Нормативни документи по ЗБУТ
СПИСЪК С НОРМАТИВНИТЕ ДОКУМЕНТИ ПО ЗБУТ 
(ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД )
Моля, имайте предвид, че не може да се гарантира, пълното съответствие между документите, достъпни по електронен път, и обнародваните в официалното печатно издание на Република България. Единствено обнародваните на хартиения носител на Държавен вестник текстове са автентични.
ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО
ЗАКОН ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ШУМА В ОКОЛНАТА СРЕДА
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ХИМИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ
ЗАКОН ЗА ИНСПЕКТИРАНЕ НА ТРУДА
КОДЕКС НА ТРУДА
КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ
РЪКОВОДСТВО ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
НАРЕДБА № 3 ОТ 23 ФЕВРУАРИ 2010 Г. ЗА ФОРМАТА, СЪДЪРЖАНИЕТО, РЕДА И НАЧИНА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ПО ЧЛ. 15, АЛ. 1 ОТ ЗЗБУТ
НАРЕДБА № 3 ОТ 27 ЮЛИ 1998 Г. ЗА ФУНКЦИИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА И НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ СЛУЖБИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАЩИТАТА ОТ ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ РИСКОВЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ТЕЗИ РИСКОВЕ
НАРЕДБА № 3 ОТ 25 ЯНУАРИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБИТЕ ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 87 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 12 МАРТ 1997 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ОРГАНИ ПО РАЗРАБОТВАНЕТО И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ПОЛИТИКАТА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ И ПРАВИЛА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗБУТ
НАРЕДБА № РД-07-4 ОТ 15 ЮНИ 2015 Г. ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ТРУД НА БРЕМЕННИ РАБОТНИЧКИ И НА РАБОТНИЧКИ РОДИЛКИ ИЛИ КЪРМАЧКИ
НАРЕДБА № РД-07-3 от 18 юли 2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места
НАРЕДБА № 5 ОТ 11 МАЙ 1999 Г. ЗА РЕДА, НАЧИНА И ПЕРИОДИЧНОСТТА НА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА РИСКА
НАРЕДБА № 5 ОТ 20 АПРИЛ 2006 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД НА РАБОТНИЦИТЕ ПО СРОЧНО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ ВРЕМЕННО ПРАВООТНОШЕНИЕ
НАРЕДБА № 7 ОТ 23 СЕПТЕМВРИ 1999 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД НА РАБОТНИТЕ МЕСТА И ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАБОТНОТО ОБОРУДВАНЕ
НАРЕДБА № 7 ОТ 15 АВГУСТ 2005 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ РАБОТА С ВИДЕОДИСПЛЕИ
НАРЕДБА № РД 07 8 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2008 Г ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗНАЦИ И СИГНАЛИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ИЛИ ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА
НАРЕДБА № 3 ОТ 19 АПРИЛ 2001 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА ЗДРАВЕТО НА РАБОТЕЩИТЕ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА НА РАБОТНОТО МЯСТО
НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ЛИЧНИТЕ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА
НАРЕДБА ЗА БЕЗПЛАТНОТО РАБОТНО И УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО
НАРЕДБА № 2 ОТ 22 МАРТ 2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ
НАРЕДБА № 9 ОТ 23 СЕПТЕМВРИ 2004 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ
НАРЕДБА № 9 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 1997 Г. ЗА ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА И ОПАЗВАНЕ ЗДРАВЕТО НА РАБОТЕЩИТЕ В МИНИТЕ
