Служба трудова медицина Медик Консултинг ООД
 • Служба по трудова медицина /СТМ/ при „МЕДИК КОНСУЛТИНГ" ООД регистрирана в Министерство на здравеопазването с Удостоверение № 476 от 31.01.2011 г., по Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина (обн. ДВ. бр.14/12.02 2008 г.).
 • Дейността на Службата по трудова медицина „МЕДИК КОНСУЛТИНГ" ООД е регламентирана по реда на чл.25 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба №3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на Службите по трудова медицина /ДВ, бр.14/12.02.2008 г./.
 • Службата по трудова медицина при „МЕДИК КОНСУЛТИНГ" ООД развива дейност имаща за цел:

• опазване и укрепване здравето на работещите лица чрез предотвратяване и ранно откриване на професионалните увреждания на здравето и чрез ограничаване и отстраняване на вредно действащи фактори и условия при работа;
• развитие на здравословен и безопасен труд, работна среда и организация на труда;
• повишаване на физическото, психичното и социалното благосъстояние на работещите лица;
• опазване на тяхната работоспособност за подпомагане на професионалното и социалното им развитие при работа;
• създаване на възможност за работещите лица да водят социален и икономически продуктивен живот;
Службата по трудова медицина е звено с предимно превантивни функции, което консултира и подпомага работодателите, групите и комитетите по условия на труд в планирането и организирането на дейностите по:
- осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд;
- укрепване на здравето и работоспособността на работещите във връзка с извършваната от тях работа;
- приспособяване на работата към възможностите на работещия, като се отчита неговото физическо и психическо здраве.
Службата по трудова медицина при „МЕДИК КОНСУЛТИНГ" ООД е структура, която, чрез реализиране на основните си дейности, консултира и подпомага работодателите в прилагането на превантивните подходи за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и въвеждане на принципа за постоянно подобряване на управлението на дейностите по здраве и безопасност при работа.
Точният обхват на дейностите, извършвани от Службата по трудова медицина, се основава на Наредба № 3 за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина и се определя от условията на конкретния договор.
В изпълнение на основните си дейности на Служба по трудова медицина при „МЕДИК КОНСУЛТИНГ" ООД има следните задачи:

І. Анализиране и оценяване на работната среда, трудовия процес и влиянието им върху здравето.
• Анализ (одит) на проведените дейности и съществуващата документация по трудова медицина на Възложителя, в съответствие с изискванията на Наредба № 3/2008 г. /ДВ, бр. 14 от 12.02.2008 г./ и Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ).
• Анализ (одит) на съществуващата документация по оценка на риска за здравето и безопасността на работещите, съгласно Наредба № 5/1999 г. на МТСП и МЗ.
• Разработване мерки за подобряване състоянието на работната среда, безопасността на труда и оптимизиране на трудовия процес.
• Оказване на помощ на работодателите в избора на ново технологично оборудване и въвеждане на нови работни процеси, методи, суровини и материали, с оглед намаляване степента на здравния риск.
• Анализиране организацията на труда с цел по-доброто й приспособяване към отделните индивиди.
• Оценка на състоянието на санитарно-битовото обслужване на работещите и предложения за подобряването му.

ІІ.Наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние на работещите във връзка с условията на труд и мерки за укрепване и опазване на здравето им.
• Консултиране и подпомагане на Възложителя при организирането на:
Предварителни медицински прегледи и изследвания за преценка на пригодността на работещите при постъпване на работа.
• Определяне вида на медицинските специалисти и необходимите изследвания.
Периодични медицински прегледи и изследвания за ранното откриване на изменения в организма в резултат от въздействия на работната среда и трудовия процес.
• Изготвяне на списък на професиите и длъжностите, подлежащи на задължителен периодичен преглед, вида на медицинските специалисти, необходимите изследвания и честотата на провеждане.
• Предоставяне на информация на медицинските специалисти, извършващи периодичните медицински прегледи, по отношение на идентифицираните опасности и установения риск за здравето и безопасността на работещите.
• Изготвяне на заключения за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа въз основа на оценката на риска и резултатите от проведените предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания да продължи да изпълнява дейността си или да бъде поставен при облекчени условия.
Заключенията се предават на работодателя само под формата на:

 • „може да изпълнява посочената длъжност/професия".
 • „може да изпълнява посочената длъжност/професия при следните условия /посочват се/.
 • „не може да изпълнява посочената длъжност/професия в съответното предприятие".

