Документи по здравословни и безопасни условия на труд

ДОКУМЕНТИ ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

1. Декларация по образец по ч.15 от ЗЗБУТ;
2. Направа на дневник за контрол на ръчните преносими електрически уреди и инструменти;
3. Направа на книга за извънреден труд;
4. Направа на регистър на трудови злополуки ;
5. Направа на книга за удължено работно време;
6. Направа на книга за раздаване лични предпазни средства ЛПС и работно облекло ;
7. Книга за отчитане на използвалият отпуск за отглеждане на дете до 8 -годишна възраст съгласно чл.167а от КТ ;
8. Направа на регистър на трудоустроени лица;
9. Дневник за проверка на мотокар/електрокар;
10. Оформяне на книга за начален инструктаж ;
11. Оформяне на книга за инструктаж на работното място , периодичен и извънреден инструктаж ;
12. Оформяне на книга за ежедневен инструктаж ;
13. Изработване на програма за провеждане на начален инструктаж;
14. Изработване на програма за обучение;
15. Изработване на програма за периодичен инструктаж;
16. Изработване на програма за провеждане на инструктаж на работно място;
17. Изработване на програма за противопожарна безопасност на новопостъпили служители;
18. Изработване на програма за ежедневен инструктаж;
19. Служебна бележка за проведен начален инструктаж;
20. Протокол за изпит на работно място;
21. Изготвяне на заповед за определяне на длъжностно лице по безопасност и здраве;
22. Изготвяне на заповед за определяне на видовете инструктаж;
23. Изготвяне на заповед за лицата, които ще провеждат видовете инструктаж;
24. Изготвяне на заповед за лицата, които ще се обучават;
25. Изготвяне на заповед лице водещо регистъра на трудови злополуки;
26. Изготвяне на заповед лице водещо регистъра на извънреден труд;
27. Изготвяне на заповед за лице водещо книга за удължено работно време;
28. Изготвяне на заповед за работно време;
29. Изготвяна на заповед по чл.403а от КТ;
30. Изготвяне на заповед за лице за уведомяване на налична отпуска по чл. 37а ;
31. Изготвяне на заповед за периодичност на оценка на риска;
32. Изготвяне на заповед за периодичност на измерванията;
33. Изготвяне на заповед за определяне на допълнителен годишен отпуск;
34. Изготвяне на заповед за безплатна храна и тонизиращи напитки;
35. Изготвяне на заповед за осигуряване на очила за работа с видеодисплей;
36. Изготвяне на заповед за задължително застраховане трудова злополука;
37. Изготвяне на заповед за лица обучавани по долекарска помощ;
38. Изготвяне на заповед за лица управляващи мотокари/електрокари;
39. Изготвяне на заповед за проверка на ръчно преносими ел. инструменти;
40. Изготвяне на споразумение при работа на две предприятия на една площадка или една територия съгласно чл. 18 от ЗЗБУТ;
41. Изграждане на Комитет/ Група по условия на труд;
42. Програма за провеждане обучение на Комитета/ Групата по условия на труд;
43. Изготвяне на инструкции по безопасна работа с машини и съоръжения /оборудване/;
44. Правила за безопасни и здравословни условия на труд;
45. Правила за тежести;
46. Правила за първа долекарска помощ;
47. Правилник за вътрешния трудов ред;
48. Вътрешни правила за работна заплата;
49. План за действие на личният състав;
50. Предложение на списък за лекарства;
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
1. Прилагане на обща фирмена политика съобразена с изискванията на нормативните документи по ЗБУТ;
2. Консултиране на работодателя при назначаване на лица, не навършили 18 г.;
3. Консултиране на работодателя при назначаване на лице с намалена работоспособност;
4. Консултиране на Работодателя при възникнали проблеми във връзка с трудоустрояване на служители;
5. Съдействие при организиране извършването на специализирани измервания на факторите на работната среда - - микроклимат, експозиция на звуково налягане - шум, осветление, електричество, заземление, мълниезащита, както и други.
6. Заключенията се предават на работодателя само под формата на:

  • „може да изпълнява посочената длъжност/професия"
  • „може да изпълнява посочената длъжност/професия при следните условия /посочват се/.
  • „не може да изпълнява посочената длъжност/професия в съответното предприятие".

7. Ежегодно изготвяне на обобщен анализ на здравното състояние на работещите във връзка с конкретните условия на труд въз основа на:

  • резултати от извършените предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания;
  • информация за временната неработоспособност по данни от копия на болнични листове;
  • информация за трайна неработоспособност по данни от работодателя или работещия;
  • информация за регистрираните трудови злополуки по данни от работодателя или работещия;
  • информация за регистрирани професионални болести.

Уведомяване общопрактикуващия лекар на работещия за заболяване или отклонения във физиологичните му показатели.

Изработване и водене на лични здравни досиета на работещите на електронен и хартиен носител.

При осъществяване на своята дейност „МЕДИК КОНСУЛТИНГ" ООД работи с Уеб базирана система. Системата е интуитивна и достъпна за използване от всички служители на СТМ и съдържа следните модули:
• Модул договори.
• Модул Инженерни Дейности
• Модул Медицински Дейности
• Модул Доставчици
• Модул Задачи
• Модул Инструменти

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

1. Изготвяне на графици за работа на служители - по договаряне!;
2. Длъжностни характеристики;
3. Изготвяне на анализ по чл.10 от Наредба №7;
4. Разработване на списък на ЛПС и Работно облекло;
5. Годишно подаване на списъци с местата определени за трудоустроени лица във Агенция по заетостта;
6. Изготвяне на становища за лица под 18 години;
7. Изработване на оценка на риска на лица под 18 години;
8. Оформяне на документите касаещи настъпила трудова злополука във фирмата;
9. Провеждане на инструктажи;