НАРЕДБА № 9 ОТ 29 ЮЛИ 2003 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА И ЗДРАВЕТО НА РАБОТЕЩИТЕ ПРИ ДОБИВАНЕ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ЧРЕЗ СОНДИРАНЕ
НАРЕДБА № 3 ОТ 23 МАРТ 2004 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ МЕХАНИЧНО _СТУДЕНО_ ОБРАБОТВАНЕ НА МЕТАЛИ
НАРЕДБА № 6 ОТ 25 МАЙ 2004 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ МЕХАНИЧНО ОБРАБОТВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА
НАРЕДБА № 8 ОТ 23 СЕПТЕМВРИ 2004 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ РАБОТА С ВЪЗДУШНИ КОМПРЕСОРНИ ИНСТАЛАЦИИ И УРЕДБИ
НАРЕДБА № 10 ОТ 7 ДЕКЕМВРИ 2004 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ РАБОТА С ЕЛЕКТРОКАРИ И МОТОКАРИ
НАРЕДБА № 12 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ТОВАРНО-РАЗТОВАРНИ РАБОТИ
НАРЕДБА № 16 ОТ 31 МАЙ 1999 Г. ЗА ФИЗИОЛОГИЧНИ НОРМИ И ПРАВИЛА ЗА РЪЧНА РАБОТА С ТЕЖЕСТИ
НОРМИ ЗА ФИЗИЧЕСКО НАТОВАРВАНЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И ХИГИЕННО-ФИЗИОЛОГИЧНИ И ЕРГОНОМИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНОТО МЯСТО И ТРУДОВИТЕ ПРОЦЕСИ № 05
НАРЕДБА № 15 ОТ 31 МАЙ 1999 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ НА ФИЗИОЛОГИЧНИ РЕЖИМИ НА ТРУД И ПОЧИВКА ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА
НАРЕДБА № 7 ЗА ВРЕДНИТЕ И ТЕЖКИТЕ РАБОТИ, ЗАБРАНЕНИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ ОТ ЖЕНИ
НАРЕДБА № 6 ОТ 24 ЮЛИ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА РАБОТА НА ЛИЦА, НЕНАВЪРШИЛИ 18 ГОДИНИ
НАРЕДБА ЗА РАБОТАТА НА ЛИЦАТА, НЕНАВЪРШИЛИ 15-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ
ПРАВИЛНИК № Д-01-016 за безопасността на труда при производството, транспорта, съхраняването и употребата на кислород
ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА ПО ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕТО С НАПРЕЖЕНИЕ ДО 1000 V
НАРЕДБА № 6 ОТ 15 АВГУСТ 2005 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА РАБОТЕЩИТЕ ПРИ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА ШУМ
НАРЕДБА № 6 ОТ 26 ЮНИ 2006 Г. ЗА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ШУМ В ОКОЛНАТА СРЕДА, ОТЧИТАЩИ СТЕПЕНТА НА ДИСКОМФОРТ ПРЕЗ РАЗЛИЧНИТЕ ЧАСТИ НА ДЕНОНОЩИЕТО, ГРАНИЧНИТЕ СТОЙНОСТИ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ШУМ В ОКОЛНАТА СРЕДА, МЕТОДИТЕ ЗА ОЦЕНКА НА СТОЙНОСТИТЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ШУМ И НА ВРЕДНИТЕ ЕФЕКТИ ОТ ШУМА ВЪРХУ ЗДРАВЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО
НАРЕДБА № 54 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА ШУМА В ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СОБСТВЕН МОНИТОРИНГ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРОМИШЛЕНИТЕ ИЗТОЧНИЦИ НА ШУМ В ОКОЛНАТА СРЕДА
НАРЕДБА № 4 ОТ 27 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ВРЕДНИЯ ШУМ ЧРЕЗ ШУМОИЗОЛИРАНЕ НА СГРАДИТЕ ПРИ ТЯХНОТО ПРОЕКТИРАНЕ И ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРОЕЖИТЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ШУМА, ИЗЛЪЧВАН ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО
НАРЕДБА ЗА И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, КОИТО РАБОТЯТ НА ОТКРИТО, ПО ОТНОШЕНИЕ НА ШУМА, ИЗЛЪЧВАН ОТ ТЯХ ВЪВ ВЪЗДУХА
НАРЕДБА № 3 ОТ 5 МАЙ 2005 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА РАБОТЕЩИТЕ ПРИ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА ВИБРАЦИИ
Наредба № 9 от 12.02.2010 г. за максимално допустимите стойности на вибрациите в жилищни помещения
НАРЕДБА № 49 ЗА ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА СГРАДИТE
НАРЕДБА № 5 ОТ 11 ЮНИ 2010 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА РАБОТЕЩИТЕ ПРИ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА ИЗКУСТВЕНИ ОПТИЧНИ ЛЪЧЕНИЯ
