Изменение и допълнение на Наредба 3 от 19.04.2001 -ДВ - бр 99 от 26.11.2021

Наредба № 3 от 19.04.2001 г.

за минималнитеизисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използванена лични предпазни средства на работното място

Издадена от Министерството на труда и социалната политика иминистерство на здравеопазването Обн. ДВ. бр.46 от 15 Май 2001 г., изм. ДВ.бр.40 от 18 Април 2008 г., изм. и доп. ДВ. бр.99 от 26 Ноември 2021г.

Раздел I
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определят минималните изисквания забезопасност и опазване на здравето на работещите при използване на личнипредпазни средства при работа.
Чл. 2. Тази наредба се прилага във всички предприятия и места, където сеосъществява трудова дейност съгласно чл. 2 от Закона за здравословни ибезопасни условия на труд.
Чл. 3. (1) Наредбата не се прилага за:
1. облекло, което не е специално предназначено за опазване на здравето ибезопасността на работещия;
2. лични предпазни средства, носени или използвани от военнослужещите,полицията и други служби за поддържане на обществения ред;
3. спортна екипировка;
4. отбранителна или възпираща екипировка за самозащита;
5. устройства, вкл. и портативни, за откриване и сигнализиране на опасности ивредности.
(2) Наредбата се прилага, като разпоредбите й се съобразяват със специфичнитенормативни актове, регламентиращи изисквания за лични предпазни средства за:
1. аварийни и спасителни служби;
2. пътен транспорт.
Чл. 4. Лични предпазни средства се използват, когато рисковете не могат дабъдат избегнати или намалени в достатъчна степен чрез средства за колективназащита или посредством мерки, методи и процедури при организация на работата.

