Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ през 2022 година

Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ за 2021 г.
Крайният срок за подаване на декларация за 2021 г. по член 15 от ЗЗБУТ (Закон за здравословни и безопасни условия на труд) е 30.04.2022 г.

Декларация подават всички задължени по смисъла на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) лица, които:

  • са регистрирали фирма през 2021 г.;
  • нямат подадена декларация за предходните години;
  • имат подадена декларация за предходни години, но през 2021 г. са настъпили промени в обстоятелствата, подлежащи на деклариране.

Начини за подаване:

  • Декларация може да подадете на място в съответната ИТ на хартиен и електронен носител или по електронен път с УЕП от упълномощено лице;
  • Уведомление може да подадете на място в съответната ИТ на хартиен носител или по електронен път с УЕП от упълномощено лице.

Ако желаете ние да попълним и подадем Декларацията по чл. 15 от ЗЗБУТ за 2021 г. на Вашата фирма може да се свържите с нас на посочените контакти:

  • Лице за контакт: Иван Петков Телефон мобилен 0878272999;
  • Да попълните въпросника, който ще ви изпратим;
  • Да попълните, подпишете и подпечатате Пълномощното, което ще ви изпратим като (НЕ се налага нотариална заверка);
  • Да заплатите съответната такса;

Попълване и подаване на Декларация - 48.00 лв с ДДС