НАРЕДБА № 9 ОТ 1991 Г. ЗА ПРЕДЕЛНО ДОПУСТИМИ НИВА НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ПОЛЕТА В НАСЕЛЕНИ ТЕРИТОРИИ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ХИГИЕННО-ЗАЩИТНИ ЗОНИ ОКОЛО ИЗЛЪЧВАЩИ ОБЕКТИ
НАРЕДБА ЗА РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА ПРИ ДЕЙНОСТИ С ИЗТОЧНИЦИ НА ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ
НАРЕДБА № 0-31 ЗА РАБОТА С РАДИАЦИОННИ ДЕФЕКТОСКОПИ
НАРЕДБА ЗА ОСНОВНИТЕ НОРМИ ЗА РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА
НАРЕДБА № 8 ЗА МИКРОКЛИМАТА В ПОДЗЕМНИТЕ РУДНИЦИ
НАРЕДБА № 15 ОТ 28 ЮЛИ 2005 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕНОС И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
НАРЕДБА № 2 ПО БЕЗОПАСНОСТТА НА ТРУДА ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО И РАБОТАТА С ХЛОР
НАРЕДБА № 13 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТЕЩИТЕ ОТ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА ХИМИЧНИ АГЕНТИ ПРИ РАБОТА
НАРЕДБА № 9 ОТ 4 АВГУСТ 2006 Г. ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТЕЩИТЕ ОТ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА АЗБЕСТ ПРИ РАБОТА
НАРЕДБА № 10 ОТ 26 СЕПТЕМВРИ 2003 Г. ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТЕЩИТЕ ОТ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА КАНЦЕРОГЕНИ И МУТАГЕНИ ПРИ РАБОТА
НАРЕДБА ЗА РЕДА И НАЧИНА НА КЛАСИФИЦИРАНЕ, ОПАКОВАНЕ И ЕТИКЕТИРАНЕ НА ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ
НАРЕДБА № 16-437 ОТ 4 МАЙ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ С ТОКСИЧНИТЕ ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕСТВА И ТЕХНИТЕ ПРЕКУРСОРИ
НАРЕДБА № 16 ОТ 12 АВГУСТ 1999 Г. ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ЕМИСИИТЕ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ ПРИ СЪХРАНЕНИЕ, ТОВАРЕНЕ ИЛИ РАЗТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ НА БЕНЗИНИ
НАРЕДБА № 2 ОТ 19 ФЕВРУАРИ 1998 Г. ЗА НОРМИ ЗА ДОПУСТИМИ ЕМИСИИ (КОНЦЕНТРАЦИИ В ОТПАДЪЧНИ ГАЗОВЕ) НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА ИЗПУСКАНИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ ОТ НЕПОДВИЖНИ ИЗТОЧНИЦИ
НАРЕДБА № 10 ОТ 6 ОКТОМВРИ 2003 Г. ЗА НОРМИ ЗА ДОПУСТИМИ ЕМИСИИ (КОНЦЕНТРАЦИИ В ОТПАДЪЧНИ ГАЗОВЕ) НА СЕРЕН ДИОКСИД, АЗОТНИ ОКСИДИ И ОБЩ ПРАХ, ИЗПУСКАНИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ ОТ ГОЛЕМИ ГОРИВНИ ИНСТАЛАЦИИ
НАРЕДБА № 13 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТЕЩИТЕ ОТ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА ХИМИЧНИ АГЕНТИ ПРИ РАБОТА

ЕЛЕКТРО
НАРЕДБА № 22 ОТ 8 МАЙ 2006 Г. ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ЕЛЕКТРОЗАЩИТНИ СРЕДСТВА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
НАРЕДБА № 9 ОТ 9 ЮНИ 2004 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ И МРЕЖИ
НАРЕДБА № 1 ОТ 27 МАЙ 2010 Г. ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ ЗА НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ В СГРАДИ
НАРЕДБА № 4 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА МЪЛНИЕЗАЩИТАТА НА СГРАДИ, ВЪНШНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ОТКРИТИ ПРОСТРАНСТВА

ТРАНСПОРТ
НАРЕДБА № 12 ОТ 27 ДЕКЕМВРИ 2004 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ РАБОТА С АВТОМОБИЛИ
НАРЕДБА № 13 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ
НАРЕДБА ЗА УСТРОЙСТВОТО И БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРЕНОСНИТЕ И РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ ГАЗОПРОВОДИ И НА СЪОРЪЖЕНИЯТА, ИНСТАЛАЦИИТЕ И УРЕДИТЕ ЗА ПРИРОДЕН ГАЗ

ПОЖАРО И ВЗРИВООПАСНА СРЕДА
НАРЕДБА № 8121З-647 ОТ 1 ОКТОМВРИ 2014 Г. ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИТЕ.