Раздел II
Задължения на работодателя

Чл. 5. (1) При работа с риск за здравето и безопасността,който не може да се отстрани по друг начин, работодателят осигурява наработещите необходимите лични предпазни средства.
(2) При използване на лични предпазни средства се изпълняват изискванията натази наредба, на общите и на специфичните нормативни актове по безопасност издраве при работа за различните производства, дейности, видове работа и работнооборудване и за пожарна и аварийна безопасност.
(3) Нормативните актове по ал. 2 съдържат и случаи, ситуации и обстоятелства,при които работодателят, въпреки че е изпълнил приоритетното задължение заприлагане на колективни предпазни средства, трябва да осигури използване насъобразени с условията лични предпазни средства.
Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2008 г.) Личните предпазни средства трябва даотговарят на нормите и изискванията за осигуряване на безопасност и опазване наздравето, съдържащи се в приложимите за лични предпазни средства нормативниактове, свързани със съществените изисквания към продуктите, които сапредназначени за пускане на пазара и/или за пускане в действие.
Чл. 7. Личните предпазни средства трябва:
1. да осигуряват защита от рисковете, при които се прилагат, без те самите даводят до увеличаване на който и да е риск;
2. да отговарят на условията на съответното работно място;
3. да са съобразени с ергономичните изисквания и здравословното състояние наработещите;
4. да съответстват на размерите на използващия ги, ако е необходимо, следподходящо регулиране.
Чл. 8. Когато поради наличие на повече от една опасност е необходимо работещитеда носят повече от едно лично предпазно средство, те трябва да са съвместими ипри едновременното им използване да продължават да бъдат ефективни срещусъответните опасности.
Чл. 9. Условията за използване на личните предпазни средства, особено времето,през което се носят от работещите, се определят в зависимост от работното мястона всеки работещ, от експозицията, от степента на риска и от характеристиките иефективността на личното предпазно средство.
Чл. 10. (1) Личните предпазни средства са предвидени за индивидуалноизползване.
(2) Ако обстоятелствата изискват лични предпазни средства да бъдат носени отповече от едно лице, се вземат подходящи мерки за недопускане възникване нахигиенни и здравословни проблеми за различните ползватели.
Чл. 11. За всяко лично предпазно средство в предприятието (организацията) сеосигурява достъпна за работещите информация по отношение прилагането наизискванията по чл. 6, 7, 8 и 9.
Чл. 12. Работодателят предварително информира всеки работещ за рисковете, откоито го защитават личните предпазни средства, които той му предоставя заползване.
Чл. 13. Работодателят осигурява на работещите обучение и организирадемонстриране за използването, съхраняването и начините за проверка наизправността на личните предпазни средства.
Чл. 14. Личните предпазни средства се използват само по предназначение, сизключение на специфични и изключителни обстоятелства.
Чл. 15. (1) Личните предпазни средства се използват в съответствие синструкциите на работодателя и производителя.
(2) Инструкциите по ал. 1 трябва да са разбираеми за работещите.
Чл. 16. (1) Преди избора работодателят оценява дали личните предпазни средства,които възнамерява да бъдат използвани, задоволяват изискванията по чл. 4, 5, 6,7 и 8.
(2) Оценката по ал. 1 включва:
1. анализ и оценка на рисковете, които не могат да бъдат избегнати по другначин;
2. определяне на характеристиките, които всяко лично предпазно средство трябвада притежава, за да е ефективно срещу рисковете, отнасящи се до т. 1, като севземат предвид и всички рискове, произтичащи от употребата на самото личнопредпазно средство;
3. сравнение на характеристиките на наличните лични предпазни средства схарактеристиките на необходимите лични предпазни средства съгласно т. 2.
(3) Оценката по този член се извършва писмено и се преразглежда и актуализира,ако се предвиждат или настъпят някакви промени в обстоятелствата или в който ида е елемент на самата оценка.
Чл. 16а. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2008 г.) (1) Работодателят предприеманеобходимите мерки за изпълнение на изискванията на членове от 4 до 16 и наобщите изисквания за използване и/или за осигуряване на лични предпазнисредства съгласно приложения № 1, № 2 и № 3 при спазване на разпоредбите нанормативните актове за съществените изисквания към продуктите, които са предназначениза пускане на пазара и/или за пускане в действие.
(2) Общите изисквания по ал. 1 трябва да бъдат прилагани, като се взематпредвид всички значителни промени в риска, в колективните средства за защита ив личните предпазни средства, дължащи се на техническия прогрес.
Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2021 г.) Работодателят определяработните места и видовете работа, при които се използват лични предпазнисредства, съгласно чл. 4 въз основа на извършена оценка на риска на работнотомясто, като се вземат предвид: рисковете, свързани с частите на тялото,подлежащи на защита с лични предпазни средства, посочени в приложение № 1,неизчерпателният списък на видовете лични предпазни средства във връзка срисковете, от които защитават, посочен в приложение № 2, неизчерпателниятсписък на дейностите и на областите на дейност, които могат да изискватосигуряването на лични предпазни средства, посочен в приложение № 3.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 99 от2021 г.) В зависимост от спецификата на работните мета, възможните опасности ирезултатите от оценката на риска и след консултации с представителите насиндикалните организации, с представителите на работниците и служителите по чл.7, ал. 2 от Кодекса на труда, комитета/групата по условия на труд и службата потрудова медицина работодателят определя необходимите лични предпазни средстванезависимо от това, дали рисковете, личните предпазни средства и дейностите сапосочени, или не в приложения № 1, 2 и 3.
(3) След извършването на изискващите се от тази наредба дейности работодателятсъставя списък, който съдържа:
1. работните места, професиите и видовете работа, за които се използват личнипредпазни средства;
2. вида, наименованието и точната идентификация на всяко лично предпазносредство;
3. конкретните опасности, за които се прилагат посочените лични предпазнисредства;
4. срока за износване на личните предпазни средства.
(4) Списъкът по ал. 3 се обявява пред работещите.

