Обучение по ЗБУТ съгл. Наредба РД-07-2

Основание за провеждане на обучението: Съгласно Наредба № 3 от 27.07.1998 г. и Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г.

    Курсът е предназначен за:

  •        Длъжностно лице по ЗБУТ

Обучение по здравословни и безопасни условия на труд на длъжностни лица и членове на групи и комитети по безопасност, Съгласно чл. 24 и чл. 26 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, чл. 3 от Наредба № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове и Чл. 6, ал. 1 на Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Забележка:*Обучението отговаря на изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1 - 6 на Наредба № РД-07-2 от 16.12. 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите.
         Курсът е предназначен за:

  • ръководители от структурните звена в предприятията;
  • лицата, които провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа;
  • специалисти по безопасност и здраве;
  • отделите "Човешки ресурси";
  • членовете на комитетите (групите) по условия на труд;
  • лицата, отговарящи за съоръжения с повишена опасност; специалисти, отговарящи за обучението по безопасност и здраве и др.

        От кого се изисква това обучение и документ?
      - Наличието на лице, или лица, преминали обучение в курс „чл. 3 от Наредба № 3 от 27.07.1998 г. " се изисква от:
      - Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" /Инспекция по охрана на труда/ - за всички фирми, без значение от предмета им на дейност.
      - Камара на строителите в България - за строителните фирми, при първоначалното им вписване в регистъра на Камарата на строителите в България и при годишното потвърждаване на обстоятелствата.   
На завършилите курса се издава Удостоверение за Длъжностно лице по ЗБУТ, съгласно чл. 24 и чл. 26 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, чл. 3 от Наредба № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове и чл. 6, ал. 1 на Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Допълнителни указания:
Таксата за участие включва: презентации, помощни материали, персонални консултации и издаване на документ за обучение.
Плащането се извършва по банковата сметка на:

„МЕДИК КОНСУЛТИНГ" ООД
Банка: „Алианц Банк България" АД
Клон: ФЦ Дондуков
IBAN: BG74BUIN95611000478420
BIC:BUINBGSF

За въпроси:
e-mail: office@bgtrudovamedicina.com
e-mail: info@cpomc.eu

e-mail: info@zbut.bg
Подходящо ли е дистанционното обучение за мен?
Платформата за дистанционно обучение към „МЕДИК КОНСУЛТИНГ" ООД изисква от Вас малко умения за работа с Интернет, положително отношение към използването на нови технологии за реализиране на традиционни учебни цели и решимост да посветите необходимите време и усилия за усвояване на нови знания и формиране на умения.
Какви обучения се предлагат?
Вижте в Обучения списъка на предлаганите в момента обучения. Всяко обучение съдържа резюме и бутон за записване.
Как да се регистрирам?
Изберете подстраница Регистрация, бутон Регистрация и попълнете исканите данни. Сами избирате своето потребителско име и парола. Необходимата лична информация име и фамилия, валиден адрес за електронна поща. Моля уверете се, че данните са коректни, защото личната информация се използва от мениджъра на обучението, който потвърждава записването Ви в избраното обучение. Независимо от броя на обученията, които записвате се нуждаете от само една регистрация!
Как да изпратя заявка за записване в избрано обучение?
Преди да се запишете в обучението, който сте избрали, трябва да сте се регистрирали на платформата! Изберете подстраница Обучения. Ще видите всички предлагани обучения към момента на платформата за дистанционно обучение със съответни кратки описания. Към всяко обучение има бутон Добави в количката. Във формуляра има възможност бутони за действия - Успешно добавен продукт в количката
 Продължете пазаруването" - „Завършете поръчката"
Как да разбера дали записването ми в дадено обучение е потвърдено?
Статута на всяка от Вашите заявки можете да видите във вашият профил като изберете под страница История на поръчките.
Как да се информираме за процеса на обучение?
Учебните материали и инструменти са напълно интуитивно организирани. Ако умеете да отворите кой да е документ в Интернет, то ще можете да прочетете и материалите на портала. Дискусиите са реализирани чрез стандартен Интернет форум, коментари и обратна връзка можете да оставите с помощта на вградена система за съобщения, която наподобява опростена Интернет е-поща. При нужда от техническа помощ можете да се обърнете директно към ИТ специалист.
Как да платя?
Заплащането на поръчаната услуга може да се извърши само по банков път, върху сумата за заплащане не се начисляват допълнителни такси за обработка на плащането.
Какво да направя ако платя, но не получа достъп до заявените документ или услуга?
В случай, че не получите достъп до заявени от Вас документ или услуга, моля свържете се с екипа на
„МЕДИК КОНСУЛТИНГ" ООД на посочените в сайта контакти. Ние ще проверим системата и ще Ви предоставим заявените документ или услуга, при доказване на извършено плащане.
Обучението завършва с изпитен тест
След последната тема, която разглеждате Ви се предоставя тест за решаване. При отговор на по-малко от 80% от въпросите системата автоматично ви връща към темата и ви предлага друг вариант на тест. За получаване на документ трябва да преодолеете минимум горепосочените 80% от отговорите за обучение на финалния тест.
В срок от 3 дни, след успешно решаване на теста ще получите по е-mail сканирано копие на Удостоверението и по пощата оригиналното Удостоверение на посочения от Вас адрес /за наша сметка/.
Издавани документи 
Документите за квалификация, които се издават след завършване на курса, са същите както и при редовната форма на обучение.
Нашата цел е да ви улесним максимално, като ви предоставим тук необходимите материали за провеждане на курса, а вие имате възможност да се запознаете подробно с тях и след това да проведете тестове, чието успешно издържане ви гарантира удостоверение за съответното обучение.
Получавате удостоверение за успешно преминат курс при правилен отговор на над 80% от въпросите.
Провеждане на онлайн обучението
След заплащане и активиране на акаунта за пълен достъп, клиентът получава 30 дневен неограничен достъп до всички учебни материали от обучението.
След изтичане на 30-дневния достъп, пълният достъп на акаунта се прекратява. Ако клиентът желае удължаване на достъпа с нови 30 дни, то това става чрез заплащане на 60% от сумата за обучението.
Клиентът няма право да предоставя своите данни за достъп на трети лица.
Към обучението е предложен тест, който се попълва. Резултатът от теста е видим за обучаемия веднага след попълването. Попълването на теста може да стане неограничен брой пъти.
След приключване на обучението на клиента се издава удостоверение за преминато обучение, съгласно изискванията ако финалния тест е преминат с успеваемост над 80%, се издава удостоверение за завършено обучение.
Удостоверението/Сертификатът се изпращат на посочения от клиента пощенски адрес с куриер за сметка на „МЕДИК КОНСУЛТИНГ" ООД.