Застраховка трудова злополука 2023

Заповед № РД-06-44 от 22 ноември 2022 г. за определяне коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2023 г.

Законът за здравословни и безопасни условия на труд задължава работодателите да застраховат за своя сметка работниците и служителите, които извършват работа, при която съществува опасност за живота и здравето им. Условията и редът, при които се осъществява застраховането, са определени с Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука" (приета с ПМС № 24 от 2006 г., обн. ДВ, бр. 15 от 2006 г., изм. и доп. бр. 68 от 2006 г., изм. бр. 46 от 2007 г., посл. изм. бр. 5 от 2010 г.).

ИЗТЕГЛИ -

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
Заповед № РД-06-44 от 22 ноември 2022 г. - ДВ, бр. 96 от 02.12.2022
На основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда във връзка с параграф единствен от заключителната разпоредба на Постановление № 24 от 6 февруари 2006 г. на Министерския съвет за приемане на Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ (обн., ДВ, бр. 15 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 68 от 2006 г.; изм., бр. 46 от 2007 г., бр. 5 от 2010 г.; доп., бр. 19 от 2018 г.) определям Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2023 г. съгласно приложението, съставляващо неразделна част от тази заповед
Министър:
Л. Лазаров
Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2023 г.

№ по ред

Икономическа дейност (раздели на КИД – 2008)

Код по КИД – 2008

Коефициент на трудов травматизъм (Ктт) (2018 – 2019 – 2022)

1.

Добив на метални руди

07

8.82

2.

Воден транспорт

50

2.84

3.

Производство на основни метали

24

2.80

4.

Добив на въглища

05

2.07

5.

Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали

38

1.89

6.

Строителство на съоръжения

42

1.77

7.

Горско стопанство

02

1.69

8.

Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене

16

1.67

9.

Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

33

1.65

10.

Сухопътен транспорт

49

1.57

11.

Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

13

1.52

12.

Строителство на сгради

41

1.48

13.

Производство на изделия от други неметални минерални суровини

23

1.42

14.

Добив на неметални материали и суровини

08

1.34

15.

Пощенски и куриерски дейности

53

1.26

16.

Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива

35

1.25

17.

Производство на превозни средства, без автомобили

30

1.20

18.

Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта

52

1.19

19.

Събиране, пречистване и доставяне на води

36

1.16

20.

Специализирани строителни дейности

43

1.15

21.

Производство на мебели

31

1.11

22.

Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

39

1.04

23.

Производство на метални изделия, без машини и оборудване

25

1.01

24.

Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

28

0.96

25.

Спомагателни дейности в добива

09

0.92

26.

Производство на химични продукти

20

0.88

27.

Производство на изделия от каучук и пластмаси

22

0.86

28.

Артистична и творческа дейност

90

0.84

29.

Производство на тютюневи изделия

12

0.83

30.

Производство, некласифицирано другаде

32

0.83

31.

Производство на лекарствени вещества и продукти

21

0.75

32.

Производство на напитки

11

0.73

33.

Далекосъобщения

61

0.72

34.

Дейности по обслужване на сгради и озеленяване

81

0.72

35.

Производство на електрически съоръжения

27

0.71

36.

Производство на хранителни продукти

10

0.67

Среден коефициент на трудов травматизъм за страната Ктт = 0.64