ГИТ планира национална кампания: “Безопасност и здраве на работещите чрез Агенции за временна работа – 2016”

Национална кампания “Безопасност и здраве на работещите чрез Агенции за временна работа – 2016” е част от плана за дейността на ГИТ за 2016 г. Подобни кампании ще се проведат и в други европейски държави.

Целта на кампанията е да бъдат извършени приоритетно проверки по здравословни и безопасни условия на труд на работещите чрез предприятия, осигуряващи временна работа (ПОВР) в предприятия ползватели (ПП).

Кампанията ще се проведе в два етапа – информационен и инспекционен. Инспекционната дейност ще включи проверки както в предприятия, осигуряващи временна работа, така и в предприятия ползватели. Работниците, предоставени от предприятията, които осигуряват временна работа, по закон следва да работят при същите условия, при които полага труд собствения персонал в предприятието ползвател. Данните на европейската статистика обаче показват, че трудовият травматизъм при работниците под наем е два пъти по-висок отколкото при другите работници. По тази причина инспекторите по труда ще следят за условията на труд и за гарантиране равнопоставеността при осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд за всички работници. Проверките ще обхванат предприятия от различни икономически дейности.

Източник: ИА ГИТ
Дата 29.01.2016г.