Постъпване на работа на лица под 18 години

Издаване на разрешение за работа на лица под 18 г. от Дирекция Инспекция по труда

Основната регламентация се съдържа в Кодекса на труда – глава ХV, раздел І Специална закрила на непълнолетните. Допълнителна уредба се съдържа и в Наредба за работата на лицата, ненавършили 15 годишна възраст и Наредба № 6 от 2006г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години.

Основното правило се съдържа в чл.301 ал.1 от КТ – Минималната възраст за приемане на работа е 16г. В определени от закона случаи е възможно наемането на работа на лица под тази възраст:

 • могат да бъдат приемани на работа лица на възраст от 15 до 16 години за извършване на дейности, които са леки и не са опасни или вредни за здравето и за правилното им физическо, умствено и нравствено развитие и чието изпълнение не би било пречка за редовно посещение на училище или за участие в програми за професионално ориентиране или обучение (чл. 301, ал. 2 КТ);
 • на ученически длъжности в цирковете могат да се приемат момичета, навършили 14 години, и момчета, навършили 13 години, а за участие в снимане на филми, подготовка и изнасяне на театрални и други представления могат да се привличат и лица, ненавършили 15 години, при облекчени условия и в съответствие с изискванията за правилното им физическо, умствено и нравствено развитие (чл. 301, ал. 3 КТ).

Необходими документи за издаване на разрешение за работа на лица под 18 г.:

Съгласно чл. 16, ал. 1 от Наредба № 6 от 24 юли 2006 г. работодателят подава:

ИСКАНЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОСТЪПВАНЕ НА РАБОТА

 • (Приложение 1 – актуален документ може да се изтегли от уеб сайта на ИТ) за всяко лице, което не е навършило 18 години до съответната Инспекция по труда. Към искането се прилагат следните документи:
 • Описание на вида работа, която ще извършва лицето, ненавършило 18 години (длъжностна характеристика);
 • Резултатите от оценката на риска, на които може да бъде изложено лицето, ненавършило 18 години (карта на оценка на риска/списък на идентифицираните рискове на работното място заедно с протоколи от извършени измервания на факторите на работната среда);
 • Осигурените мерки за защита здравето и безопасността на лицето, ненавършило 18 години;
 • Списък с осигурените, при необходимост, лични предпазни средства на лицето, ненавършило 18 години;
 • Карта за проведен предварителен медицински преглед (копие заверено - Вярно с оригинала);
 • Медицинско заключение (копие заверено - Вярно с оригинала) за годност на лицето до 18 г. да извършва работата, за която кандидатства, от службата по трудова медицина на работодателя;
 • Разпределението на работното време за лица от 15 до 16 години (за лица до 15 години следва да бъде представен индивидуален дневен режим на учение и допълнителни занимания);
 • За всички лица, подлежащи на задължително основно обучение, и за лицата, продължаващи своето средно образование, следва да бъде представена и служебна бележка за началото и края на учебните занятия от учебното заведение, където учи лицето (случаите, когато лицата се наемат по време на учебната година);
 • Писмено съгласие на родител, попечител или настойник за сключване на трудов договор от лица между 14 и 15 години; (Приложение 2)
 • Писмена декларация от родител, настойник или попечител, че е уведомен за възможните рискове в работата и за мерките, предприети за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд от работодателя за лицето до 18 г. (Приложение 3)
 • Копие (заверено - Вярно с оригинала) на лична карта на лицето, което кандидатства за работа или копие (заверено - Вярно с оригинала) на акт за раждане на лицето, което кандидатства за работа, ако то не е навършило 14 години

Документите могат да бъдат подадени на място в деловодството на Д ИТ, да бъдат изпратени по пощата или по куриер.

След подаване на документите инспекцията пристъпва към тяхното разглеждане, като съобразно чл. 16, ал. 2 от Наредба № 6 от 24 юли 2006 г. при непълнота или нередовност на документите в срок от 5 дни от датата на подаването на искането за разрешение, писмено уведомява подателя за констатираните нередности, като с уведомлението определя срок не по-малък от 5 дни за отстраняването им. В случай, че няма нередности по документите и са налице необходимите за това предпоставки, дирекция Инспекция по труда издава исканото разрешение в 7-дневен срок от подаването му.

Ако нормативни изисквания не са налице или макар да са налице, се установи, че конкретните условия на труд са вредни, тежки и опасни, компетентната дирекция отказва даването на разрешение.

Отказът за издаване на разрешение за работа на лица под 18 г. се обжалва по реда на АПК.

Пълният текст и образци можете да видите тук