Служебна бележка от работодател при неотложно пътуване в условия на извънредно положение

2020-03-21

 г., с която се блокира движението между градовете - ще има контролно-пропускателни пунктове на входно-изходните пътища на областните центрове.

ВАЖНО!!!: За работещите в други градове или обекти се изисква служебна бележка от работодателя, за да може човекът спокойно да отиде до работното си място.

Мерките се въвеждат считано от 00.00 часа на 21.03.2020 г.

Ако работещите са с едно общо или индивидуални командировъчни като официален фирмен документ, това също би свършило работа. Служба по трудова медицина „Медик Консултинг“ ООД счита, че не е необходимо да се дублира със служебна бележка.

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА
(във връзка със Заповед № РД-01-143/20.03.2020 г. на МЗ)
Изх. № ........................... 2020 г.

Долуподписаният ................................................................................................., с ЕГН ..................................., лична карта № ......................, издадена на ......................... г. от ........................, в качеството си на законен представител на "..........................................................." .........., ЕИК ....................., наричано по-долу за краткост „Работодател"

издавам настоящата служебна бележка в уверение на това, че


служителят / работникът ......................................................................................., с ЕГН ..........................., лична карта № ......................, издадена на ..................... г. от ............................., с настоящ адрес в област ................................., община ........................... гр. ......................., ПК ............, кв. .............................., ул. ....................... № ........, вх. ............., ет. ......, ап. ........

има действащ трудов договор с Работодателя и изпълнява следната длъжност:

..........................................................................................................................


Документът се издава, за да удостовери необходимостта от придвижване на лицето до работното му място в гр./с. област ................................., община ........................ 
гр. ......................., ПК ............, кв. ................................................, 
ул. ................................................................ № ........, вх. ............., ет. ......, ап. ........ и обратно - до настоящия му адрес.

Пътуването на служителя представлява неотложно пътуване и/или е обусловено от потребност от трудово естество.


Да послужи пред: всички държавни и общински органи, вкл. МВР.


Телефон за връзка с Работодателя: .......................................

Дата: ................. 2020 г.

Подпис:.........................
/ ............................... /


Бележката се изисква при КПП-та на входовете и изходите на областните градове - в случаите, когато работник или служител пътува неотложно. Приложимо за периода на извънредно положение поради заплаха от разпространение на коронавирус COVID-19Здравният министър издаде заповед, с която въвежда нови противоепидемични мерки, считано от 00:00 часа на 21.03.2020 г.

Заповед № РД-01-143/20.03.2020 г.

На основание чл. 63, ал. 1 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение


НАРЕЖДАМ:

I. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 00.00 часа на 21.03.2020 г.:

  

1. Преустановяват се посещенията на паркове, градски градини, спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места.
2. Органите на Министерство на вътрешните работи да организират контролно-пропускателни пунктове на входно-изходните пътища на областните центрове и да извършват проверка на целта на пътуването на гражданите.
3. През контролно-пропускателните пунктове по т. 2 се пропуска преминаването на лица само в случаи на неотложност на пътуването, наложено от полагане на труд в населеното място, здравословни причини на пътуващия или негови близки, завръщане на настоящия или постоянен адрес. Това се удостоверява със служебна бележка от работодателя или служебен документ - карта, медицински документ, документ за самоличност.


II. Забранява се на лица до 60 годишна възраст да посещават хранителните магазини и аптеките във времето от 8,30 до 10,30 часа всеки ден.


III.Заповедта да се съобщи на министъра на вътрешните работи и областните управители, които да уведомят съответно директорите на областните дирекции на Министерство на вътрешните работи и кметовете на общини.


IV. Директорите на областните дирекции на Министерство на вътрешните работи и кметовете на общини да уведомят заинтересованите лица и да създадат организация за осъществяване на контрол по изпълнението на разпоредените мерки.


IV. Мерките са в сила до изричната им отмяна.


Кирил Ананиев
Министър на здравеопазването