Заповед РД 01 681 от 12 октомври 2016 г.

Беше обнародвана новата заповед на Министъра на труда и социалната политика за определяне на коефициента на трудов травматизъм по икономически дейности за 2017 г. (Заповед № РД-01-681 от 12 октомври 2016 г.- ДВ брой 86 от 01.11.2016 г.

Заповедта се издава ежегодно и определя икономическите дейности и коефициента на трудов травматизъм на база на които се прави задължителна застраховка "Трудова злополука".

При осъществяване на застраховането следва да се има предвид Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука", обн.ДВ бр. 15/2006 г., изм. и доп. бр. 68/2006 г, изм. бр. 46/ 2007 г. 

В тази връзка е необходимо да се свържете с Вашата Служба по трудова медицина за съвместно определяне на подлежащите на застраховане длъжности.


Изтегли:
Заповед № РД-01-681 от 12 октомври 2016 г.