Подаване на декларация по чл. 15 за 2022 г.

Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ за 2022 г.
Крайният срок за подаване на декларация за 2022 г. по член 15 от ЗЗБУТ (Закон за здравословни и безопасни условия на труд) е 30.04.2023 г.

Остава задължението за подаване на декларация по чл.15 от ЗЗБУТ за предходната година от нови предприятия, стартирали дейност през предходната година и от тези, при които има промяна на данни в точки 1, 2, 7, 8, 9, 22, 24, 25, 33 от декларацията.

Декларация подават всички задължени по смисъла на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) лица, които:

  • са регистрирали фирма през 2022 г.;
  • нямат подадена декларация за предходните години;
  • имат подадена декларация за предходни години, но през 2022 г. са настъпили промени в обстоятелствата, подлежащи на деклариране.

Начини за подаване:

  • Декларация може да подадете на място в съответната ИТ на хартиен и електронен носител или по електронен път с УЕП от упълномощено лице;
  • Уведомление може да подадете на място в съответната ИТ на хартиен носител или по електронен път с УЕП от упълномощено лице.
Подаване на декларация по чл. 15 за 2022 г.