Уведомление за оставащи отпуски

Уведомление за оставащи отпуски, съгласно Наредбата за работното време, почивките и отпуските

Съгласно Наредба за работното време, почивките и отпуските и чл. 37а. (Нов – ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г., изм. и доп. ДВ. бр.78 от 30 Септември 2022г. ) в началото на всяка календарна година, но в срок не по-късно от 31 януари, работодателят е длъжен да уведоми писмено всеки работник или служител за размера на платения годишен отпуск, който има право да ползва през календарната година, включително отложен или неизползван от предходни календарни години. Предлагаме образци на писмо-уведомление за оставащи отпуски за всеки работник, както и общо за всички служители уведомление за оставащи отпуски. Подписаните документи да се съхранява към личното трудово досие или м ТРЗ отдела. По този начин се свежда до минимум възможността за тълкувания дали въпросният служител или работник е бил уведомен от работодателя. Фирми със собствени ресурси/ системи за заявление, оторизация и уведомление на отпуски би следвало да запознават служителите по e-mail за полагащият им се годишен отпуск. Може да се напише и допълнително съобщение, което да се разпространи по e-mail, служителите да обърнат внимание за запознаване със вътрешна система за отпуски на фирмата.

Образци уведомление за оставащи отпуски:

Уведомление от работодателя по чл. 37а от НРВПО за размера на платения годишен отпуск