Оценка на риска за здравето и безопасността при работа

ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУД И ПРЕМАХВАНЕ /НАМАЛЯВАНЕ/ НА РИСКОВЕТЕ ЗА ЗДРАВЕТО НА РАБОТЕЩИТЕ - ОЦЕНКА НА РИСКА

Оценка /преоценка/ на риска за здравето и безопасността на работещите.

         Анализ и оценка на:

  • Работни помещения
  • Работни процеси
  • Работно оборудване
  • Работни места
  • Организация на труда
  • Използвани суровини и материали
  • Други странични фактори, които могат да породят риск

Оценка на риска за здравето при работа с високо нервно-психично напрежение и неблагоприятни психо-социални фактори, наложен ритъм и монотонност, принудителна работна поза, нерационални режими на труд и почивка;
Анализ на състоянието на работната среда и влиянието, което оказва върху здравето на работещите.
Разработване на програми за управление на професионалните рискове.
Разработване на мерки за подобряване на състоянието на работната среда и на безопасността на труда и за оптимизиране на трудовия процес. Извършване на анкетни проучвания сред работещите и анализ на получените данни.
Предложения за въвеждане и оценка на ефективността на работата на системи и средства за отстраняване или намаляване на риска за здравето и безопасността при работа;
Участие при ново технологично оборудване и въвеждане на нови работни процеси, методи, суровини и материали с оглед определяне на потенциалния здравен риск;
Даване на препоръки по отношение на избора на средства за колективна и лична защита;
Оценка на условията на санитарно битовото обслужване и предложение за подобряването му.
Въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа /съгл. Наредба № 15 от 31. 05. 1999 г./.
Становище за определяне на длъжностите подлежащи на задължително застраховане - писмена консултация и изготвяне на документацията в тази връзка;
Определяне на видовете работа, за които в предприятието е необходимо установяване на намалено работно време и право на допълнителен годишен отпуск, права, задължения и отговорности на участниците в трудовия процес в тази връзка;
Организиране на дейността при прилагане на Наредба № 11 от 2005 г. определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея;

             ОЦЕНКАТА НА РИСКА е процес на определяне на опасностите за здравето на работниците при работа в конкретни условия на въздействие на неблагоприятни фактори на работната среда и трудовия процес, на реалния или потенциален риск за увреждане на здравето в тези условия и на приемливостта на този риск.
За всяко работно място се попълва карта за оценка на идентифицираните рискови фактори.
Методика за оценка на риска при работа, която определя величината на риска като произведение от трите му компонента /вероятност, експозиция, вреда/ :

Р = В х Е х Т
Р - риск
В - вероятност за настъпване на вреда
Е - експозиция на рисковия фактор
Т -тежест на вредата / последици /

ЦИФРОВ ИЗРАЗ И ГРАДАЦИЯ НА ПАРАМЕТРИТЕ:

Вероятността за нанасяне на вреда се преценява по: честотата, продължителността и спецификата на експозиция; вероятността от възникване на опасно събитие; техническите възможности за ограничаване или избягване на вредата; човешките възможности за ограничаване или избягване на вредата; /квалификация, опит, практически знания и умения, взаимодействие между хората, психологически, социални и ергономически аспекти и др./, стойността на параметрите на работната среда.

     Вероятност (В)
0.1 Едва забележима
0.2 Практически невъзможна
0.5 Малко възможна
1.0 Малко възможна, но възможна в ограничен случай
3.0 Ниска вероятност
6.0 Напълно възможна
10.0 Относително висока вероятност

     Честотата на експозиция се градира по следния начин:

Честота на експозиция (Е)
0.5 Твърде ниска (по-малко от 1 път месечно)
1.0 Много ниска (до 1 час седмично)
2.0 Ниска (до 1 час на ден)
3.0 Средна (до 1/3 от работното време)
6.0 Достатъчно висока (половината работно време)
10.0 Непрекъснато, през цялото работно време


         Тежестта на вредата се преценява съобразно: вида на обектите подлежащи на защита /хора, имущество, работна и околна среда/; тежестта на възможните наранявания или увреждания на здравето; обхвата на вредата.
Последици (вреди) П
1.0 Малки Нараняване без загуба на временна работоспособност
3.0 Значителни Нараняване със загуба на временна работоспособност
7.0 Сериозни Инвалидност; необратимо нараняване
15.0 Опасни Възможен до 1 смъртен случай
40.0 Катастрофални Възможни много смъртни случаи

На базата на горните параметри и посочената формула се прави класация на риска:
          Риск(Р)
1 До 20 Твърде ограничен, приемлив риск
2 От 20 до 70 Неголям /овладян/ риск, необходимо е внимание
3 От 70 до 200 Необходими са мерки за намаляване на риска
4 От 200 до 400 Необходимо е незабавно подобрение на условията на труд
5 Над 400 Прекратяване на дейността до отстраняване на риска

Оценката на риска е краен резултат, който установява допустимостта на риска и необходимостта от прилагане на мерки за неговото предотвратяване или намаляване и ограничаване. Тук трябва да се вземе под внимание и ефективността на вече приложените мерки за намаляване на риска.

ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ, КОИТО СЕ ВЗЕМАТ:

        На този етап трябва да се прецизират мерките, които е необходимо да се предприемат с оглед отстраняване или ограничаване на риска. Тази фаза от оценката има за цел да осигури добра защита на работещите. За да се реализира това следва да се приложат мерки, намиращи се най-високо в йерархията на превенцията:

         Йерархия на превенцията
1 Избягване на рисковете
2 Заместване на опасни субстанции и ситуации с по-малко опасни или безопасни
3 Борба с риска при източника на възникването му
4 Използване на средства за колективна защита
5 Използване на средства за индивидуална защита

Оценката завършва с определяне на приоритетите и разработване на програма за изпълнение на необходимите мерки.

Типове решения, които се очакват в края на оценката на риска и предприети мерки
       Степен на риска Решения Действия
Първа
Р < 20 Рискът е незначителен и не се предполага, че ще нараства в близко бъдеще Не са необходими мерки
Втора
20<Р<70 Рискът е овладян на приемливо ниво, но би могъл да се увеличи в бъдеще. Това е възможен риск, но няма доказателства, че би могъл да доведе до нарастване или заболяване. Сравнение на съществуващи-те мерки с приемливите практически норми и как са ситуирани в йерархията на превенцията. Ако сравнени-ето е неблагоприятно, следва да се подобрят мерките за защита.
Трета
70<Р<200 Незадоволително и неефективно овладян риск Рискът следва да се отстрани
Четвърта
200<Р<400 Повишен риск, който е незадоволително и неефективно овладян Незабавно се вземат и се прилагат мерки
Пета
Р>400 Голям риск, неефективно овладян Прекъсва се дейността. Прилагат се незабавно мерки.

Оценка /преоценка/ на риска за здравето и безопасността на работещите. Оценка /преоценка/ на риска за здравето и безопасността на работещите. 
 Оценка /преоценка/ на риска за здравето и безопасността на работещите.  Оценка /преоценка/ на риска за здравето и безопасността на работещите.