намерите в меню e-Услуги.