Стартира изпълнение на проект по процедура BG16RFOP002-2.073

BG16RFOP002-2.073 Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Наименование на проекта/информацията
Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. 
Overcoming the shortage of funding and the lack of liquidity caused by the epidemic outbreak of COVID-19

Кратко описание на проекта/информацията
Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.Overcoming the shortage of funding and the lack of liquidity caused by the epidemic outbreak of COVID-19

Цел/и на проекта/информацията
Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места

На 27-ти Юли 2020 година Служба по трудова медицина „Медик Консултинг" ООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020, процедура BG16RFOP002-2.073 Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Проектът е насочен към преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. Дружеството сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-5964-C01.

Бенефициент: „Медик Консултинг" ООД

Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 е на обща стойност 10 000,00 лева.

Размерът на европейското финансиране е размер на 8 500,00 лева и национално финансиране в размер 1 500,00 лева. Период на изпълнение на проекта е 3 месеца. Изпълнението на дейностите по договора започва от 27.07.2020 година. Изпълнението на проекта се основава на целите на ОП ИК 2014-2020 и е в съответствие с Приоритетна ос Предприемачество и капацитет за растеж на МСП

Екипът на Служба по трудова медицина „Медик Консултинг" ООД

Начало на проекта: 27.07.2020 г.
Край на проекта: 27.10.2020 г.