МВР изготви бланка на декларация, която да улесни гражданите за придвижване през КПП в областните градове

МВР изготви бланка на декларация, която да улесни гражданите за придвижване през КПП в областните градове

ДЕКЛАРАЦИЯ

Аз, долуподписаният/та ....................................................................................,
                                      (собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН...................................., л.к. № ..................................................., издадена от ....................................... на ...................год., 
с постоянен адрес гр./с......................... област ..............................................., бул./ул. .................................................№......, ж.к. ......................................., бл....., вх....., ет.....,ап. ...... и настоящ адрес гр./с.................................., област ........................................., бул./ул. .................................................№......, ж.к. ......................................., бл....., вх....., ет.....,ап. ......


ДЕКЛАРИРАМ:

1. Живея на следния адрес гр./с............................ област ......................................,
(Изписва се адреса, на който деклараторът пребивава, в случаите когато живее на адрес, различен от постоянния или
бул./ул. .....................................................№......, ж.к. ......................................., бл....., вх....., ет.....,ап. ......
настоящия му адрес. В случаите, когато живее на постоянния или настоящия си адрес, посочва на кой от тях.)

2. Местоработата ми се намира на адрес гр./с......................... 

Област ..............................................., бул./ул. ..................................... №......

3. Работя в/за...............................................................................................,
(наименование на юридическото или физическото лице, за което деклараторът работи)

Заверка от работодателя по т. 3 и т. 4: ....................................................................
(подпис на лицето с представителна власт, длъжност, собствено, бащино и фамилно име печат на юридическото лице, ако работодателят не е физическо лице)
Дата на заверката:...............2020г.

4. ........................................................................................................................
(тук деклараторът собственоръчно изписва, че не работи, в случай че не упражнява трудова дейност)
5. Други обстоятелства, налагащи неотложно придвижването ми извън населеното място, в което се намира адресът, на който живея или работя са: ......................................................................................................................
(посочва в какво точно се изразява неотложността за пътуването - здравословно състояние на пътуващия или негови близки, завръщане на
...........................................................................................................................
настоящия или постоянен адрес или други причини)
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
6. Известно ми е, че наказателната отговорност по чл. 355, ал. 2 от Наказателния кодекс за нарушаване на наредба, правила или мерки, издадени против разпространяването или появяването на заразителна болест по хората, по време на епидемия, пандемия или извънредно положение, свързано със смъртни случаи, е лишаване от свобода до пет години и глоба от десет до петдесет хиляди лева.

Дата на деклариране:......... 2020г. 

Декларатор: (...........................................)
подпис на декларатора собствено, бащино и фамилно име

2020-03-22

Бланка на декларация от работодател може да свалите - 

Бланка на декларация от работодател може да свалите - 

Бланка на декларация (одобрена от МВР) със заверка от работодател може да свалите  - Изтегли в Docx

Бланка на декларация (одобрена от МВР) със заверка от работодател може да свалите  - Изтегли в PDF


МВР изготви бланка на декларация, която да улесни гражданите за придвижване през КПП в областните градов


Здравният министър издаде заповед, с която въвежда нови противоепидемични мерки, считано от 00:00 часа на 21.03.2020 г.

Заповед № РД-01-143/20.03.2020 г.

На основание чл. 63, ал. 1 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение

НАРЕЖДАМ:

I. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 00.00 часа на 21.03.2020 г.:  

1. Преустановяват се посещенията на паркове, градски градини, спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места.
2. Органите на Министерство на вътрешните работи да организират контролно-пропускателни пунктове на входно-изходните пътища на областните центрове и да извършват проверка на целта на пътуването на гражданите.
3. През контролно-пропускателните пунктове по т. 2 се пропуска преминаването на лица само в случаи на неотложност на пътуването, наложено от полагане на труд в населеното място, здравословни причини на пътуващия или негови близки, завръщане на настоящия или постоянен адрес. Това се удостоверява със служебна бележка от работодателя или служебен документ - карта, медицински документ, документ за самоличност.

II. Забранява се на лица до 60 годишна възраст да посещават хранителните магазини и аптеките във времето от 8,30 до 10,30 часа всеки ден.

III.Заповедта да се съобщи на министъра на вътрешните работи и областните управители, които да уведомят съответно директорите на областните дирекции на Министерство на вътрешните работи и кметовете на общини.

IV. Директорите на областните дирекции на Министерство на вътрешните работи и кметовете на общини да уведомят заинтересованите лица и да създадат организация за осъществяване на контрол по изпълнението на разпоредените мерки.

IV. Мерките са в сила до изричната им отмяна.

Кирил Ананиев
Министър на здравеопазването


Още по темата (COVID-19):