Подготовка на документи за разрешение на работа на лица от 16 до 18 години
Това са част от въпросите които си задавате при решаване за наемане на лица под 18 години:
 • Договор с лица под 18 години;
 • Сключване на трудов договор с непълнолетни лица;
 • Наемане на работа на лице под 18 години;
 • Трудов договор с лица под 18 години;
 • Трудов договор при лица под 18-годишна възраст;
 • Работа като непълнолетен;
 • Трудов договор при лица под осемнадесет годишна възраст;
 • Работа за лица под 18 години;
 • Наредба № 6 за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица ненавършили 18 години, работа за деца под 18 години;
 • Декларация от родител за работа на непълнолетен образец;
 • Разрешително за работа на непълнолетно лице;
 • Писмена декларация от родител за работа;
 • Сключване на трудов договор с лице под 18 години;
 • Разрешение за работа на непълнолетни;
 • Наемането на непълнолетни;
 • Декларация за съгласие на родител за работа на дете;
 • Писмена декларация от родител за работа;
И през 2017 година Медик Консултинг ООД подготвя документи за разрешение на работа на лица от 16 до 18 години както следва:
Цена за подготовка на документи: 40,00 лева без ДДС за едно лице.

Дирекциите „Инспекция по труда" в страната приоритетно извършват проверки по спазване разпоредбите на Кодекса на труда, закрилящи труда на лицата, ненавършили 18 години.

Процедура за назначаване на работа на непълнолетни лица, навършили 18 години - Медик Консултинг ООД

Какви са условията, за да бъде наето едно лице под 18 годни на работа?
Първо условие: 
 1. Наименование - Издаване на разрешение за приемане на работа на непълнолетни лица (№ на услугата/режима в СУНАУ 1724).
 2. Правно основание -  чл. 302, ал. 2 / чл. 303, ал. 3 от КТ - Кодекса на труда.
 3. Заявител – работодател.
 4. Процедура по издаване на разрешението, изисквания и необходими документи:
 5. Необходими документи:
 • Описание на вида работа, която ще извършва лицето, ненавършило 18 години (длъжностна характеристика);
 • Резултатите от оценката на риска, на който може да бъде изложено лицето, ненавършило 18 години (карта на оценка на риска/списък на идентифицираните рискове на работното място ведно с протоколи от извършени измервания на факторите на работната среда);
 • Осигурените мерки за защита здравето и безопасността на лицето, ненавършило 18 години;
 • Списък с осигурените, при необходимост, лични предпазни средства на лицето, ненавършило 18 години;
 • Карта за проведен предварителен медицински преглед (копие заверено "Вярно с оригинала");
 • Медицинско заключение (копие заверено "Вярно с оригинала") за годност на лицето до 18 г. да извършва работата, за която кандидатства, от службата по трудова медицина на работодателя;
 • Разпределението на работното време за лица от 15 до 16 години (за лица до 15 години следва да бъде представен индивидуален дневен режим на учение и допълнителни занимания);
 • За всички лица, подлежащи на задължително основно обучение, и за лицата, продължаващи своето средно образование, следва да бъде представена и служебна бележка за началото и края на учебните занятия от учебното заведение, където учи лицето (случаите, когато лицата се наемат по време на учебната година);
 • Писмено съгласие на родител, попечител или настойник за сключване на трудов договор от лица между 14 и 15 години;
 • Писмена декларация от родител, настойник или попечител, че е уведомен за възможните рискове в работата и за мерките, предприети за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд от работодателя за лицето до 18 г.
 • Копие (заверено „Вярно с оригинала”) на лична карта на лицето, което кандидатства за работа или копие (заверено "Вярно с оригинала") на акт за раждане на лицето, което кандидатства за работа, ако то не е навършило 14 години

   6.Подаване на документите:

Искането и придружаващите го документи се подават в Дирекция „Инспекция по труда” (Д ИТ) за съответната област на Република България, на територията на която се намира работното място, на което ще бъде назначено непълнолетното лице.

Информация, относно адресите на дирекции "Инспекция по труда", може да намерите на адрес: http://www.gli.government.bg/ - секция "Контакти".

