Графици за отпуски през 2015г.

     До 31 декември изтича срокът за изготвяне на графиците за ползване на платения годишен отпуск през 2015 год.

               СТМ „МЕДИК КОНСУЛТИНГ“ ООД напомня, че в срок до 31 декември следва да бъдат разработени и утвърдени графиците за ползване на платения годишен отпуск през 2015 год.

Задължението произтича от КТ - Чл. 173. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) До 31 декември на предходната календарна година работодателят утвърждава график за ползването от работниците и служителите на платения годишен отпуск за следващата календарна година след консултации с представителите на синдикалните организации и представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2. Графикът се изготвя така, че да се даде възможност на всички работници и служители да ползват платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се полага.