Warning: Illegal string offset 'bg' in /home/bgtrudov/public_html/admin-page/php/functions.php on line 238

Warning: Illegal string offset 'bg' in /home/bgtrudov/public_html/admin-page/php/functions.php on line 238

Warning: Illegal string offset 'bg' in /home/bgtrudov/public_html/admin-page/php/functions.php on line 238

Warning: Illegal string offset 'bg' in /home/bgtrudov/public_html/admin-page/php/functions.php on line 238
ГИТ стартира извънредна кампания за превенция на злополуките в сектор „Строителство”
ГИТ стартира извънредна кампания за превенция на злополуките в сектор „Строителство”

Заради зачестилите случаи на тежки инциденти в сектор „Строителство" Главна инспекция по труда стартира от 11 август извънредна информационна и инспекционна кампания с основна цел превенция на злополуките в него, водещи най-често до смърт и инвалидност. Ще бъдат проверени над 400 предприятия, извършващи строителни дейности в цялата страна. По време на кампанията сериозно внимание ще бъде отделено на информираността на работодателите и длъжностните лица как да осигурят по-безопасни и здравословни условия на труд на работниците и служителите си.

Предпоставки за тежките инциденти в строителството са необезопасени работни площадки, изкопи и електрически инсталации; неправилно боравене с машини, инструменти, електрически уреди; неправилно изградени и нестабилно фиксирани скелета и др. Те могат да доведат до падания от височина, до инциденти, предизвикани от свличане на земни маси, до удари от падащи предмети, до поражения от електрически ток. Почти винаги подобни злополуки водят до тежки увреждания и дори смърт.

Проверките в рамките на кампанията ще се извършват от специално подготвени инспектори до 30 септември. На извънреден контрол ще подлежат задължително и обекти, на територията на които са станали трудови злополуки, довели до инвалидност или смърт, въпреки че те със сигурност са проверявани във връзка с инцидентите. Всички проверени обекти ще подлежат и на последващ контрол, за да се установи дали са изпълнени предписанията на инспекторите по труда за отстраняване на нередностите.

На място, от инспекторите по труда, и от сайта на Главна инспекция по труда работодателите ще бъдат информирани за наличните онлайн материали, които могат да им помогнат да подобрят условията на труд в своите предприятия, и начинът за достъп до тях. Специално за кампанията е разработен въпросник за самоконтрол, който ще помогне на работодателите и отговорните длъжностни лица да определят сами доколко са изпълнили изискванията за безопасност и здраве при работа и какви пропуски имат, който може да се изтегли от тук: doc.gifVaprosnik_stroitelstvo.doc (95 KB)

Разработените от Главна инспекция по труда материали за подобряване условията на труд в България по проект BG051PO001 - 2.3.01 "Превенция за безопасност и здраве при работа", финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", са достъпни напълно безплатно на сайта http://projects.gli.government.bg. За сектор „Строителство" има разработени: Модел на система за управление на безопасност и здраве при работа; Инструмент за оценка на риска на работните места, който позволява работодателите да се справят сами с това свое задължение; Кодекс за добри практики, от който могат да се вземат добри идеи за подобряване условията на труд в строителните предприятия.

В сайта на Главна инспекция по труда (http://www.gli.government.bg/) в рубриката „За работодатели и работещи", подрубрика „Актуално", в материала „Как да се избегнат злополуки вследствие свличане на земни маси" (http://www.gli.government.bg/page.php?c=51&d=1411) могат да се намерят специална инструкция и видеоклипове с добри практики за предотвратяване на тези инциденти. В същата рубрика на http://www.gli.government.bg/page.php?c=51&d=1443 може да се види и въпросникът за самооценка в сектор "Строителство".

СТАТИСТИКА

По оперативни данни на Националния осигурителен институт през първото полугодие на 2014 г. са регистрирани 102 трудови злополуки в сектор „Строителство", от които девет са с летален изход. За сравнение през същия период на 2013 г. са допуснати 105 трудови злополуки в сектора, но от тях смърт са причинили 4 и една е довела до инвалидност.

Най-висок е относителният дял на трудовите злополуки, възникнали при изграждане на строителни обекти с голям обем земни (изкопни) работи - (канализационни колектори, реконструкция на ВИК мрежите, жилищни сгради и др.). Това показват данните за състоянието на трудовия травматизъм през първото полугодие на 2014 г.. Като често повтарящи се причини за трудовите злополуки в строителния бранш може да се посочат:

- работа в неукрепени (необезопасени) изкопи - 4 от смъртните злополуки за периода са в резултат на свличане на земни маси заради неукрепени изкопи, в още три от случаите затрупаните работници са били спасени;

- складиране на строителни материали и земни маси в близост до естественото срутване на откосите на изкопите (непосредствено до горния ръб на изкопа);

- движение на тежка строителна механизация и строителни машини в близост до горния ръб на изкопа.

Висок е и относителният дял на злополуките, вследствие падане от височина при необезопасени контури на плочи, необезопасени стълбища и технологични отвори в конструктивни елементи на сградите и строителни скелета.

Източник:Главна инспекция по труда