• Изготвяне на анализ от проведени периодични медицински прегледи.
• Уведомяване на общо практикуващия лекар за заболяване или отклонение във физиологичните показатели на работещия, които се нуждаят от диагностично уточняване или лечение, по съставен образец, изготвен на базата на изискванията на Наредба № 3/2008г.
Изготвяне на ежегоден обобщен анализ за здравното състояние на работещите въз основа на:
Резултатите от извършените предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания, отразени в картите за предварителен и периодичен медицински преглед;

 • Информация за временната нерабоспособност по данни от копия от болнични листове;
 • Информация за трайната нерабоспособност по данни от копия от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК;
 • Информация за регистрирани професионални болести по данни от копия от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК;
 • Информация за регистрирани трудови злополуки;

Изготвяне на лични здравни досиета на работещите на електронен и хартиен носител, съгласно чл. 11, ал. (10) от Наредба №3 от 25.01.2008г. за условията и реда за осъществяване дейността на Службите по трудова медицина, а при наличие на такава документация - периодично отразяване в нея на резултати и заключения от проведени предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания, фактори на работната среда и др.
Разработване на препоръки относно преустройството на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на работещи, които се нуждаят от специална закрила.
Предоставяне информация на работещите за здравните рискове, свързани с работата, и за резултатите от проведените профилактични медицински прегледи.
Даване на индивидуални съвети на работещите във връзка със здравето и безопасността при работа.
Разработване на физиологичен режим на труд и почивка по време на работа, съгласно Наредба № 15 ДВ бр. 54/31.05.1999 г.
Участие в Комисията по трудоустрояване и определяне на работните места за лица с намалена работоспособност и обявяване на определение места в Агенция по заетостта.
Участие в разследване и съдействие при изготвяне на необходимата документация в случай на трудови злополуки.
Съдействие при изработване на изискващата се документация при професионални заболявания и при представяне на ТЕЛК.

ІІІ.Консултации за прилагане на превантивни подходи за осигуряване на здравословни и безопасни условя на труд.
Обучение, консултиране и подпомагане на Групата и Комитета по условия на труд при обсъждане на:

 • резултатите от оценките на работните места и оценката на риска;
 • анализите на здравословното състояние на работещите;
 • планиране промените в технологията, организацията на труда и работните места;
 • проблемите, свързани с колективните и лични средства за защита;
 • програмите за профилактика и промоция на здравето и др.;

Организиране на обучение на представители на работещите по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ във връзка с конкретните опасности на работното място.
Информиране при промяна на нормативната база по здравословни и безопасни условия на труд.
Консултации по отношение на избора и ефективността на средствата за колективна и лична защита. Изготвяне на списък на личните предпазни средства /съгласно чл.17 от Наредба №3/2001г., ДВ бр.46/2001г. /, включващ:
• работните места, професиите и видовете работа, за които се използват ЛПС
• видът, наименованието и точната идентификация на всяко ЛПС
• конкретните опасности, за които се прилагат ЛПС
• срок на износване на ЛПС
Участие в разработването на правила, норми и инструкции в предприятията за осигуряване на здраве и безопасност при работа и даване на съвети за правилното им прилагане.
Консултации при изпълнението на нормативните изисквания, свързани със здравословните и безопасни условия на труд в условията на компанията.