НАРЕДБА № IЗ-2815 ОТ 7 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНА И КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ НА ТЪРГОВЦИ, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТИ ПО ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ В ОБЕКТИ И/ИЛИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА УРЕДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ
НАРЕДБА № Із-2377 ОТ 15 СЕПТЕМВРИ 2011 Г. ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИТЕ
НАРЕДБА № I-209 ОТ 22 НОЕМВРИ 2004 Г. ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ НА ОБЕКТИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
НАРЕДБА № Iз-1971 ОТ 29 ОКТОМВРИ 2009 Г. ЗА СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПОЖАР
НАРЕДБА № 11 ОТ 27 ДЕКЕМВРИ 2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА И ЗДРАВЕТО НА РАБОТЕЩИТЕ ПРИ ПОТЕНЦИАЛЕН РИСК ОТ ЕКСПЛОЗИВНА АТМОСФЕРА

ЗЛОПОЛУКИ
НАРЕДБА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ, РАЗСЛЕДВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ЗЛОПОЛУКИ
НАРЕДБА № 1 ОТ 16 АПРИЛ 2007 Г. ЗА ОБСЛЕДВАНЕ НА АВАРИИ В СТРОИТЕЛСТВОТО
НАРЕДБА ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИТЕ И ОТПУСКИТЕ
НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ, ЗА КОИТО СЕ УСТАНОВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК
НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ, ЗА КОИТО СЕ УСТАНОВЯВА НАМАЛЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ
НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА ЛИЦАТА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ТРАНСПОРТНИ ДЕЙНОСТИ В АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ
НАРЕДБА № 15 ОТ 31 МАЙ 1999 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ НА ФИЗИОЛОГИЧНИ РЕЖИМИ НА ТРУД И ПОЧИВКА ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА
НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА, ПРИ КОИТО СЕ ДОПУСКА ТЮТЮНОПУШЕНЕ В ЗАКРИТИ ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА И В СГРАДИТЕ С ОБОСОБЕНИ РАБОТНИ МЕСТА
НАРЕДБА № 2 ОТ 5 ФЕВРУАРИ 2007 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КОМПЮТЪРНИТЕ И ИНТЕРНЕТ ЗАЛИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ
НАРЕДБА № 9 ЗА ЗДРАВНО-ХИГИЕННИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПЕРСОНАЛНИ КОМПЮТРИ В ОБУЧЕНИЕТО И ИЗВЪНУЧЕБНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА УЧЕНИЦИТЕ
НАРЕДБА № 24 ОТ 20 ОКТОМВРИ 2003 Г. ЗА САНИТАРНО-ХИГИЕННИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДИСКОТЕКИТЕ
НАРЕДБА № 3 ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНИ И ПЕРИОДИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ НА РАБОТНИЦИТЕ
НАРЕДБА № 8 ОТ 26 НОЕМВРИ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДИАГНОСТИКАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ БОЛЕСТИ ОТ ФОНД УСЛОВИЯ НА ТРУД
ОБУЧЕНИЕ И ИНСТРУКТАЖИ
НАРЕДБА № РД-07-2 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2009 Г.ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ И ИНСТРУКТАЖ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ
НАРЕДБА № 4 ОТ 3 НОЕМВРИ 1998 Г. ЗА ОБУЧЕНИЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ В КОМИТЕТИТЕ И ГРУПИТЕ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД В ПРЕДПРИЯТИЯТА

ДРУГИ
ЗАПОВЕД № РД-01-815 от 7 ноември 2011 г. на Министъра на труда и социалната политика относно определяне коефициентите на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2012 г. 
Постановление № 241 от 4 август 2014 г. за приемане на Наредба за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им. 
Наредба за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им.