Застраховка трудова злополука 2024

Заповед РД-06-12 от 15 ноември 2023 г. за определяне на коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2024 г.

Заповед РД-06-12 от 15 ноември 2023 г. 

Законът за здравословни и безопасни условия на труд задължава работодателите да застраховат за своя сметка работниците и служителите, които извършват работа, при която съществува опасност за живота и здравето им. Условията и редът, при които се осъществява застраховането, са определени с Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука" (приета с ПМС № 24 от 2006 г., обн. ДВ, бр. 15 от 2006 г., изм. и доп. бр. 68 от 2006 г., изм. бр. 46 от 2007 г., посл. изм. бр. 5 от 2010 г.).

ИЗТЕГЛИ Заповед РД-06-12 от 15 ноември 2023 г. за определяне на коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2024 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
Заповед РД-06-12 от 15 ноември 2023 г. - ДВ, бр. 99 от 28.11.2023

На основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда във връзка с параграф единствен от заключителната разпоредба на Постановление № 24 от 6 февруари 2006 г. на Министерския съвет за приемане на Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ (обн., ДВ, бр. 15 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 68 от 2006 г.; изм., бр. 46 от 2007 г., бр. 5 от 2010 г.; доп., бр. 19 от 2018 г.) определям Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2024 г. съгласно приложението, съставляващо неразделна част от тази заповед.
Министър:
Г. Машова-Станчева
Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2024 г.

№ по ред

Икономическа дейност (раздели на КИД – 2008)

Код по КИД – 2008

Коефициент на трудов травматизъм (Ктт) (2019 – 2020 – 2021)

1.

Добив на метални руди

07

8.40

2.

Воден транспорт

50

3.51

3.

Производство на основни метали

24

2.81

4.

Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

33

1.95

5.

Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама иматериали за плетене

16

1.84

6.

Добив на въглища

05

1.81

7.

Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали

38

1.72

8.

Строителство на съоръжения

42

1.71

9.

Горско стопанство

02

1.62

10.

Производство на изделия от други неметални минерални суровини

23

1.57

11.

Сухопътен транспорт

49

1.57

12.

Производство на превозни средства, без автомобили

30

1.43

13.

Строителство на сгради

41

1.38

14.

Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

13

1.38

15.

Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

39

1.35

16.

Добив на неметални материали и суровини

08

1.27

17.

Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива

35

1.21

18.

Производство на тютюневи изделия

12

1.10

19.

Пощенски и куриерски дейности

53

1.08

20.

Специализирани строителни дейности

43

1.04

21.

Производство на метални изделия, без машини и оборудване

25

1.04

22.

Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта

52

1.00

23.

Събиране, пречистване и доставяне на води

36

1.00

24.

Производство, некласифицирано другаде

32

0.97

25.

Спомагателни дейности в добива

09

0.94

26.

Производство на изделия от каучук и пластмаси

22

0.92

27.

Производство на мебели

31

0.88

28.

Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение

28

0.87

29.

Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

17

0.82

30.

Производство на хранителни продукти

10

0.76

31.

Производство на електрически съоръжения

27

0.76

32.

Артистична и творческа дейност

90

0.75

33.

Производство на химични продукти

20

0.74

34.

Производство на лекарствени вещества и продукти

21

0.73

35.

Дейности по наемане и предоставяне на работна сила

78

0.71

Среден коефициент на трудов травматизъм за страната Ктт = 0.63 -  -