Консултиране и подпомагане на Възложителя за изпълнение на дадените предписания от Регионалната инспекция по труда.Оказване помощ на работодателите за създаване на организация за безопасност и здраве при работа.
Във всяко предприятие, което Службата по трудова медицина започва да обслужва, се осъществява цялостна оценка (одит) на организацията на дейността за БЗР във всички области.
На основата на анализ на дейността за БЗР, специалистите от СТМ оказват помощ на длъжностните лица от обслужваното предприятие при разработването и прилагането на вътрешните документи за управление на дейността:
Определяне задълженията на длъжностните лица, работниците и служителите по безопасните и здравословни условия на труд в длъжностни характеристики, в правилник за вътрешния трудов ред и други.
Наличие на органи за безопасност и здраве при работа или възлагане с договор на други физически или юридически лица извършването на тази дейност. Изпълнение на функциите и задачите на тези органи.
Организация и провеждане на инструктажа и обучението на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана.
Наличие на досие, съдържащо одобрените проекти за строителството на обектите, документацията за приемането им, документацията на вентилационните, пречиствателните и други уредби, документацията свързана с безопасните качества на използваното оборудване и технологични процеси, както и на изискванията, свързани с безопасната им експлоатация и ремонти.
Наличие на списък на съоръженията и дейностите с повишена опасност. Спазване на специфичните изисквания по отношение узаконяването, прегледите, състоянието им, документацията и правоспособността на персонала, който ги обслужва.
Прилагане на единна обща политика за превантивност на вземаните мерки за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, обхващаща технологията, работните места, оборудването и организацията на работа, условията на труд и социалните взаимоотношения.
Наличие на данни за безопасните и здравословни условия на труд, оценка на риска, мерки за намаляването или отстраняването му и предоставяне на работниците и служителите на необходимата информация за това.
Създаване организация за разследване, регистриране, отчитане и анализиране на трудовите злополуки и професионалните заболявания. Вземане на мерки за отстраняване на причините, които са ги предизвикали.
Определяне места за трудоустрояване на работници и служители в дружества с персонал над 51 служители.
Организация на дейността за предотвратяването на последиците от аварии. Наличие на аварийни планове и проиграване на възможните аварийни ситуации.
Взаимно информиране за рисковете при работа, координиране на дейността и определяне задълженията на работодателите при използването на един обект, помещение, работно място или оборудване от няколко предприятия или фирми.
Наличие на декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ и съответствие на декларираните данни, рискови фактори и мерки за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд с действителното състояние на предприятието.
Наличие на валидни протоколи от лабораторните измервания на параметрите на работната среда (микроклимат, осветеност, шум, прах, , токсични вещества, ел.магнитни полета и др.).
Наличие на валидни протоколи от електро лабораторни измервания по безопасността на труда, в т.ч.:

Създаване на организация за осъществяване на наблюдение и контрол по изпълнение на планираните мерки за безопасни и здравословни условия на труд и по спазване изискванията за безопасност при работа.
Обозначаване на съществуващите опасности и източници на вредни за здравето и безопасността фактори, на пъти¬щата за евакуиране, на местата за оказване на първа помощ и на противопожарното оборудване.
Спазване на изискванията, свързани с осигуряването на специално работно облекло и лични предпазни средства, техния вид, снабдяването, проверка за годност, ползване¬то и съхранението им.
Въвеждане на физиологични режими на труд и почивка.
Изграждане и създаване условия за работа и обучение на комитетите и групите по условия на труд.
Обучения и изпити за квалификационни групи по електробезопасност.
Обучения по здравословни и безопасни условия на труд на лицата, провеждащи инструктажите.
Обучения по ЗБУТ за координатори в строителството.
Организация и провеждане на обучението на работещите по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ във връзка с конкретните опасности.
Организация за извършване на предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и служителите.
Наличие на задължително застраховане на работещите ако такова се изисква за съответната дейност.

При осъществяване на своята дейност „МЕДИК КОНСУЛТИНГ" ООД работи с Уеб базирана система. Системата е интуитивна и достъпна за използване от всички служители на СТМ и съдържа следните модули:

 • Модул договори.
 • Модул Инженерни Дейности
 • Модул Медицински Дейности
 • Модул Доставчици
 • Модул Задачи
 • Модул Инструменти

С „МЕДИК КОНСУЛТИНГ" ООД печелите:

 • качествени и бързи услуги
 • ниска себестойност на услугите
 • опит и професионализъм
 • здраве и безопасност за работниците и служителите
 • спазване на нормативните изисквания на Българското и Европейско законодателство.