Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ през 2014 г.

Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ
Напомняме Ви, че в срок до 30 април 2014 година, трябва да се изготви и подаде декларацията по чл. 15 от ЗЗБУТ за 2013 г. или уведомително писмо, удостоверяващо, че няма промяна в обстоятелствата които са декларирани.
До 30 април е срокът за подаване на годишните декларации и уведомления за 2013 година за състоянието на условията на труд във фирмите.

Декларация подават всички лица, които нямат подадена и успешно приета декларация (уведомление) за 2012 г., и съответно публикувана в публичния регистър на сайта на ИА „ГИТ" или имат подадена декларация(уведомление) за 2012 г., но през 2013 г. са настъпили промени в обстоятелствата, подлежащи на деклариране .

Само уведомление подават задължените по смисъла на закона лица, които имат подадена декларация или уведомление за 2012 г. и през 2013 г. не са настъпили промени в обстоятелствата, подлежащи на деклариране.

Декларацията и уведомлението могат да бъдат подавани по електронен път или на място в съответната териториална дирекция „Инспекция по труда" по седалище и адрес на управление на предприятието.
На сайта на Главна инспекция по труда www.gli.government.bg е създадена специална рубрика „Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ", където е инсталиран и достъпен за изтегляне безплатен специализиран софтуер за попълване на декларациите ЗБУТ+.

Публикувани са инструкция за попълване, технически указания за подаването, посочени са електронен адрес и телефон за контакти, дадени са отговори на най - често задаваните въпроси, възникващи при попълването и подаването на декларацията.

Промяната в обстоятелствата, подлежащи на деклариране, са промени свързани с:
•наименованието, седалището и адреса на управление на юридическите и физическите лица;
• основната и спомагателната дейност на предприятието, поделенията, големината на предприятието;
•работните места, свързани с работа на открито, под земята, във въздуха, на и под земята;
•опасностите, създаващи риск за здравето и безопасността;
•необходимостта от използването на лични предпазни средства;
•работните места с видеодисплеи.
Нова декларация може да бъде подадена и при промяна на кое да е друго от декларираните обстоятелства, свързана с подобряване или изменение на условията на труд в предприятието.
Специализираният софтуер за попълване на Декларацията по чл. 15 от ЗЗБУТ можете да изтеглете от следната връзка:

ИЗТЕГЛЯНЕ на софтуера за попълване на декларацията(уведомлението) по чл. 15 от ЗЗБУТ
http://www.gli.government.bg/page.php?c=117&d=267

Специализираният софтуер за попълване на Декларацията по чл. 15 от ЗЗБУТ можете да изтеглете от следната връзка:
ИЗТЕГЛЯНЕ на софтуера за попълване на декларацията(уведомлението) по чл. 15 от ЗЗБУТ
(При инсталиране на нова версия на софтуера на същия компютър, въведените със старата версия данни се запазват.)

Декларации и уведомления през 2014 година могат да се подават с версия 2.16 или по-нова.
Актуалната версия на софтуера е 2.16.

Важна информация за подписване с УЕП
За използване на функционалността "Подписване с УЕП" директно от софтуера е необходимо да са инсталирани описаните по-долу два файла. Това са системни файлове, които в повечето случаи са вече инсталирани и не е нужно това да се прави отново. Моля инсталирайте ги, ако при използване на функционалността "Подписване с УЕП" от софтуера системата Ви изведе съобщение, че това е необходимо. Допълнително от тази връзка можете да се запознаете с различните начини за подписване с УЕП на файла за подаване през Интернет.
*** CAPICOM 2.1.0.2 Redistributables - необходим само за операционни системи Microsoft Windows Server 2003, Windows XP, Vista и Windows 7, ако вече не е инсталиран. Може да бъде свален от Интернет от тази връзка.
*** Security Update for CAPICOM (KB931906) - необходим за всички поддържани операционни системи, ако вече не е инсталиран. Може да бъде свален от Интернет от тази връзка.

Минимални технически изисквания
Операционна система - Microsoft Windows XP , Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2000, Windows Server 2003 или Windows Server 2008.
Разделителна способност на екрана - минимум 1024 х 768 пиксела.
Координати за връзка при нужда от допълнителна информация
Въпроси относно попълването на декларацията по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд може да задавате на електронна поща deklaracia@gli.government.bg и на тел. 02/ 8101 724 и 02/ 8101 708.

Технически въпроси относно използването на софтуера за попълване на декларацията по чл. 15 от ЗЗБУТ може да задавате на електронна поща zbut@digitech.bg.

ИЗТОЧНИК: ИА"ГИТ"
02.01.2014г.