Главната инспекция по труда стартира инспекционна кампания в морските курорти
Главната инспекция по труда стартира инспекционна кампания в морските курорти

2018-07-04

Инспекцията по труда съобщава че от началото на юли има засилен контрол в морските курорти, включително чрез командироване на инспектори от други области на страната. 

ИА ГИТ ежегодно по време на активния туристически сезон през месеците юли и август насочва допълнителен ресурс за проверки на обектите на контрол със сезонен характер. Идентифицирани са като рискови, защото често при сезонната заетост се нарушават разпоредбите, регламентиращи законосъобразното наемане на работници и служители, по работното време и заплащането. Акцентира се акцентира върху превенцията на недекларирания труд - работа без трудов договор, наемане на договор за непълен работен ден при работа по 8 и повече часа, наемането на непълнолетни лица и на чужденци, заплащане на част от възнагражденията на ръка след устно договаряне.

При наемане за сезонна работа работниците и служителите не трябва да се съгласяват да работят без сключен трудов договор, тъй като при евентуално нарушаване на правата им те могат да претендират пред ИА ГИТ само за условията на труд и възнаграждение, договорени писмено. Фирмите нямат право да се допуска работници и служители до работните им места без да им е връчил подписан от двете страни екземпляр на трудовия договор, копие от уведомлението за регистрацията му в НАП и длъжностна характеристика. При желание да провери уменията им, той може да сключи трудов договор със срок на изпитване. Наетото лице може да бъде освободено по всяко време без предизвестие. Ако изрично не е уговорено в чия полза е срокът на изпитване, то той важи и за двете страни и работниците също могат да напуснат без предизвестие.

След приключване на туристическия сезон в ИА ГИТ да се подават сигнали от лица, работили без трудов договор, на които не е заплатена най-често последната заплата. Чести сигнали има за искане работодателят да бъде задължен да изплати сумата, договорена устно. В тези случаи контролните органи на Агенцията не могат да се намесят, тъй като лицата трябва да бъдат установени на работното място, за да бъде обявено съществуването на трудово правоотношение. По отношение на заплащането инспекторите по труда могат да дават задължителни за изпълнение предписания за заплащане на сумата, само договорена писмено.

Непълнолетни лица се наемат само след разрешение от Инспекцията по труда, което важи за конкретното работно място, за което е поискано, и за работодателя, с който е сключен договорът. Заявлението може да бъде подадено и по електронен път. Срокът за становище при представяне на пълен комплект документи е 7 работни дни. Документите, които се изискват, са идентични с тези, които трябва да бъдат подготвени за всяко работно място, независимо дали на него е назначено непълнолетно лице или пълнолетно. Разликата е, че при наемане на непълнолетно лице те се представят предварително в Дирекция „Инспекция по труда" по местонахождение на работното място, а при наемане на пълнолетен работник - при проверка. .

При наемане на лица от трети държави работодателите следва да знаят, че наетите трябва да имат право на достъп до пазара на труда у нас. Редът за наемане на чужденци от трети страни е регламентиран в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, както и в Правилника за прилагането му. Компетентният орган за осигуряването на достъп до пазара на труда е Агенцията по заетостта. Работодателите са длъжни да уведомят Главна инспекция по труда в седемдневен срок от действителното започване на работа на чужденеца. Целта е да бъде следено полагането на труд от тези лица, условията, при които работят, и да се проследи напускането им след изтичане на срока на разрешението. За уведомяването е разработена специална бланка, която е публикувана на сайта на ИА ГИТ.