Чл. 18. (1) Личните предпазни средства се предоставят на работещите в деня напостъпването им на работа.
(2) Работодателят осигурява използването само на изправни и отговарящи наизискванията на тази наредба лични предпазни средства.
Чл. 19. Почистването, изпирането, дезинфекцирането, дегазирането,дезактивирането, ремонтирането и други действия по поддържането, както иподмяната на личните предпазни средства се организират от и са за сметка наработодателя.
Чл. 20. Личните предпазни средства се използват:
1. постоянно - когато опасностите действат непрекъснато;
2. периодично - когато опасностите възникват при определени видове и условия наработа;
3. аварийно - при възникване на аварии, бедствия, катастрофи и други подобниобстоятелства.
Чл. 21. Местата за съхраняване на лични предпазни средства, които се използватаварийно, се определят от работодателя със заповед.
Чл. 22. Работодателят осигурява резерв от лични предпазни средства, необходимиза гарантиране на безопасното осъществяване на трудовата дейност.
Чл. 23. (1) Работодателят осигурява периодични проверки за качествата наличните предпазни средства.
(2) За извършените проверки се съставя протокол.
Чл. 24. При откриване на неизправности на личните предпазни средства работещитенезабавно уведомяват работодателя за взимане на необходимите мерки.
Чл. 25. (1) Личните предпазни средства, в т.ч. специалното работно облекло, сакраткотрайни активи на предприятието и се отчитат като материали по установенияред.
(2) Личните предпазни средства, в т.ч. специалното работно облекло, следполучаването им от работещите се изписват в издръжката на предприятието. За тяхсе води и извънсчетоводна отчетност за срока на износване.
Чл. 26. (1) При прекратяване на трудовото правоотношение или при преминаване надруга работа работещият връща на работодателя дадените му за ползване личнипредпазни средства, в т.ч. специално работно облекло.
(2) Специалното работно облекло, свързано с параметрите на микроклимата наработното място - температура, влажност и скорост на движение на въздуха, следизтичане на срока за износване не подлежи на връщане.
Чл. 27. При прекратяване на трудовото правоотношение или при преминаване надруга работа работещият може да задържи специалното работно облекло, свързано спараметрите на микроклимата на работното място, като заплати стойността досрока на износването му.
Чл. 28. (1) Загубени, унищожени или повредени лични предпазни средства предиизтичане на срока за износване не по вина на работещия, което се установява спротокол на работодателя, се подменят с нови.
(2) Когато личните предпазни средства са загубени или унищожени по вина наработещия, работодателят го снабдява с нови и може да търси имущественаотговорност за остатъчната стойност до срока на износване съгласно Кодекса натруда.

Допълнителниразпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2008 г.) "Лично предпазносредство" е понятието, определено в § 1, т. 7 от допълнителнитеразпоредби на Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
2. "Работодател" е понятието, определено в § 1, т. 2 отдопълнителните разпоредби на Закона за здравословни и безопасни условия натруд.
3. "Предприятие" е понятието, определено в § 1, т. 2 отдопълнителните разпоредби на Кодекса на труда.
§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 40 от2008 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2021 г.) С тазинаредба се въвеждат разпоредбите на:
1. Директива 89/656/ЕИО на Съвета от 30 ноември 1989 г. относно минималнитеизисквания за безопасността и здравето на работниците при използване на личнипредпазни средства на работното място (трета специална директива по смисъла начлен 16, ал. 1 от Директива 89/391/ЕИО) (ОВ, L 393, 30.12.1989 г., стр. 18);
2. Директива (ЕС) 2019/1832 на Комисията от 24 октомври 2019 г. за изменение наприложения I, II и III към Директива 89/656/ЕИО на Съвета по отношение наизцяло технически адаптации (ОВ, L 279, 31.10.2019 г., стр. 35 - 53).

Преходни иЗаключителни разпоредби

§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 284, ал. 3 КТ ичл. 36, т. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
§ 3. Тази наредба влиза в сила три месеца след обнародването й в "Държавенвестник".
§ 4. От датата на влизане в сила на тази наредба се отменя Наредба № 11 от 1993г. за специалното работно облекло и личните предпазни средства (ДВ, бр. 66 от1993 г.).
§ 5. Указания по прилагане на тази наредба дават Министерството на труда исоциалната политика и Министерството на здравеопазването.
§ 6. Контролът по изпълнение на наредбата се извършва от Изпълнителна агенция"Главна инспекция по труда" към министъра на труда и социалнатаполитика.

Приложение№ 1 към чл. 17

(Изм. - ДВ, бр. 99 от 2021 г.)

Рискове, свързани с частите на тялото, подлежащи на защита слични предпазни средства (ЛПС)(*)

(*) Настоящият списък на рисковете/ частите на тялото енеизчерпателен.
Необходимостта от осигуряване на лични предпазни средства и технитехарактеристики се определят въз основа на оценка на рисковете, в съответствие сизискванията на тази наредба

 

ПРОЧЕТИ ОЩЕ