7.Начин на подаване на документите:

8.На хартиен носител – документите могат да бъдат подадени на място в деловодството на Д ИТ, да бъдат изпратени по пощата или по куриер.

9.По електронен път – заявлението се попълва като онлайн приложение в информационната система на ИА ГИТ в частта „Електронно-административни услуги“ (https://public.gli.government.bg/GIT_Public/EAdminService/ServiceIndex). 

Описаните в т. 9 от настоящата процедура приложени документи се сканират и прикачват към електронната бланка. Така оформеното искане се подписва с валиден квалифициран електронен подпис и се предава по електронен път.

10.Начин на получаване на решението – в заявлението за издаване на разрешение заявителят може да определи по какъв начин желае да получи решението на Д ИТ, а именно:

 • на място в деловодството (лично или от упълномощено лице) на Д ИТ;
 • по пощата на посочен от заявителя адрес;
 • по куриер за сметка на заявителя:
 • подписано с електронен подпис на посочена от заявителя електронна поща.

11.Срок на изпълнение – 15 дни, съгласно чл. 16, ал. 2 от Наредба № 6/ 24.07.2006г.  за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години.

12.Срок на валидност на разрешението:

 • до прекратяване на договора, за който е издадено разрешението
 • до отнемане на разрешението от Д ИТ
 • до навършване на 18 годишна възраст на лицето.

13.Цена/такса за издаване – няма

14.Образци на документи:

doc.gifИскане за издаване на разрешение за приемане на работа на непълнолетно лице


Второ условие:
Работодателят следва да създава облекчени условия за работа като това означава:
1. Работното време 35 часа седмично и 7 часа дневно при петдневна работна седмица. В дневното и седмичното им работно време се включва и времето за придобиване на професионална квалификация и за нейното повишаване, когато тя се осъществява в процеса на работата
2. Право на основен платен годишен отпуск в размер не по-малко от 26 работни дни, включително и за календарната година, през която навършват 18 години.
3. При възлагане на работа на непълнолетен работник или служител работодателят следва да има предвид, че за непълнолетните лица е забранена работа която е извън техните физически и психически възможности, работа, която е свързана с излагане на вредно физично, химично или биологично въздействие, особено с токсични агенти, канцерогенни агенти, причиняващи наследствено генетично или вътреутробно увреждане, работа в условия на радиация, както и при вредности които по какъвто и да е друг начин оказват неблагоприятно въздействие върху здравето.
4. За непълнолетните е забранена работата при шум над 80 ДБ. Забранено е и редовното извършване на ръчна работа с тежести, включително с помощта на транспортни средства. Теглото на тежестта при единично вдигане трябва да не превишава 8 кг за лица от женски пол и 20 кг за лица от мъжки пол. Забранена е работата на открито при температура на въздуха под 10 и над 30 градуса и работа в помещения при температура под 18 и над 25 градуса. 

Може ли лице под 18 години да работи нощен труд?
Не може. Съгласно чл.140, ал.4 от КТ полагането на нощен труд от работници и служители, които не са навършили 18 години е забранено. Работодателят следва да има предвид, че за непълнолетните нощен е трудът, който се полага от 22:00 ч. до 06:00 ч.

Може ли лице под 18 години да работи на график със сумирано изчисляване на работното време?
Може, стига графикът на лицето да не нарушава правилата по КТ, а именно:7 часов ( или по-малко ) работен ден и без право на нощен труд,

Допустимо ли е полагането на извънреден труд от лице под 18 години?
НЕ е допустимо. Съгласно чл. 147 ал. 1, не се разрешава полагане на извънреден труд от: работници или служители, които не са навършили 18-годишна възраст;

Право на болничен
Лицата под 18 години имат право на болничен дори и да нямат 6 месеца осигурителен стаж. Съгласно Чл. 40. (1) от КСО , осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение вместо възнаграждение за времето на отпуск поради временна неработоспособност и при трудоустрояване, ако имат най-малко 6 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск. Изискването за 6 месеца осигурителен стаж не се отнася за лицата, ненавършили 18-годишна възраст.