Платформата за обучение във дистанционна форма (онлайн)

От 02.06.2015 година заработи Платформата за  Дистанционно обучение по безопасност и здраве при работа (онлайн) която се администрира от  Служба по трудова медицина ( СТМ ) към „МЕДИК КОНСУЛТИНГ" ООД като се извършва обучения в дистанционна форма (онлайн).
Платформата е предназначена да популяризира една съвременна форма на знания, основана на възможностите на Интернет. Това е алтернативна форма на обучение, която се отличава с висока гъвкавост и минимален обем вложени ресурси (времеви, човешки и финансови). Тя разчита на активното учене и е насочена към придобиване на определени компетентности, които повишават професионалната квалификация на служителите и увеличават ефективността от тяхната работа.
Тази съвременна форма на обучение има няколко съществени предимства:
    · обучението се провежда индивидуално и самостоятелно от телевизор, компютър, таблет или телефон;
    · времето за заучаване на темите и провеждането на тестовете се избира от самия обучаем;
    · може да става по всяко време на годината и не е необходимо да се сформира група;
    · пести време и не е свързано с откъсване от работа;
Всички подробности пo реализирането му вижте в НАШИТЕ КУРСОВЕ


Дистанционни курсове:

Дистанционен курс „Длъжностно лице управляващо и ръководещо трудовите процеси"
Дистанционен курс „Орган по безопасност и здраве при работа"
Дистанционен курс „Лице провеждащо инструктажи"
Дистанционен курс „Длъжностно лице по ЗБУТ"
Дистанционен курс „Координатор по безопасност и здраве в строителството"
Дистанционен курс Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството"
Дистанционен курс „Обучение на ГУТ - КУТ - Начално"
Дистанционен курс „Обучение на ГУТ - КУТ - Ежегодно"
Дистанционен курс „Обучение на отговорници по пожарна безопасност"
Дистанционен курс „Обучение по първа долекарска помощ"
Дистанционен курс „Обучение за ръчна работа с тежести"
Дистанционен курс Обучение по Електробезопасност трета квалификационна група
Дистанционен курс Обучение по Електробезопасност втора квалификационна група