Профилактични медицински прегледи

ПРОФИЛАКТИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ

          Често фирмите разходват немалко пари за нелоялно предписани профилактични медицински прегледи в противоречие със законовите изисквания.
Работодателят е длъжен да организира и да заплати профилактични прегледи на работещите единствено по КТ и Наредба на МЗ и то в ограничен обем. Всички останали прегледи и изследвания извън законовите изисквания могат да търсят социален ефект и да са проведени единствено от добра воля.
          Определяне на вида и периодичността на прегледите:
Става в зависимост от факторите на работната среда - в повечето случаи те са в границите на нормата.
Периодичността на провеждане също е регламентирана и се движи най-често в границите 3 - 5 години. Ежегодни прегледи са показани само при измерени фактори над нормите.
           Задължения на службата по трудова медицина относно прегледите:

  • предоставя списък на професиите и длъжностите, при които работещите подлежат на задължителни периодични медицински прегледи и изследвания - в съответствие с действащите нормативни актове;
  • вида на медицинските специалисти, извършващи прегледите и необходимите изследвания - в съответствие с действащите нормативни актове;
  • предоставя информация на медицинските специалисти по отношение на идентифицираните опасности и установения риск за здравето и безопасността на работещите;
  • изготвя индивидуални карти за нанасяне на резултатите;
  • дава медицински заключения за физическата пригодност за работа на база резултатите от прегледа;
  • изготвя обобщен анализ на резултатите.

ПРЕДВАРИТЕЛНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ

               Служба по трудова медицина "МЕДИК КОНСУЛТИНГ" ООД издава персонално заключение за физическата пригодност за работа на основание предоставена карта за предварителен медицински преглед за работа, попълнена съгласно добрата лекарска практика (освен паспортната част на работещия и статуса по системи е необходимо и наличието на подпис на лекаря, извършил прегледа; название на лечебното заведение, където е станало това; амбулаторен номер по журнал и дата на прегледа).

             Лекарят, извършващ прегледа, отразява състоянието по системи, включително хроничните заболявания, като не се ограничава само с това дали работещият "отрича" или "не отрича" оплаквания.
             Целта е преценка пригодността на работещия за работа, както и да се установи в какво здравословно състояние са функционалните му системи, които ще бъдат подложени на по-високи стойности на вредни фактори на работната среда (когато такива са установени).
             Коректно издадените медицински свидетелства за работа имат решаваща роля за определяне на фирмата, в която работещият е получил професионално увреждане. Установяването на отклонения в здравното състояние преди постъпване на работа предотвратява по-нататъшно увреждане на работещия.
             Служба по трудова медицина "МЕДИК КОНСУЛТИНГ" ООД предлага организиране и извършване на профилактични медицински прегледи на работниците и служителите.
Прегледите на работниците и служителите включва клиничен преглед от специалисти,извършване на ЕКГ, лабораторни изследвания на кръв / ПКК и СУЕ/ и урина, скрипингови показатели. Има възможност по усмотрение на работодателя и при съгласуване със службата по трудова медицина, да се направи избирателност на прегледите които ще бъдат направени на служителите от фирмата.

НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И АНАЛИЗ НА ВЛИЯНИЕТО НА ТРУДА ВЪРХУ ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА РАБОТЕЩИТЕ

1. Консултиране и подпомагане на работодателя при организирането на:
а/ предварителни медицински прегледи и изследвания. Изготвяне на заключение за пригодността на работещите при постъпване на работа;
б/ периодични медицински прегледи и изследвания. Предлага вида на медицинските специалисти, извършващи медицинските прегледи и необходимите изследвания, честота на провеждането им. Изготвя заключение за пригодността на работещия на изпълнява даден вид работа.
2. Ежегодно изготвяне на обобщен анализ на здравното състояние на работещите във връзка с конкретните условия на труд въз основа на:
а/ резултати от извършените предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания;
б/ информация за временната неработоспособност по данни от копия на болнични листове;
в/ информация за трайна неработоспособност по данни от работодателя или работещия;
г/ информация за регистрираните трудови злополуки по данни от работодателя или работещия;
д/ информация за регистрирани професионални болести.
Уведомяване общо практикуващия лекар на работещия за заболяване или отклонения във физиологичните му показатели.
3. Участие в уточняване и регистриране на професионално заболяване.
4. Изработване и водене на лични здравни досиета на работещите на електронен и хартиен носител.
5. Консултиране на работодателя при определяне местата за трудоустрояване на лицата с намалена трудоспособност. Разработване на препоръки към работодателя за преустройство на работното място, организацията на труда на работещи, които ес нуждаят от специална закрила.